Message to Anna Mewis (in Slovak) – 19 May 2019

Message to Anna Mewis – 19 May 2019

19. máj 2019. Štvrtá nedeľa po Veľkej noci. Nebeský Otec hovorí skrze svoje ochotné poslušné a pokorné nástroje a dcéru Annu o 12:50 a 17:30 v počítači.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

JA, Nebeský Otče, hovorím tu a teraz skrze Moje ochotné poslušné a pokorné nástroje a dcéru Annu, ktorá je úplne v Mojej vôli a opakuje iba Slová, ktoré pochádzajú odo Mňa. Milovaná malá skupinka, milovaní nasledovníci a milovaní pútnici a veriaci z blízka i zďaleka. Dnes oslavujete štvrtú nedeľu po Veľkej noci. Zostávajú iba tri týždne a budete oslavovať Sväté Turíce.

Milované deti Otca, JA, Nebeský Otec si želám, vás dnes pripraviť na blížiaci sa sviatok Turíc. Cítim, že vás v tejto dobe núdze vás nemôžem nechať samých. Je to nevyčerpateľná ťažká doba pre vás všetkých, ktorí veríte. V tomto čase môžete prežiť iba vtedy, ak Som vám daroval Dar Ducha Svätého, Dar poznania. Ak chodíte k Otcovi, zosielam vám Ducha Svätého.

Nemôžete veľa pochopiť, lebo mám vám ešte veľa čo povedať. Ale to by vás zaťažilo. Dávam vám aj vašu Nebeskú Matku, Nevestu Ducha Svätého. Chápe vás a privádza vás ku Mne, vášmu Nebeskému Otcovi. Moje milé deti, všetci prichádzajte ku Mne, ktorí ste namáhaní a zaťažení, chcem vás osviežiť. Moje milované deti, čoskoro budete mať pocit, že sa blíži Môj zásah. Znamenia na oblohe vám jasne hovoria. Dávajte pozor na nebesia, lebo tieto znamenia vás potešia, aby ste počuli keď zaznie zvuk.

Nepotrvá dlho a satan padne navždy do priepasti. Ale stále vykonáva svoju poslednú moc. Iba neveriaci a hriešnici podľahnú jeho moci. Vybrali si ľahší spôsob a podľahli svetským potešeniam. Idú nesprávnym smerom a nechávajú sa ovplyvniť všetkými druhmi svetských vecí a tiež ľuďmi. Neuvedomujú si, že je to zlá cesta. Pevne veria, že žijú pravdu a chcú ťahať ostatných k zničeniu. Buďte ostražití, Moje deti milovaného Otca. Chcem vás ochrániť, lebo vám nedovolím, aby ste boli zvádzaní satanskými mocnosťami. Satan je šikovný. Ale pamätajte, že máte za sebou veľkých Božích služobníkov. Všetko budú bojovať za vás, lebo idú pravdivo a správne a dávajú vám podporu.

Teraz, JA Nebeský Otec, by Som vám chcel povedať niečo veľmi dôležité. Nechám „Novú Cirkev“ žiariť na slávu. Táto Cirkev z kaplnky pochádzajúcej z Mellatzu, ktorú chápu iba málo. Ale verte Mi, deti Môjho milovaného Otca, je to úplná pravda. Ako Som povedal, nebudete schopní pochopiť všetko, lebo JA, Nebeský Otče, viem, minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Všetko čo sa toho týka. Je to príliš veľa pre vašu malú myseľ. Takže trochu trpezlivosti, kým pravda príde na svetlo kúsok po kúsku. Budete prekvapení, ako Som všetko naplánoval vo svojej všemohúcnosti. Nebudete tomu veriť. Ľudia, ktorí neveria, padnú na Môj obrovský zásah zo šoku. Ľudia, ktorí sa stále posmievajú z vás teraz a pohŕdajú nebudú schopní pochopiť, že ste favoritmi, ktoré Som si JA Nebeský Otec vyvolil. Takže zostaňte vyrovnaní v pokoji a pohode! Nenechajte sa nadchnúť svojimi protivníkmi. Rozdrvím tých, ktorí vami teraz pohŕdajú. Ale dávam každému šancu obrátiť sa v poslednom období.

Všetci uvidia na oblohe jasne svetelný Kríž. Kríž konca časov. Nikto to nedokáže pochopiť, lebo to bude nadprirodzené, sotva niekto uverí. Zatratení ľudia už neveria v Jedného a Trojjediného Boha. Nežijú zbožne a hovoria, že po smrti je všetko po všetkom. To je dôvod, prečo je dnes väčšina ľudí spaľovaných v krematóriách po ich smrti. Neexistuje pre nich život po smrti. Ale ako vidíte, títo neveriaci a zatratení ľudia sú nešťastní.

V rodinách sotva existuje pokoj. Preto môžu byť manipulovaní. Môžu ich veľmi rýchlo ovplyvniť a stiahnuť na stranu satana. Pre skupiny, ktoré má satan vo svojich pazúroch, nie je nijaký problém. Prostredníctvom tejto straty viery sa tak veľa ľudí odvrátilo od pravej katolíckej viery, lebo modlitba už nie je zachovaná. Áno, človek úplne zabudol, ako sa modliť.

Moji milovaní, kto je stále pripravení modliť sa dnes ruženec? Práve táto reťaz vám pomáha znovu nájsť vašu vieru. Ľudia už nemajú pokoj. Sú neustále obklopené hlukom pozadia. Či už je to televízia, počítač, smartfón alebo mobilný telefón. Už nie je možnosť tieto šumy na pozadí vypnúť a oddýchnuť si. Iba v pokoji a tichu môže Duch Svätý vniknúť do sŕdc a vliať dary do hľadajúcich ľudských bytostí. Milovaní, keďže vo väčšine rodín je problém kvôli nedostatku viery, naliehavo vás žiadam, aby ste prosili a nárokovali i na Božskú pomoc. Prosím, obetujte Sväté obety pre svojich rodinných príslušníkov. Obzvlášť účinné sú Gregoriánske obetné omše alebo omše utrpenia. Veľké a malé Gregorianky. Mnohé obrátenia sa už uskutočnili.

Vo Viedni je Kongregácia Najsvätejšieho Srdca Františkánov. Tá sa skladá z 32 kňazov, ktorí radi príjmu na Sväté omše. Môžete ich kontaktovať e-mailom: herz.jesu.franziskaner@gmail.com Môžete sa tiež informovať na internete na adrese:www.corjesu.info

Moje deti milujúceho Otca, môžete dnes hovoriť o svojej viere so svojimi deťmi alebo vnúčatami? Nie, budete okamžite zablokovaní. Ľudia si myslia, že ste blázni alebo dokonca o vás hovoria ako o sektárov, hoci nikto nevie, čo je to sektár. Iba to povedia, lebo to bičuje veľký prúd ľudstva. Nepoznajú Bibliu, ani nemajú základné vedomosti o katolíckej viere. Dlho neboli v kostole, ani v rodine nenachádzajú modlitbu. Preto sú rozvody na dennom poriadku. Tieto rozvody vedú k mnohým detským problémom, lebo väčšina detí je už vykopnutá z niekoľkých manželstiev. Môže takéto skutočne pravé katolícke manželstvo uspieť? Nie, určite nie. Problém je naprogramovaný. Pravá láska padá na vedľajšej koľaji.

Moje milé deti, keďže neexistuje spôsob, ako by ste sa mohli podeliť o svoju vieru vo svojej rodine, dávam vám túto príležitosť, aby ste mi zverili svojich neveriacich členov rodiny a tiež vašich príbuzných, ktorí sa odcudzili od katolíckej viery. Všetkých ich zasväťte do Srdca vašej Najdrahšej Nebeskej Matky, do Jej Nepoškvrneného Srdca. Tam budú v dobrej bezpečnosti. Kde človek nemá možnosť, začnú sa možnosti Neba. Zažijete skutočné zázraky. Budete prekvapení.

Tiež obetujte Gregoriánske omše pre každého z nich. To zahŕňa 30 Svätých Tridentských omší za sebou v rade 30 dni, ktoré sa slávia kňazom. Obráťte sa na Otca Andreja vo Viedni, ktorý dohliada na túto Kongregáciu Najsvätejšieho Srdca Františkánov a je pripravený vám pomôcť vo vašej veci. Pani Kristína je vybraná Nebeským Otcom, aby kontaktovala Otca Andreasa a je vždy pripravená na sprostredkovanie.

K dispozícii je telefón: 09135/8367. Okrem toho by Som vás rád informoval, že Som si vybral túto Kongregáciu 32 kňazov pre „Novú Cirkev.“ Oddali sa Mi úplne a sú v plnej pravde. Koľko je dnes kňazov, ktorí žijú a svedčia o všetkej katolíckej pravde?

Existujú tiež modernistický kňazi, ktorí skresľujú katolícku pravdu viery. Moji milovaní veriaci, nepokračujte ďalej v zavádzaní! Verte v pravdu a konečne sa zúčastnite na Tridentskej Svätej omši, potom nájdete vo viere všetku skutočnú spokojnosť a vášho srdca sa hlboko dotkne. Nedovoľte, aby vás ovplyvnili ľudia, ktorí pripisujú svetským potešeniam. Prinášajú katastrofu.

Teraz vás žehnám s vašou Najdrahšou Nebeskou Matkou a Kráľovnou víťazstva a Rúži z Heroldsbachu so všetkými anjelmi a svätými v Trojici v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Moje milované deti, zostávajte v pokoji a mieri! Darujem vám Ducha pokory, miernosti, a striedmosti, aby ste mohli čeliť nepriateľom. Moju ochranu dostanete v každej situácii.

http://www.anne-botschaften.de/body/GottVater/2019/190422Goettingen.html