Message to Anna Mewis (in Slovak) – 2 June 2019

Message to Anna Mewis (in Slovak) – 2 June 2019

2. jún 2019, nedeľa v oktáve po Nanebovstúpení Pána. Nebeský Otec hovorí prostredníctvom svojich ochot- ných poslušných a pokorných nástrojov a dcéru Annu v 12:55 a v 19:05 hodín v počítači.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

JA, Nebeský Otec, teraz a v tomto momente hovorím prostredníctvom svojho ochotného poslušného a pokorného nástroja a dcéru Annu, ktorá je úplne v Mojej Vôli a opakuje iba slová, ktoré pochádzajú odo Mňa.

Deti Moje milovaného Otca, dnes ste oslávili svätú omšu a vo svätej omši ste prosili aj Ducha Svätého. Potom ste sa tiež modlili Turičnú novénu. Áno, prinesie to ovocie, lebo tí, ktorí pevne veria v pravdu, budú nasle- dovať túto novénu k Duchu Svätému. Duch Svätý chce byť požiadaný. Moje deti, tešte sa na Turice a sotva môže- te očakávať. Nikto nemôže od vás očakávať vnútorné očakávania. Ste vždy spojení s nebom a to robí vašu radosť. Nikto nemôže pochopiť, kto dokonca čiastočne odmieta vieru. Je to skutočnosť, že táto katolícka viera je jedinou a pravou vierou. Nemôže poprieť, že Ježiš Kristus je pravý Spasiteľ celého sveta.

Aj dnes oslavujete nedeľu Rúži. Nebesia vás budú posypávať ružami, ako sa vám bude páčiť očakávanie Turíc. Užite si všetky dni svojej katolíckej viery, lebo obsahuje nevyčerpateľné radosti z vášho každodenného života. Ste šťastní, že ste ľudia na ktorých raz budú pozerať. Ešte nenastal čas. Ale čoskoro príde táto hodina, keď budú závidieť vašej viere. Moje milé deti, deti Nemecka, kedy sa konečne prebúdite? Beriete všetko, čo ste kedysi milovali čo vám bolo raz drahé. Vaša nemčina bola lídrom v poriadkumilovnosti, usilovnosti a včasnosti, v čistote a presnosti. Nemecký pracovník bol v dopyte a nemecké spracovanie.

Ako to vyzerá dnes? Skutočne chce všeobecná osoba alebo dospievajúci pracovať alebo má tendenciu byť pohodlnejší? Začína v škole. Väčšina študentov sa nemusí nevyhnutne učiť. Milujú pestrý život voľného času. Stretávajú sa v skupinách a sú vystavení konzumácii drog alebo alkoholu. Nevidia nebezpečenstvo a sú často vyčerpané pre život. Rodičia nemajú nijaký vplyv na mládež, lebo ich deti od nich odchádzajú. V súčasnosti, keď sú rodiny rozdelené a neveriace, sa nemôže rozvíjať šťastná a afirmatívna mládež. Široká verejnosť nemá na tento vývoj nijaký vplyv. Stále je podporovaná nesprávnou politikou s jej smrteľnými zákonmi.

Nikde sa adolescent dnes nenachádza v orientácii. Ten, kto sa tejto spoločnosti neprispôsobuje, je na okraji spoločnosti. Nemá nijakých priateľov a nijakých známych. A čo viera? Títo dospievajúci alebo dokonca dospelí nemajú nijaké pokyny pre pravú vieru. Všade je pravá viera marginalizovaná. Už o tom sa už nehovorí. Hovorí sa, že nechce rozvíjať božský vzťah, lebo nechce znášať útoky. Potom sa musíte slobodne rozhodnúť pre božstvo v Trojici. To so sebou prináša protiargumenty. Nechcete sa im vystavovať. Jedným z nich je jednoduchší spôsob, spôsob hriechu a priestupky v nákupe, lebo vo všeobecnej verejnosti už nie je peklo. To robí život potešením a človek si kladie otázku, aký život bude vyzerať potom. Existuje ešte Boh? Prečo to všetko povoľuje? Pointa je, že Boh nemôže byť. Takže si môžete vychutnať život tak, ako je. Môžem si so sebou vziať všetko, lebo potom je všetko za nami. Je to smutný výsledok. Ale nikto nepožiada o život neskôr. Je naozaj život po smrti?

Väčšina ľudí tomu neverí a tiež umožňuje kremáciu. Pred niekoľkými rokmi by sa to považovalo za nemožné. Ale dnes je to normálne. Je to veľmi smutné pre tých, ktorí ešte dnes uprednostňujú skutočný život vie- ry. Milé deti, verte v Trojicu a upevnite svoju vieru recitovaním ruženca. Zažijete pravé zázraky, lebo vás požeh- naná Matka drží za ruku a nenechá vás ísť. To vás privádza ku Mne, vášmu Nebeskému Otcovi, ktorý vás neko- nečne miluje. Všetci, ktorí Ma hľadajú a nájdu, budú dobre odmenení. Po obrátení je neopísateľný pocit šťastia u ľudí, ktorí sa dajú iba ťažko opísať. Moje deti, v tomto čase sa modlite k Duchu Svätému, aby vás Duch Svätý osvietil a predstavil vám pravdu.

Získate prehľad, ktorý ste nečakali. Je to veľký čas milosti. Budete prosiť, nebudete ľutovať. Môj Syn vystúpil ku Mne do Neba, aby prosil Ducha Svätého. Duch Svätý sa do vás vleje. Vstúpi do vás, ako by ste neča- kali. Vezmite si toto očakávanie a nenechajte sa odradiť svetovými ľuďmi, ktorí vás chcú viesť na scestie. Táto cesta končí potešením. A to si môžete vychutnať iba na krátky čas. Ale nebeské šťastie je večné.

Moje milované deti, dnes sa démon zložil do vášho sveta, lebo bezbožnosť sa zvyšuje. Vezmite na vás pre- nasledovanie a verte hlboko a pevne. Nenechajte sa odradiť, ak ste na správnej ceste modlitby a zmierenia. Usiluje sa znova a znova odradiť vás. Zlo na vás číha všade. Nevzdáva sa, lebo čaká na svoju korisť. V modernistických kostoloch prišla prázdnota. Ľudia nemôžu nájsť modlitbu. Je to ako biela recepcia. Ale nikde sa neočakáva. Kríže boli modernizované. Takmer na všetkých krížoch bol korpus odstránený. Kľačadla už nie sú na kľačanie. Zázrak u presbytéria a v celej Cirkvi už nie je možný, lebo všetci Svätí boli odstránení. Ako potom môže človek nájsť tichú modlitbu? Táto svätosť bola vzatá od veriaceho. Slobodomurári odviedli skvelú prácu.

Duch Svätý je naliehavo potrebný. Musí znovu prúdiť do ľudských sŕdc a osvietiť ich. Musí to byť oheň lásky, ktorý sa zapáli v každom srdci. Ako Môj Syn Ježiš Kristus vystúpil do Neba, tak On príde znova vo veľkej moci a sláve. V katolíckej Cirkvi je veľká zmena. Každý, kto verí a je pokrstený, bude spasený. Ale ten, kto neve- rí, bude zatratený. Rozhodnite sa, Moji Milovaní, k pravej viere. Je ešte čas, ste stále v čase milosti. Vezmite si tento čas a rozhodnite sa o dobrom Svätom vyznaní. Otvorte dvere vašej viere a vaše šťastie bude dokonalé. Neváhajte, lebo nepoznáte deň ani hodinu. Nedovoľte, aby vás najkrajších okradli. Viete, zlo je prešibané.

Ako rýchlo dokážete podľahnúť svetskému? Modlite sa vážne a venujte sa Nepoškvrnenému Srdcu najdrahšej Matky Božej. Pošle vám svojich anjelov, aby vás zachránili pred zlom.

Moje milované deti, budete ohromení, ako rýchlo sa rozšíri pravá obeta Najsvätejšej Trojice za Pia V. Dnešný človek si vyžaduje tradíciu, lebo človek sa nemôže cítiť ako doma v modernistických kostoloch. Pred svätcami a obrazmi nemôže existovať nijaký oddaný úžas. Všetko je prázdne. Kým tam je stále svätosť v starých kostoloch. To vzrušuje zázrak. Už malé deti cítia túto svätosť.

Moje milované deti sa opäť modlite a spájajte vašu prácu s nadprirodzeným. Potom zažijete pravé zázraky a stanete sa šťastnými a spokojnými ľuďmi, ktorí žijú a sú svedkami pravej viery. A buďte pravými apoštolmi. Milujem vás, mojich milovaných bojovníkov viery. Nenechám vás osamote, lebo vy ste Moji nasledovníci, ktorí sa vydali správnou cestou.

Teraz vás žehnám všetkými anjelmi a svätými, najmä s vašou Najdrahšou Nebeskou Matkou a Kráľovnou víťazstva v Trojici, Otcom i Synom i Duchom Svätým. Amen. Buďte pripravení na nadchádzajúci čas. Prosím, nebojte sa budúcnosti, lebo ste chránení Všemohúcim Bohom. Božia láska je pre vás istá.

http://www.anne-botschaften.de/body/GottVater/Worte2019.html

Anna Mewis Nemecko