Message to Luz de Maria (in Slovak) – 11 May 2019

816. Posolstvo Ježiša z 11. mája 2019. Skrze Luz de Mária (Argentína).

Moje Srdce si všíma každého tepu Mojich detí

Moji milovaní ľudia:

Moje Srdce si všíma každého tepu Mojich detí, a keď rytmus srdca jediného z nich sa mení, okamžite posielam pomoc z Môjho Domu, aby čokoľvek, čo sa mu stalo, bolo zmiernené tak, aby sa vrátilo a zostalo v Mojej harmónii Lásky, aby stvorenie mohlo prijímať tlkot sŕdc Môjho ľudu v súlade s Mojím, ak si to ľudské stvorenia želajú. Moji milovaní ľudia, toto je čas milosrdenstva Môjho Srdca k ľuďom a súčasne je to okamih pre slobodné rozhodnutie človeka pre spásu, alebo k zotrvaniu vo zlu [Dt 30, 15–16].

Je to výnimočná a jedinečná chvíľa, v ktorej existujú dve úplne pevne určené cesty: dobro, alebo zlo. Preto by ste sa nemali vracať späť. Potrebujem, aby ste pochopili, že tento okamih je pre Mojich ľudí mimoriadne vzácny a nesmiete ho premárniť. Musíte byť neúnavnými hľadačmi dobra, a kde nájdete zlo, tam musíte vnášať dobro, aby duše neboli oddelené od Môjho Boku, ale skôr, aby každý človek mohol byť robotníkom na Mojej vinici, ktorý pracuje bez odpočinku, pred koncom tohoto času, skráteného vplyvom vonkajších a vnútorných udalostí na Zemi, ktoré zrýchľujú jej otáčanie a vychyľujú jej os, ovplyvňujú človeka chorobami, ktoré spôsobujú emocionálnu nerovnováhu, závraty, choroby srdca, stratami telesnej rovnováhy, rovnako ako nevysvetliteľnú úzkosť. Deti, to všetko zdôrazňujem, aby ste boli vedomé, že zmeny na Zemi priamo ovplyvňujú ľudské stvorenia.

Naliehal Som na vás, aby ste si zachovali vieru. Napriek porážkam, napriek vášmu zranenému egu, skúšky pre ktoré nemáte vysvetlenie, chorobám všetkých druhov, udržujte si neochvejnú vieru. Viete, deti, Zlý využíva rovnaké odchýlky Zeme, ktoré ovplyvňujú človeka, aby vás odvrátil od Mojich záležitostí, odchýlil od naplňovania Božieho Zákona, odviedol vás od Zákona lásky k blížnemu, od dobročinnosti, dokonca od samej nádeje, aby ste sa ponorili do malomyseľnosti a tým, že nenachádzate okamžité riešenia, vás viedol k unáhleným rozhodnutiam. Z tohto dôvodu je viac prípadov ľudí, ktorí si berú život, odtiaľ pochádzajú zničené rodiny, odtiaľ vychádza ľudská neschopnosť čeliť životu s jeho udalosťami, preto sa človeka zmocnila slabosť a Moje Slovo už nie je rešpektované a je mu dávané iný význam, ktorý nenachádzate v Písme.

Preto ste prekrútili Prikázania, prírodné zákony vzťahujúce sa na mužov i ženy: Z tohto dôvodu niektoré ženy sa oddávajú zhýralosti a nechávajú potratiť svoje deti. Neschopnosť vziať na seba zodpovednosť je zakorenená v nedostatku vedomosti o existencii Najsvätejšej Trojice a Mojej Matky, v ľahkomyseľnosti rodičov, v neúcte k starším ľuďom a v jednoduchosti, s akou mladí ľudí ľudia dostávajú to, čo chcú. To ich privádza k neschopnosti. Ale JA nezbavujem človeka zodpovednosti.

Ten, kto je slabý, je slabý preto, že nehľadá byť posilnený Mnou a nachádza potešenie v tom, že je slabý a neusiluje sa prosiť Môjho Ducha Svätého o Dar rozlišovania. Preto sa množia tí, ktorí hovoria, že poznajú budúcnosť, tí, ktorí pracujú s diablom, tí, čo sa na vás pozerajú a popisujú vaše životy. To je dôvod, prečo ľudstvo priťahuje zlo, preto diabol rozdúchava moc čarodejníctva kvôli nedostatku viery človeka vo Mňa. Každého z vás Som volal menom, volal Som vás, aby ste zostali na ceste obrátenia a aby každý váš krok, ktorý urobíte, bol namierený ku Mne, akokoľvek ťažké môžu byť okolnosti. Vy poznáte Moje cesty veľmi dobre. Ak sa nestretnete s ťažkosťami, pýtajte sa sami seba, ktorou cestou idete. Ľudstvo žije ako robot, vykonávajúci rozmary Zlého.

Už nedokážete rozlíšiť dobro od zla, všetko je pre vás dobrom, aj keď pracujete pre zlo. Hustá temnota zostupuje na Zem. Temnota, ktorá bude postupovať kvôli plynom veľkých vulkánov, ktoré sa stanú aktívné, znížia teplotu Zeme, ako už sa to stalo predtým, až na to, že tentoraz to bude trvať dlhšie. Moji ľudia, nenechajte sa uchvacovať chvíľkovými záležitosťami. Všetko pominie; čo musíte obohatiť, je vaša duša. Pripravte sa na veľké zmeny, ktorým bude čeliť celé ľudstvo. Ľudstvo bude aj naďalej choré v duchu, bude sa ponárať sa do páchnuceho hriechu, napriek odhaleniam, ktoré Som vám dal spoznať a ktoré netvoria zhluk veštieb, ale sú naplnením skutočných udalostí, ku ktorým dochádza po celej Zemi. Človek odmieta autoritu, bludy sú rýchlo šírené a vítané s radosťou a Moji ľudia sú v zmätku. Moji posvätení synovia musia žiť vo skromnosti, musia žiť príkladný život a byť obozretní v reči, obliekať sa dôstojne, aby sa odlíšili od bežného ľudstva. Kázanie musí byť prednáškami a poučením o Mne, lekciami o praxi pre Mojich ľudí, lekciami prebúdzajúce duše a vnášajúce do nich smädnú túžbu, aby Mňa našli. Modlite sa, Moje deti, modlite sa za svätosť všetkých a znásobenie viery v Mojich ľuďoch.

Modlite sa, Moje deti, modlite sa, hlad sa šíri po celej Zemi kvôli počasiu a nákazám.

Modlite sa, deti, modlite sa za Spojené štáty, príroda ich bude bičovať.

Modlite sa, deti, modlite sa za Španielsko, sociálne búrky prichádzajú.

Ste prenasledovaní Zlým. Najlepšou obranou je stálosť vo viere a zostať v stave milosti. Keď zlo na vás číha, modlite sa Verím v Boha a ruku s krížikom pozdvihnite hore. Ale musíte byť v stave milosti. Moje deti, zasväťte sa Mojej Matke, Ona, Žena odetá slnkom [Zjv 12, 1], je tou, ktorá zatieni Zlého svojou čistotou a spôsobí, že sa dá na ústup, keď sa bude zdať, že už nad človekom zvíťazil. Milujte Moju Matku, ktorú Som dal Mojim deťom, aby ich viedla k našej Najsvätejšej Trojici. Milujte Ju a buďte ozajstnými deťmi Mojej Najsvätejšej Matky! Žehnám vás. Váš Ježiš.

817. Posolstvo Boha Otca z 20. mája 2019. Skrze Glynda LINKOUS (USA).

NEPRIATEĽ JE VNÚTRI

Moje deti, nepriateľ sa dostal do vašej vlády (vláda Spojených štátov) a nablízku je veľa skazy. Už je príliš neskoro zabrániť nepriateľovi dostať sa dovnútra, lebo už je vo vnútri vašich hraníc a teraz vstúpil do vašej vlády na vysokých úrovniach. Bezbožnosť na tak vysokých miestach je vždy nasledovaná pohromou, a nielen pre Ameriku, ale aj pre ostatných.

Boh Otec.

Ef 6, 11–13

11: Oblečte sa do plnej výzbroje Božej, aby ste mohli čeliť diablovým nástrahám.

12: Vedieme zápas nie proti nejaké obyčajné ľudské moci, ale proti kniežatám a mocnostiam, ktorí majú svoju ríšu tmy v tomto svete, proti zloduchom v ovzduší.

13: Preto vezmite na seba plnú Božiu výstroj. Iba tak budete môcť odolať, až bude zle, všetko prekonať a obstáť.

818. Posolstvo Boha Otca z 21. mája 2019. Skrze Glynda LINKOUS (USA.

Vládne chaos

Moje deti, váš svet je ovládnutý chaosom. Chaos vstúpil do vašich vlád, zamestnaní, vašich vzťahov a počasia. Kedykoľvek je poriadok opustený, vládne chaos. Toto je pre vás čas prípravy. Želám si, aby ste sa priblížili ku Mne, lebo Mňa budete potrebovať vo všetkom, čo robíte, a tí, bez viery vo Mňa, nebudú schopní pretrpieť to, čo prichádza na dlhú dobu. Váš svet je hore nohami. Všetci si myslíte, že viete, že mimo Mňa je všetko isté, dokážem vám opak. Týmto spôsobom názorne predvediem tým, ktorí Ma nepoznajú, že Som skutočný a že riadim všetko, čo vidíte. To je Moja milosť tým, ktorí sa môžu kajať, kým je ešte trochu času. Čoskoro satan zostúpi k vám a vy uvidíte zlo, o ktorom ste si nikdy nepomysleli, že ich uvidíte. Vskutku, privedie nové pohromy a súženiami pokryje Zem, lebo nenávidí všetko, čo je odo Mňa.

Boh Otec.

1Kor 14, 40: Všetko nech sa deje slušne a usporiadane.

Žid 11, 3: Vo viere chápeme, že Božím Slovom boli založené svety, takže to, na čo vidíme, vzniklo z viditeľného.

Zj 12, 10 –11

10: A počul som mohutný hlas v nebi: Teraz nastala spása, moc a Kráľovstvo nášho Boha a vláda Jeho Pomazaného, lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý je pred Bohom osočoval dňom i nocou.

11: Oni nad ním zvíťazili pre krv Baránkovu a pre slovo svojho svedectva. Nemilovali svoj život tak, aby sa zľakli smrti.

819. Posolstvo Boha Otca z 23. mája 2019. Skrze Glynda LINKOUS (USA).

Ovládnutie zlým

Moje deti, vaša myseľ nemôže chápať, ako sa zmenia vaše životy, až satan zostúpi k vám. Jeho zloba nemá hraníc a tí, ponechaní na Zemi, sa stretnú s novými druhmi zla, predtým nikdy nevídanými. Zem je už plná násilia a zla. Bezbožnosť vládne do určitej miery, ale až satan k vám zostúpi, zlo bude panovať otvorene. Zlo zaplaví Zem a zasiahne ľudí a oblasti, kde by ste to nikdy nečakali. Nebude nič, čo by ste mohli urobiť, aby ste to zastavili, lebo všetko, čo je v Mojom Svätom Slove, musí byť naplnené, aby mohol prísť koniec. Zlo ovládne vaše vlády a vojna prepukne. Nepokoj sa bude rozmáhať a boje budú všade. Choroby a epidémie budú bežnou vecou. Hladomor bude všeobecný. Až sa ľudia stanú zúfalejší, nikto nebude nikde v bezpečí. Nie je to Moje želanie, aby Moji praví ľudia boli svedkami prichádzajúceho zla. Želám si, aby ste všetci boli so Mnou doma, ale pre tých, ktorí sa nazývajú Mojím menom a nepodriaďujú sa Mi, tomu tak nebude, lebo tí sa budú nachádzať v období očisťovania. Kajajte sa zo svojich hriechov a podrobte sa Mi teraz, aby ste nevideli zlo, ktoré prichádza, lebo Zem bude ako peklo, a vy nebudete chcieť tam byť.

Boh Otec.

Iz 57, 1–2

1: Spravodlivý hynie a nie je nikoho, kto by si to bral k srdcu. Zbožní ľudia bývajú zmetení a nikoho nezaujíma, že bol spravodlivý zmetený zlom.

2:Pokoj dosiahne ten, kto ide správnou cestou. Odpočinie na svojom lôžku.