Messages to Maria Julianna (in Slovak) – 5 April 2019

Messages to Maria Julianna (in Slovak) – 5 April 2019

821. Posolstvo Ježiša Krista z 5. apríla 2019. Skrze Mária Julianna (Maďarsko).

DÔVERUJTE VO MŇA A ODOVZDAJTE MI SVOJE ŽIVOTY

Moje drahé deti, pozývam vás k modlitbe. Modlite sa ešte viac, lebo hovorím vám, modlitba ochromuje satana. Od milosrdného Srdca Môjho Otca obdržíte odročenie, lebo nechce, aby sa stratil aj iba jeden z vás, ale aby sa obrátil a žil. Modlitba je kľúčom k pokoju a k spáse. Vyprosí vám milosť, otvorí Nebo a spasí vás. Neľutujte času k modlitbe. Keď sa modlíte, oveľa rýchlejšie pokračujete vpred, než by ste iba pracovali. Práca je potrebná, ale tá nech sa spojí s modlitbou. Svoj čas si rozdeľte tak, aby ste každý deň spytovali svedomie. Keď ste niekoho urazili, proste ho ihneď o odpustenie. Napravte svoje hriechy, aby ste nemuseli predo Mnou pociťovať hanbu a nehoreli kvôli tomu v očistci.

Moje drahé deti, preto vás teraz prosím najmä o modlitbu, lebo Môj protivník satan a jemu patriace démoni, zaplavili Zem. Obloha je nimi začernetá. Teraz chcú nasadiť všetku svoju silu proti vám. Najmä proti vašej duši, aby vás uvrhli do večného zatratenia. Ale on je večné porazený, vie ublížiť iba toľko, koľko mu dovolíte.

Odo Mňa ste dostali slobodnú vôľu, vzoprite sa teda každému pokušeniu. Dôverujte vo Mňa a odovzdajte Mi svoje životy. Vtedy bude ku vám bezmocný a JA vás ochránim. Pristupujte k sviatostiam, spovedajte sa, prijímajte Moje Sväté Telo a Krv, ktoré sú vaším ochranným štítom. Môj Otec, keď na vás vidí Moju Svätú Krv, zmierni svoj hnev a odvráti od vás trest. Ale k tomu je potrebné, aby ste sa vyspovedali z vašich hriechov, zo srdca ich ľutovali a napravili ich. Keď vykonáte to, o čo vás prosím, budete vo večnom bezpečí. Nemusíte sa nikoho báť, lebo JA vás ochránim. K tomu vám žehnám nekonečnou a večnou láskou Môjho Srdca, presahujúcou všetky ľudské chápania, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Váš Ježiš.

Posilnenie zo Svätého písma:

Gal 3, 18: Keby totiž dedičský nárok pochádzal zo Zákona, nezakladal by sa už na sľube; ale Abrahámovi ho dal Boh zadarmo práve sľubom.

822. Posolstvo Boha Otca z 22. mája 2019. Skrze Glynda LINKOUS (USA).

BLÍŽI SA TO

Koniec je teraz blízko pre všetkých. Moje deti budú volané domov ako prvé. Nakoniec bezbožnosť ovládne svet a posledný zo skazených bude odovzdaný nepriateľovi živý. Koniec bude úplne hrozný, ale radujte sa, Moje deti, lebo uvidíte nové Nebo a novú Zem. Využite svoj čas orodovaním za zatratené duše medzi vami a za všetkých, ktorých milujete, a JA ich zachránim. Moje Slovo je pravdivé, Moje deti a všetko, čo Som vám tu predpovedal (v Mojom Slove), sa blíži.

Boh Otec.

Iz 65, 17: Hľa, ja stvorím nové nebo a novú zem. Veci minulé nebudú spomínať, ani na myseľ.

Iz 66, 22: Ako nová nebesá a nová zem, ktoré urobím, budú stáť predo mnou, hovorí Pán, tak nepohnuto bude stáť vaše potomstvo a vaše meno.

2Petr 3, 12–14

12: ktorí dychtivo očakávate príchod Božieho dňa! V ňom sa nebesá roztaví v ohni a živly sa rozpustí žiarou.

13: Podľa jeho sľubu čakáme nové nebo a novú zem, v ktorých prebýva spravodlivosť.

14: Preto, milovaní, očakávate ak také veci, snažte sa, aby ste boli čistí a bez poškvrny a mohli ten deň očakávať bez strachu pred Božím súdom.

Zjv 21, 1– 3

1: A videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem pominuli a mora už vôbec nebolo.

2: A videl som od Boha z neba zostupovať sväté mesto, nový Jeruzalem, krásny ako nevesta ozdobená pre svojho ženícha.

3: A počul som mohutný hlas od trónu: Hľa, príbytok Boží uprostred ľudí, Boh bude prebývať medzi nimi a oni budú jeho ľudom; on sám, ich Boh, bude s nimi.

823. Posolstvo Boha Otca z 27. mája 2019. Skrze Glynda LINKOUS (USA).

SEM A TAM

Moje deti, v čase, ktorý čoskoro príde, stratíte spojenie s tými, ktorí sú ďaleko od vás. Mnoho z vašich zdrojov potravy zanikne. Váš svet sa navždy zmení. Obrovský počet pracovných miest sa vytratí. Ľudia budú pobehovať sem a tam, neistí, čo robiť. Varoval Som vás pred týmito vecami, a tak môžete svoju myseľ pripraviť na to, čo príde. Nevšímajte si tých, ktorí hovoria, že všetko už bolo povedané, lebo žijete v čase ako v nijakom inom a JA vám nehovorím prázdne Slová. Všetci prídete čoskoro ku Mne domov. Buďte si istí, že vaše domácnosti sú v poriadku a vy ste ukončili diela, ktoré ste zamýšľali pre Mňa urobiť.

Boh Otec.

Iz 24, 19–21

19: Zem sa rozlomí, Zem sa rozkymáca, Zem sa rozpadne.

20: Zem sa rozozvučí, bude ako opilec, bude sa zmietať ako búdka. Doľahne na ňu jej nevernosť, aj padne a už nepovstane.

21: V ten deň Pán potrestá nebeské vojsko na výšine aj pozemského kráľa na Zemi.

824. Posolstvo Boha Otca z 29. mája 2019. Skrze Glynda LINKOUS (USA).

VIERA

Preskúmajte svoje srdce, keď sa pozeráte do budúcnosti. Čo tam vidíte? Je vaše srdce naplnené vierou, alebo strachom? Viete, že potrebujete vieru, aby ste prešli tým, čo prichádza na Zem? Hovoríte, že JA Som váš Boh. Prečo sa vzpierate veriť, že vás milujem? Že sa o vás v tom čase postarám? Sklamal Som vás niekedy? Chcem, aby ste išli v dôvere – vo viere v Moju lásku a vaše zaopatrenie, lebo oboje je skutočné.

Boh Otec.

Žid 11, 6: Bez viery sa mu však nemožno páčiť, lebo kto chce prísť k Bohu, musí uveriť, a že odmeňuje tých, čo ho hľadajú.

2Tim 1, 7: Od Boha sme predsa dostali silu, lásku a rozvážnosť, nie to, aby sme boli bojazliví!

Mt 8, 26: On im odpovedal: „Prečo sa bojíte, vy maloverní?“ A vstal, pohrozil víchrici a jazeru, a nastalo úplné ticho.