Message to Anna Mewis (in Slovak) – 21 July 2019

21. júl 2019, šiesta nedeľa po Turíciach. Nebeský Otec hovorí prostredníctvom svojho ochotného poslušného a skromného nástroja dcéru Annu v 11:45 a v pondelok 22. júla o 17:30 v počítači.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

JA, Nebeský Otec, hovorím teraz a v tomto okamihu prostredníctvom Môjho ochotného poslušného a skromného inštrumentu dcéru Annu, ktorá je úplne v Mojej Vôle a opakuje iba Slová, ktoré pochádzajú odo Mňa. JA, Nebeský Otec, mám stále niekoľko dôležitých informácií. Mnohé veci sú pre vás stále nepochopiteľné, a to z vášho dôvodu a tiež z vašich pocitov, ktoré často hovoria niečo iné ako Slová, ktoré JA, Nebeský Otec, chcem vyjadriť. Moje milé deti Otca, v dnešných ťažkých časoch nie je ľahké interpretovať slová takým spôsobom, aby zodpovedali prílivom doby. Čas sa zmenil a ľudia sú často obťažovaní zlom, a preto chápu slová inak. Zlo často zasahuje, aby prekrútilo slová ľudí. Často dostanú veľmi odlišný názor, ako by mali myslieť.

Dnes by Som vám chcel vysvetliť rozdiel medzi protestantským a katolíckym chápaním Najsvätejšej sviatosti Svätej Eucharistie, lebo je často vnímaná rovnako. To nie je to isté! Toto je pre vás katolíckych kresťanov Sviatosť oltárna, Sviatosť, ktorú ustanovil sám Ježiš Kristus, je jednou zo siedmich Sviatostí, a toto je Najvyššia a Najväčšia, ktorú sám ustanovil Môj Syn Ježiš Kristus, aby vám sám dal svoje dedičstvo po Jeho smrti. Preto nemožno povedať, že protestantská a katolícka viera sú jedno! Nie, nie je to rovnaká viera. Hovorí sa, ale nie je tomu tak.

Katolícky kňaz nie je vodcom protestantskej cirkvi, ale obetným kňazom katolíckej Cirkvi. Sám sa úplne daruje Ježišovi Kristovi počas premenenia na Svätej obete. To znamená, že sa s Ním zjednotí. Ježiš vykonal túto Sviatosť sám a vy ju nemôžete zmeniť. Je a zostane rovnaká navždy. Človek by to chcel zladiť s evanjelickou vierou, aby bol jeden. To je čistá nepravda! Protestantská viera sa oddelila od katolíckej Cirkvi. Reformátor Luther ich rozdelil. Moji drahí katolícki kresťania, dnes by to tak nemalo byť. Zostaňte čisto katolícki a nevzdajte sa svojej skutočnej viery. Svätá obeť je Najvyššie dobro, aké máte. Táto Sviatosť je Najvyššia zo všetkých Sviatostí a tiež Najposvätnejšia. Nevzdávajte sa tejto Najvyššej Svätosti! Je príliš Svätá. Potom sa celá viera vyrovná.

Vy katolícki kresťania buďte hrdí na svoje Sviatosti. Kňazi v katolíckej viere sa zasväcujú v obetnej hodine a nakoniec sľubujú Nebeskému Otcovi, aby zostali verní až do konca života, lebo vysvätenie je neoddeliteľné.

V prípade evanjelikov sú veci iné, lebo nedávajú nijaké zasvätenie, ale sú hlavami cirkvi. Môžu byť tiež ženatí a žiť manželstvo súčasne. Katolícki kresťania však sľubujú celibát, že budú v čistote slúžiť iba Bohu. Nemôžu žiť celibát a úplne sa rozdeliť ale venovať pastoračnej starostlivosti o ľudí. Takto to s nimi zostane, lebo tento sľub slávnostne odovzdávajú a zostáva autoritatívny. Preto by sa mal kňaz intenzívne pýtať, či vyhovie týmto požiadavkám. Kňaz je človek povolaný Bohom a nevykonáva nijakú profesiu. To je veľký rozdiel. Každý kňaz by sa mal skutočne opýtať, som schopný na túto výzvu alebo by som ju mal znovu prežiť? Vysvätenie by malo byť večné. Nemôžete ich zmeniť ani zamieňať s inou vierou.

V tomto ťažkom období sa zavádza veľa zmien a človek často už nedokáže rozpoznať pravú vieru. Dokonca sa stal jedným z mnohých. To určite nie je dobré a pravdivé pre pravú vieru. Vo svete existuje iba jedna Svätá katolícka a apoštolská viera. Nesmiete to oslabovať! Vyzerá to dnes, akoby už nebolo rozpoznateľné. Vy, katolícki kresťania, by ste nemali dovoliť, aby vám vzali pravú vieru a potom je skutočne jedná z mnohých. Bohužiaľ, to je to, ako ďaleko to zašlo dnes, a to sa musí vzbúriť v celom katolíckom svete.

Prečo sa tak nestane? Ľudia sa stali vlažnými vo viere alebo dokonca bez viery. Už sa nemodlia a zabudli, ako hovoriť pravú vieru.

Ako by to malo pokračovať? Existuje iba jeden spôsob, ako začať pravú vieru od nuly. Opýtajte sa sami seba, aké to bolo vtedy, keď bolo všetko stále tradičné. Nájdenie posvätného bolo vo všetkých kostoloch. Človek bol ohromený, keď vstúpil do katolíckych Cirkví a bol ohromený svätosťou. Dnes je všetko prázdne. Oltár obety bol odstránený a stoly protestantov boli uložené. Prijímacie lavice, kľačadla boli úplne odstránené. Človek stojí na Sväté prijímanie a na ústne prijímanie, nie od kňazov, ale od laikov. Boli na to vyškolení. Ale človek zabudol, že iba posvätený kňaz môže vykonávať tento Svätý čin. !!!

Po mnoho rokov stále nijaký plač. Stalo sa obvyklým a ľudia si ani neuvedomujú, že stratili svätosť. Iba sa prispôsobili a je to tiež veľmi pohodlné. Človek zabudol na hriech. Ak už niekto nedodržiava desať prikázaní, upadol do vážneho hriechu a vyžaduje si to Sväté vyznanie, spoveď.

A čo sviatosť vyznania? Je to tak aj dnes? Zavedená kajúcnosť a je oveľa jednoduchšia. Zmizlo aj ušné priznanie a vyznávači sa stali prázdnejšími. Objavilo sa slovo, že v evanjelickej viere je to pohodlnejšie. Ohrozená bola aj táto ďalšia Sviatosť a medzi ľuďmi stále nebol nijaký výkrik. Svetské veci boli uprednostňované a nemysleli si, že nadprirodzené musí byť vždy súčasťou života. Bez modlitby, bez obete a bez zmierenia nemôžete takto pokračovať! Vstúpte na miesto a neuvedomte si, že katolícka viera stráca sa čoraz hlbšie. Tu vidíte, milovaní, že katolík ustúpi do pozadia a teraz sa nemusíte čudovať, že islam pokračuje s vami. Neponúka sa tiež nijaká zastávka. Katolícky veriaci strácajú všetku odvahu vyznať svoju vieru. Je to tak, Moji milí, musíte vyznať svoju vieru a nemiešať ju s ostatnými! Chaos teraz prišiel. Vy, ľudia a veriaci, hľadáte spásu a nemôžete ju nájsť.

Kde však nájdete svoju pravú vieru, aj keď sú kňazi stratení? Môžete od týchto kňazov očakávať skutočné informácie? Žijú tiež v hriechu a nie sú pripravení vzdať sa svojho pohodlného života kvôli nebesiam.

Bohužiaľ, Moje milované deti a deti Otca nemohol Som dokončiť správy Mojej malej Anne včera, lebo správa bola včera na ňu príliš veľká. Včera bol zázrak veľkého množenia chleba. Nasýtených boli štyri tisíce ľudí a z kúskov chleba zostalo ešte 7 košov. Každý bol plný. Nebol to taký veľký zázrak, čo Môj Syn Ježiš Kristus vykonal? Stále veríte v dnešné zázraky? Ľudia veria iba tomu, čo vidia. Ale viera znamená veriť a ešte nevidieť.

Moje deti milovaného Otca, ak by ste vedeli, koľko zázrakov milujúci Otec pre vás stále iniciuje, a vy to nevidíte, lebo ste slepí. Každý deň sa dejú zázraky lásky, lebo váš milujúci Otec Boh si nedovolí zabudnúť na dohľad na vás. Vždy sa pozerá na svoje milujúce deti, ktorých milostivo miluje. Nenecháva ich na pokoji.

Nie je to veľký sľub? Koľko ľudí na Neho zabudne, ak im nevyjde čas. Ale On, milujúci Boh, na vás nezabudne. Aj vy by ste na Neho nemali zabudnúť, lebo On je vašim pokladom, v ktorom nestratíte dohľad. Láska je najväčšia vec a láska je najväčšia, ktorú nemožno poraziť. Preto láska nezabudne, potom máte všetko. V tomto duchu vás všetkých chcem požehnať s Najmilšou Matkou a víťaznou Kráľovnou ruženca v Heroldsbachu v Trojici v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Takže láska je najväčšia vec a nemali by ste ju ignorovať. Zostaňte vždy milovaní Trojjediným Bohom a zostaňte Jeho nasledovníkmi.

http://www.anne-botschaften.de/body/GottVater/2019/190721Goettingen.html