Message to Christina Gallagher (in Slovak) – 16 and 25 July 2019

Správa skrze Christinu Gallagher – 16. a 25. júla 2019 19. augusta 2019 – 05:41 doručené od Williama

Ježiš povedal Kristíne:

„Christina, Moja maličká, želám si, aby si písala čo chcem povedať ľuďom na celom svete. Ľudia na celom svete, už mnoho rokov vás volám na ochranu a vedenie v Pravde a milosrdenstve. Tiež Som vás volal skrze Nepoškvrnené Srdce Mojej Matky a prosila so Mnou o milosrdenstvo pre vás, ale bezvýsledne. Ste zvádzaní diablom a po celom svete je veľmi uctievaný, zvyšuje všetky jeho zlé túžby do vašich srdciach.

Moje milosrdenstvo sa chýli ku koncu, keď už viac nežiadate ani nechcete Moje milosrdenstvo. Moja ruka zostupuje do sveta hriechu a temnoty prostredníctvom zla, ktoré sa napĺňa v toľkých srdciach: odmietate Pravdu a Život, vo vašich srdciach neexistuje láska, vaše srdcia sú uzavreté Pravde a Životu vo Mne, vášmu Bohu. To, čo zažívate v súvislosti so zmenami počasia, nie je zmena klímy ako vedci vysvetľujú, to Moja ruka zostupuje na váš svet. Toľko ľudí sa stali človekom bezbožným a pre neho bude daná jeho spravodlivá odmena.

Moja Cirkev Ma opustila, všetky Moje sviatosti sú odňaté viac a viac, pravda je odopretá Mojim ľuďom, ale beda tomu, kto urobil takéto krivdy – lepšie keby sa nebol nikdy narodil. Pre tých z vás, ktorí tu dnes prišli zo zvedavosti, nebudete si vedomí obrovského zla, ktoré vás obklopuje, a čaká na zvádzanie vás v každom okamihu.

Jediný spôsob, ako budete mať múdrosť porozumieť, je modliť sa, prijímať sviatosti, zbaviť sa hriechu a prosiť odo Mňa o odpustenie. Túžba má byť pokrytá Mojím Svetlom a naplnená Mojím životom. Žite v Pravde! Iba tak môžete byť chránení. Odhoďte od seba strach! Koľko z vás vrhlo také utrpenie na Môjho maličkého! Verili ste, že klamár v jeho klamstvách o nej a od jedného k druhému ste stále našli väčšie klamstvo, ktoré by vás mohlo priťahovať. Ale vám hovorím, ako ste sa stali bezbožní! Takú bezbožnosť ste mohli dostať iba od diabla a je to pre neho, aby ste sa vzdali svojho života. Hovorím vám, zobuďte sa, lebo váš pozemský život je obmedzený čas pre vás obrátiť sa ku Mne. Moji ľudia, modlite sa za múdrosť, lebo nerozumiete pravde. Boli ste odvedení od pravdy mnohí z tých, ktorí sú určení kázať. Verte vo Mňa! Uvidíte veľa nebezpečenstva a hrozné katastrofy prídu do vášho sveta – to všetko ste stiahli na seba skrze hriech ako Ruka sa blíži k Zemi. Odvráťte sa od hriechu! Žite Desatoro svojho Boha a Spasiteľa.“

Po krátkej pauze, Ježiš dodal:

„Ako sa Moje Srdce trápi nad mnohými na svete, ktorým chýba Pravda v ich srdciach. Ako Moje Srdce smúti keď vidím nevinnosť Mojich malých detí bola zničená a mladí boli oklamaní falošným učením o ich identite a sexualite. Ako Moje Srdce je prepichnuté pri šírení potratov, diablova zbraň proti životu. Ako Slová Mojej Matky k vám každodenne sa napĺňajú, lebo toľko mladých ľudí, kvôli nedostatku modlitby a straty viery blúdiacich zmätkom, je zničených drogami a podľahnú samovražde. Ako vaši vodcovia povoľujú väčšie právomoci, aby im diktovali, prevzali a viedli vaše krajiny, iba, aby ich zničili. Všade je korupcia, svet je vedený skrze korupciu. Svet teraz vstupuje na vrchol svojej vlastnej korupcie.

Neskôr Ježiš hovoril Christine takto:

„Moja maličká, želám si vypočuť Ma, čo ti poviem. Veľa zmien prichádza do vášho sveta. Chystá sa zakúsiť hĺbku svojho hriechu a piť z rán spôsobených hriechom. Svet sa zriekol Mňa, Jeho Tvorcu a Vykupiteľa. Ako Som volal a prosil vás, aby ste počúvali a odvrátili sa od hriechu. Existujú mnoho svetoví vodcovia, ktorí vykonávajú svoju moc podľa toho, kto je temnotou, a priťahujú ničenie sveta, zatiaľ čo ľudia na tomto svete zostávajú slepí a pochybujú o pravde, na ktorú vás volám. Môj ľud, ako môžete byť takí hlúpi? Volám vás vidieť a spoznať hĺbku hriechu, ktorú si svet stiahol na seba. Prvky odmietajú hĺbky tejto tmy. Zem zvracia zo svojich útrob, lebo to vzbudzuje hriech ľudstva a zhoršuje jeho správanie a počuje ľudí zatratenia hovoriť: „Boh by nám to neurobil!“

Nie, robíte to vlastnými ničivými skutkami. Nenávisť je v každom srdci, žiarlivosť rastie, chamtivosť nepozná medze, lebo telo túži po viac zo svojho naplnenia, nie života, Svetla alebo pravdy, ale skôr telo z ovocia sveta. Deštruktívne anjeli temnoty sú všade. Pozerám sa na Nepoškvrnené Srdce Mojej Matky, keď prosí za vás, o milosť, ale čas milosti sa chýli ku koncu. Zdá sa, že už viac nepotrebujete milosrdenstvo.

Americký kontinent bude musieť veľa vydržať pre svoje odmietnutie Mňa. Vojna sa rýchlo blíži k jeho brehom. (Ježiš následne ukázal Christine, čo prichádza do Ameriky, dodal „vojna, ktorá je nukleárna, choroby, zemetrasenia … a tiež do iných častí sveta.“) Vy hlupáci! Toľko bezbožných a pyšných. Čoskoro budem pastierom svojho stáda! Ten, kto odviedol duše z domu Mojej Matky, toho, ktorého budem popierať pre svoju pýchu a podvod ho priviedol ďaleko odo Mňa. K nemu, ako mnoho odtiahol odo Mňa v slabosti svojho tela v slabosti svojho tela a naplnený pýchou, hovorím: Beda vám! Ste ako ten, ktorý sa vrátil bez talentu. Moji malí, ako ste znášali jazvy podvodu, ktorý cestoval po celom svete, ale klamstvá a podvody, ktoré sa okolo vás šíria, sú ako sladké kadidlo predo Mnou.

Nebojte sa tých, ktorí sa zdajú veľkí na svete. Vaše odovzdanie sa Mne – jej veľkosť bude trvať večne. Žehnám vám vo svojom Otcovi, Jeho Synovi Ježišovi a Duchom Svätým.

[Pozri webové stránky: http://www.christinagallagher.org/en/ ]