Message to Luz de Maria (in Slovak) – 5 September 2019

Správa Luz de Mária – 5. septembra 2019 19. september 2019 – 06:42 Od Williama

Správa od Svätého Michala archanjela skrze Luz de Mária 5. 9. 2019

Boží ľud:

Náš a váš Kráľ Pán Ježiš Kristus, a naša a vaša Kráľovná a Matka upozorňujú vás z lásky.

Každý čin Lásky, ktorý ste vykonali, nie je pre vás, nie je to iba pre váš prospech, ale pre dobro celého ľudstva. Božská láska nie je statická, ale skôr zdieľaná a v tomto zdieľaní sa šíri tam, kde je potrebná, keď sa modlíte, konáte, rýchlo a úprimne obetujete svoje sily a zmysly, lebo to je Duch Svätý, ktorý koná, keď pracujete a konáte ako koná náš Kráľ a Pán Ježiš Kristus.

Musíte sa sami zveriť Božskej láske bezodkladne, v tejto veľkej fázy, ktorou ľudstvo prechádza: „Ére TRETIEHO FIAT, Éra Ducha Svätého“ (Jn 16,13).

V tejto dobe sa diabol pohybuje z jedného konca na druhý a hľadá najmenšiu príležitosť vládnuť rozdelením, čo je príčinou pádu každého dobrého účelu človeka. Ľudia Boží, musíte pochopiť, že ako ľudia, všetci kráčate po strmej ceste, plávate proti súčasnému svetu, formujete sa, aby ste žili na PRAVEJ CESTE, pred ktorou musíte kľačať a modliť sa, postiť sa a obetovať sa, aby ste našli múdrosť pracovať a konať. Musíte vedieť, že ak chcete rásť v duchu, musíte zostať pripravení dať svoje všetko; budete mať vždy niečo nové, z ktorého sa učiť.

V tomto Treťom Fiat, nemôžete konsolidovať a vstúpiť do hovoru, ktorým Najsvätejšia Trojica volá k vám, ak nie ste pokorní. Čo čert hľadá, je pýcha, aby sa usadil vo stvorení a zatvrdil ich srdce. Pripravte sa, milovaní Boží ľud, na prijatie darov Svätého Ducha (Iz 11: 1-4):

Dar múdrosti, v ktorom charita svieti a stvorenie chápe, že Boží plán musí byť nadovšetko vyzdvihnutý a nesmie sa mu brániť.

Dar rozumu: osvieti ľudské stvorenie, aby jasne preniklo do pravdy zjavenej Bohom.

Dar rady, s ktorými môžete rozlíšiť medzi ponúkanými možnosťami – na tento účel musíte pomocou tohoto daru získať vedomosti o tom, ako počúvať a pomáhať svojim bratom a sestrám. „Nebude súdiť podľa vzhľadu, ani rozhodovať, čo uši počujú. Slabých bude súdiť spravodlivosťou a bude spravodlivo rozhodovať pre chudobných Zeme.“(Iz 11: 3-4)

Dar poznania: nie je to, v čo svet verí, ale je to vtedy, keď Boh vo vnútri každého človeka odhalí človeku to, čo vie o každom z vás.

Dar nábožnosti: tento dar vám umožňuje konať ku svojim bratom a sestrám v stálom konaní ku vášmu bratovi a sestre. Pri napĺňaní Božej vôle sa človek neúnavne pozerá na Ježišovo konanie, aby sa Mu podobal.

Dar sily: zdôrazňuje sa vo viere, v živote, čo sa deje s dieťaťom Božím, s hrdinstvom samotných mučeníkov. Tento dar posilňuje vytrvalosť a pevnosť, úplnú vieru v Boha, ktorý sa neotáča od človeka.

Dar bázne Božej: dáva ľudskej bytosti vôľu potrebnú na odvrátenie toho, čo ju vedie k zlu, aby mohla pracovať, žiť a konať v Božej vôli. Pozývam vás, aby ste brali vážne Moje Slová podľa Božej vôle pre dobro a spásu duší.

Diabol uzatvára zmluvy s človekom, aby prevzal novú moc nad ľudstvom, a tak prišiel ovládnuť svet. Buďte neustále ostražití, aby sila všetkých bola jedna a aby zlo nemohlo vstúpiť do detí Najvyššieho. Držať sa ruky našej i vašej Kráľovny a Matky všetkého stvorenia v tomto okamihu znamená neustále prijímanie sily nepodľahnúť. Svet a jeho machinácie zosilnili svoj boj viesť Boží ľud na scestie, lebo roje zlých sú po celej Zemi a človek užíva zlo. Boží ľud chráňte si Božskú lásku, nedovoľte ľudskej povahe zaujať prvé miesto so svojou zlou náladou, sebectvom a natoľko záťažou, že vtiahne človeka nesprávnym smerom, ale ju formujte spôsobom Kristovým (Ef. 4:13). Vy viete, že zlo je potešením z ľudskej slabosti a trasie sa silou v človeku, silou, ktorá mu nedovoľuje opustiť správnu cestu v našom a vašom Kráľovi a v Pánovi Ježišovi Kristovi.

Človek sa stal materialistickým a idealizoval si zajtrajšok pohodlia a hojnosti, zabudol na to, že práca a konanie v rozpore s Božskou vôľou priťahujú kalamity pre ľudstvo, čo spôsobuje, že prvky človeka odmietajú a neuznávajú. Boží ľud, vojna je stále pred tebou; závisí to od myšlienok vodcu alebo niektorých vodcov moci konať v očakávaní zo strachu, že budú porazení, aby sa tento krok mohol vykonať, čo povedie k tomu, že ľudstvo bude čeliť Tretej svetovej vojny. Turbulencie v duchovnej, v oblasti politickej, materiálnej a morálnej sfére je veľmi destabilizujúce pre ľudstvo. Jeden krok a človek spadne do priepasti zla. Človek musí prijať silné a pevné rozhodnutie, aby zachránil svoju dušu, rozhodnutie, ktoré má VIERU ako jeho základ.

Hoci sa zdá, že zlo je dominantné, zlo nebude triumfovať: Najsvätejšia Trojica je predovšetkým a vo všetkom naveky vekov. Amen. Vandalizmus a prenasledovanie rastú proti tomu, čo predstavuje nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, proti tomu, čo predstavuje našu Kráľovnú a Matku všetkého Stvorenia, a proti Božím veriacim. To sa stane zovšeobecnené; nesmiete sa báť, lebo je nevyhnutné uchrániť vaše duše toto je dôvod, prečo som poslaný. Sila slobodomurárov a Iluminátov je pre ľudstvo extrémne katastrofická, lebo prenikli do všetkých ľudských polí – viete, horné vrstvy sveta o tom majú vedomosti a zaoberajú sa nimi, predstierajú, že o tom nevedia, aby neboli kompromitovaní, lebo nemajú záujem o spásu duší. Boží ľud, boj medzi dobrom a zlom začína závisťou a rozdelením: buďte pevní, zachovajte VIERU bez toho, aby ste sa sami vlažne dokázali prekonať. Vytrvajte, aj naďalej venujte pozornosť a sledujte, že príroda rastie s veľkou zúrivosťou proti ľudskosti, a napriek tomu človek pokračuje, je vlažný a zosmiešňuje nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, ktorého chcú vyhnať z Centra Jeho Cirkvi.

Modlite sa deti, modlite sa, že Slovo nášho a vašho Kráľa a Pána Ježiša Krista nebola narušená.

Modlite sa za deti, modlite sa za Havaj, príroda spôsobí násilné vypuknutie sopky Kilauea a otriasanie          sopiek Mauna Loa a Kilauea.

Modlite sa deti, ľudstvo je divákom utrpenia vašich bratov a sestier; prestane byť divákom a všetci vstúpia ako herci do dejín ľudstva. Pripravte sa na Varovanie!

Ľudia Boží, budete trpieť a kvôli tomuto utrpeniu vyšle veľké Božie milosrdenstvo – Anjela Pokoja. Tí, ktorí na Neho čakajú, Ho poznajú. (*) Staňte sa súčasťou spoločenstva svätých.

KTO JE AKO BOH?

Svätý Michal archanjel.

Zdravas Mária najčistejšia, bez poškvrny dedičného hriechu počatá

Zdravas Mária najčistejšia, bez poškvrny dedičného hriechu počatá

Zdravas Mária najčistejšia, bez poškvrny dedičného hriechu počatá

(*) odhalenie o Anjelovi mieru: čítaj …

[Pozri odkaz: https://www.revelacionesmarianas.com/en/ANGEL%20OF%20PEACE.html]

Komentár Luz de Mária

Bratia a sestry:

Náš milovaný Svätý Michal Archanjel nás živí v duchovnosti, pripomínajúci dary Ducha Svätého tak, že by o nich prosili, a tak, aby sme mohli usilovať o obrátenie. Ľudstvo nie je pripravené na to, čo musí čeliť: vytrvalosť sa dosiahne jedine a iba duchovným rastom, vstupom na cestu Krista a byť láskou ako Kristus je láska.

Zmieňuje Tretie Fiat nám, vek Ducha Svätého, a tak to je, že Fiat, staň sa „Môže to byť vykonané“ našej Blahoslavenej Matky sa šíri do všetkých generácií, a to práve skrze Ducha Svätého, ktorý prináša svoje nekonečné svetlo, ktorý prichádza v každej fáze každej generácii dať dych, pripravovať synov Božích, aby mohli aj naďalej plniť Božiu vôľou.

Náš Otec nás žiada, aby sme boli poslovia Jeho Lásky, a nemali by sme toľko premýšľať o našej odpovedi na otázku, dať to, či povedať ÁNO Najsvätejšej Trojici, všetko sa nachádza v jadre našej reakcie, a že jadro je LÁSKA. Táto Éra, ako nám Svätý Michal archanjel hovorí, že je to z Ducha Svätého, lebo v rozhodujúcich okamihoch On vylieva všetko dobré po dušiach vo zvláštnym spôsobom. Tentoraz nie je nič iné ako to, čo človek priniesol na seba, ale Boh nedovolí, aby sám nezostal pozadu vo štedrosti. A je to táto súčasná generácia, ktorá je povolaná, aby tak konala ako to urobila aj naša Matka, že „ANO“, „staň sa“ nech sa mi stane podľa Tvojho Slova, a to by malo pochádzať z hlbín nášho bytia a byť prednesené s ústami. Aj keď naše „áno“ nie je ako to našej Blahoslavenej Matky, je dôležité, aby sme dali toto „áno“ pre spásu duší, lebo žijeme v komunite a môžeme pomôcť našim bratom a sestrám, aby nespadli do pazúrov zla. Amen.

[Pozri webové stránky: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

https://littlepebble.org/2019/09/19/message-to-luz-de-maria-5-september-2019/