Message to Polish Seer (in Slovak) – 12 September 2019

Message to Polish Seer Peter (in Slovak) – 12 September 2019

Żywy Płomień 12.IX.2019

Polacy, jako wasza Pani i Królowa ostrzegam was, szatan zawziął się na was, na wasz Naród i chce za wszelką cenę was wyniszczyć. Ludzie masonerii i iluminatów czynią wszystko, by was ogłupić, szczują, napuszczają celowo i z premedytacją jednych przeciwko drugim, płacąc „demonstrującym” niemałe pieniądze. Rządzą wami ludzie bez kręgosłupa moralnego, patrzą jedynie na doraźne korzyści. Chcą doprowadzić polski Naród do masowej depopulacji. Chcą oni, by jak największa liczba was zakończyła swoje życie, tak by oni mogli swobodnie przejąć waszą Ojczyznę, oraz liczne bogactwa polskiej ziemi.

Najsmutniejsze w tym jest to, że wielu polskich biskupów i kardynałów intronizowało w tajemnicy Lucyfera na króla, swojego pana i władcę i wcielają teraz w praktyce, masoński mistrzowski plan zniszczenia Kościoła Świętego od wewnątrz. Zwykli ludzie coraz mniej mogą liczyć na swoich kapłanów, a agenci masonerii i Mosadu, oraz różnych innych wywiadów wielu państw, pracują usilnie, aby skłócić wszystkich ze wszystkimi, a zwłaszcza polskie duchowieństwo. Gro środków na ten cel przeznaczają Niemcy i bogaci żydzi chazarscy.

Obecnie jest wielki spadek wszelkich powołań, zwłaszcza powołań kapłańskich. Jest to skutek masowego wprowadzania do kościoła funkcji świeckich szafarzy Komunii Świętej. Ci ludzie tym co czynią, sprowadzają wielkie przekleństwo Boga samego wszędzie tam, gdzie są i funkcjonują. Dopóki profanują Najświętsze Ciało Mojego Boskiego Syna Jezusa Chrystusa, nie będzie dla tych miejsc i diecezji Bożego Błogosławieństwa, poza indywidualnym dla poszczególnych ludzi, zasługujących dla Boga.

Cieszy Moje Serce, że organizujecie zrywy modlitewne, lecz potrzeba stałej, nieustannej pracy duszpasterskiej, zmobilizowania wszystkich sił i środków do tego, aby odnowić duchowo cały Kościół w Polsce. Módlcie się codziennie na całym, cztery części Różańcu Świętym przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.

Obudźcie się, ocknijcie, nie kroczcie za ułudą demonów. Kocham was, dlatego mówię wam, abyście się ocknęli z duchowego letargu. Mój piekielny przeciwnik nader często używa demonicznego znieczulenia i hipnozy. Jeżeli nie będziecie patrzeć na owoce jego działania, to nigdy jego nie dostrzeżecie i zawsze was oszuka, bo potrafi się dość dobrze maskować. Czy usłuchacie Mojego głosu, głosu pełnego troski o waszą wieczność? Kto z was usłucha Mojego głosu, Mojego wołania?

Maryja.

Po slovenský.

Živý plameň 12. IX. 2019 (poľský vizionár Piotr)

Poliaci, ako vaša Dáma a Kráľovná, varujem vás, satan je nahnevaný na vás, na váš Národ a chce vás zničiť za každú cenu. Členovia Slobodomurárov a Iluminátov konajú všetko, aby ste ohlúpli, podnecujú vás, zámerne a úmyselne jeden proti druhému, a platia „demonštrujúcim“ veľa peňazí. Ovládli vás ľudia bez morálnej chrbtice, iba sa pozerajú na okamžité výhody. Chcú viesť Poľský Národ k hromadnému vyľudňovaniu. Chcú, aby čo najviac z vás ukončilo svoj život, aby mohli slobodne prevziať vašu vlasť a množstvo bohatstva poľskej zeme.

Najsmutnejšie na tom je, že veľa poľských biskupov a kardinálov tajne zvolili Lucifera za kráľa, svojho pána a vládcu a teraz ho zavádzajú do praxe, uskutočnili slobodomurársky majstrovský plán zničiť Svätú Cirkev zvnútra. Bežní ľudia môžu stále menej počítať so svojimi kňazmi a agenti slobodomurárstva a Mossadu, ako aj rôznych ďalších spravodajských služieb mnohých krajín, tvrdo pracujú na tom, aby konfrontovali každého, najmä poľské duchovenstvo. Nemci a bohatí Židia Khazar na tento účel vyčleňujú veľa finančných prostriedkov.

V súčasnosti existuje veľký pokles vo všetkých povolaniach, najmä kňazských. Je to výsledok hromadného uvedenia funkcií laikov do rozdávania Svätého prijímania po kostoloch. Títo ľudia tým, čo robia, privádzajú a spôsobujú veľkú Božiu kliatbu, bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú a tak pracujú, že nekonsekrované ruky berú premenené hostie do ruky a takto páchajú ťažký hriech. Je to veľká neúcta k Eucharistii. Pokiaľ budú rozdávať Sväté Telo Môjho Božieho Syna Ježiša Krista, nebude existovať Božie požehnanie pre tieto miesta a diecézy, s výnimkou individuálnych ľudí, ktorí si zaslúžia Boha.

Moje Srdce je potešené, že organizujete modlitebné skupiny, ktoré sú proti týmto praktikám, ale na duchovnú obnovu celej Cirkvi v Poľsku potrebujete stálu, nepretržitú pastoračnú prácu, mobilizáciu všetkých síl a zdrojov možnosti. Modlite sa každý deň celé štyri časti Svätého ruženca, pred vystavenou Sviatosťou oltárnou.

Zobuďte sa, preberte sa, nenasledujte ilúziu a prácu démonov. Milujem vás, preto vám hovorím, aby ste sa prebudili z duchovnej letargie. Môj pekelný protivník často používa démonickú anestéziu a hypnózu. Ak sa nepozeráte na ovocie jeho činov, nikdy ho neuvidíte a vždy vás oklame, lebo sa dokáže celkom dobre schovať. Či počúvnete Moje Slová, hlas plný starostí o vašu večnosť? Kto z vás počúvne Moje Slová, Moje volania?

Mária.