Message to Ned Dougherty (in Slovak) – 2 September 2019

2. septembra 2019 – SPRÁVA V DŇU PRÁCE PRE ĽUDÍ SPOJENÝCH ŠTÁTOV AMERICKÝCH –NAŠA AMERICKÁ PANI

2. september 2019 o 10:00 – Deň práce. Eucharistická kaplnka, kostol sv. Rozálie, Hampton Bays, New York

Môj drahý synu!

Dnes k vám prichádzam znova ako Panna Mária americká, a robím tak pri slávení dnešnej dovolenky, ktorá oslavuje príspevok amerických pracovníkov k sile a prosperite Spojených štátov amerických. Sila Ameriky v týchto Spojených štátoch sa dosiahla prostredníctvom práce mnohých statočných mužov a žien, ktorí emigrovali do vašej krajiny. Po celé storočia od založenia vášho národa urobili z vašej krajiny skvelú krajinu americkí robotníci, lebo motivovaní najvyššími ideálmi tvrdo pracovali a podporovali svoje rodiny a boli úspešní.

Od samého začiatku vášho národa však existujú temné sily, ovládané zlým, ktoré zamorujú vašu krajinu a temne ovplyvňujú mnohých vašich vodcov, aby pôsobili v temnote prostredníctvom svojich tajných a skrytých aktivít, aby manipulovali a kontrolovali dobrí ľudia vo vašej krajine na svoju vlastnú škodu a iba v prospech chamtivých a mocných medzi vami, ktorí prevzali kontrolu nad svojimi vládami, vašimi inštitúciami, miestami vyššieho vzdelávania a, bohužiaľ, aj vašimi cirkvami, aby konali podľa vôle toho zlého a utláčať ľudí. Tieto temné sily vás od začiatku manipulovali a ovládali, ale vaši vedúci pracovníci tiež od samého začiatku robotníckeho hnutia zastávali práva amerického pracovníka a stanovili zákony, ktoré vás chránia ako pracovníkov, ktorých cieľom je poskytovať dobrý život pre vás a vašu rodinu, lebo taký je tiež zámer vášho Otca v Nebi, aby vaše životy, vaše rodiny a vaše deti prekvitali v spravodlivej a zbožnej ekonomike.

Teraz v týchto časoch konečne existuje hnutie na odhalenie korupcie zlovestných vodcov nového svetového poriadku, ktorí navrhujú zotročenie ľudstva nielen v Spojených štátoch amerických, ale aj na celom svete. Ale teraz ste informovaní, ak sa rozhodnete byť, a máte schopnosť rozoznať vodcov, ktorí majú v srdci vaše najlepšie záujmy, na rozdiel od zlovestných vodcov, ktorí sú pekelne odhodlaní neustále sa ovládať a potlačovať ľudí bod celkového zotročenia podľa nového svetového poriadku.

Vstaňte Američania a vzdorujte týmto temným vodcom a ich stúpencom, ktorí majú v úmysle odvrátiť pokrok všetkých od vás a naštartovať vás v presvedčení, že socializmus a komunizmus vám poskytujú prostriedky na zlepšenie života. Tento pokus oklamať vás všetkých je ovládaný zlým v temných ríšach. Teraz je iba na vás, Božom ľude, aby ste odolávali temným silám a ich zlým plánom, ktoré vás ovládajú. V súčasnosti je medzi vami veľa vodcov, ktorí sú inšpirovaní mocou Ducha Svätého viesť váš Národ a vaše obchodovanie v zbožnom duchu s najlepšími záujmami srdca. Úspešne odvrátia starý príliv storočí proti zlému a jeho prisluhovačom a pomôžu posunúť váš Národ na vyššiu úroveň mieru a prosperity, lebo ste všetci pod dohľadom Otca v Nebi, ktorý chce iba to najlepšie pre svoje deti. Pod svätým vplyvom Môjho Syna, vášho Vykupiteľa a prostredníctvom sily Ducha Svätého, ktorý prebýva v srdciach, mysliach a dušiach vyvolených Božích ľudí, prevládne vo vašom národe spravodlivosť a milosrdenstvo, ak sa tak rozhodnete.

Jedine spolupráca ľudí pracujúcich v harmónii s vaším Stvoriteľom však môže poraziť nepriateľa a zničiť nový svetový poriadok, čo vedie k nádhernej ére mieru a prosperity – Nové Nebo a Nová Zem pre ľudstvo. Táto cesta však nebude ľahká. Niekedy budete veriť, že to bude ťažké po vytrvalosti. Musíte však pripomenúť silu vašich modlitieb obrátiť príliv proti silám zla. Žiadam vás, aby ste sa dôrazne modlili za budúcnosť svojho národa a obrátili sa k Bohu, Otcovi a Jeho Synovi, Vykupiteľovi, skrze moc Ducha Svätého, aby vás priviedol k Novému Nebu a Novej Zemi. Ak urobíte tieto veci, po období skúšok a súžení budete víťaziť vy deti Božie!

Bohu vďaka! Ned Dougherty

Správa sa skončila o 10:19 hod

http://www.endtimesdaily.com/messages-1/sep-2-2019-a-labor-day-message-to-the-people-of-the-united-states-of-america-our-lady-of-america