Message to Luz de Maria (in Slovak) – 5 October 2019

Message to Luz de Maria (in Slovak) – 5 October 2019

981. Posolstvo Svätého archanjela Michala z 5. októbra 2019. Skrze Luz de Mária (Argentína).

[See website: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

Človek zničil stvorenia, spustošil ich, premrhal a vyčerpal

Milujúcou láskou Najsvätejšej Trojice, vám oznamujem Božiu vôľu. KTO JE AKO BOH? Žiaľ, toľko ľudských stvorení prednáša tieto slová s veľkým pohŕdaním potom, čo prijali „ochranu“ diabla, toho, ktorý ich potom sám vhodí do svojho jazera večného ohňa, ak nebudú sa predtým kajať. Tento čas je dobou obozretnosti pre Boží ľud [Mt 10, 16], je to čas poslušnosti k Božiemu zákonu a úzkeho spojenia s históriou spásy. Musíte vedieť, koho milujete, a ak Ho správne nepoznáte, potom sa v tejto chvíli bude šíriť zmätok. Ste spasení v miere takej v akej ste účastníkmi na Božom diele a činnosti Boha, v miere v akej napĺňate Boží Zákon a dodržiavate učenie Krista, Kráľa vesmíru, ktorý skrze svojich apoštolov odkázal svojmu ľudu učenie, ktoré nestráca platnosť [Mt 24, 35]. Náš Kráľ a Pán Neba a Zeme ustanovil svoje spoločenstvo s ľuďmi a povolal ich, aby boli rybármi ľudí, aby odovzdávali dobré správy. Nikto nedokázal podkopať Cirkev nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, ani sekty počas storočí, ani satan sám, prostredníctvom svojich vyslancov. Božia Cirkev nebude zbúraná. Lebo, keď nepozná svojho Kráľa, bude otrasená, ale nebude porazená.

Ľudia tohoto času sú vzdelaní, ale nie všetci sú duchovné. Na modlitebných knihách sa usadzuje prach a pavučiny, ako v srdci tých, ktorí hovoria, že milujú nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista. Človek, ktorý miluje svojho Pána, sa modlí srdcom. Keby nemal knihy, nepotreboval by ich – modlitby sa rodia vo vnútri ľudskej bytosti, inak sú to prázdne slová, zbavené Lásky. Vy, Boží ľudia, musíte vnútorne prijať Božiu Lásku, aby ste sa mohli tešiť z ticha, z chvíle „samoty s Bohom“ [Mt 6, 6; Rím 8, 26-27], kde Ho nájdete v miere, v akej Ho hľadáte správne, lebo je iba jediný duch, ktorý ako magnet priťahuje ľudské stvorenia, a tento duch je Duch Boží. Boží Duch dáva pokoj, a vedie tak človeka, aby miloval neustále opakovať to, čo jeho Pán Ježiš Kristus ho naučil: odísť do samoty, aby sa modlil sám so svojím Otcom.

Chrámy nesmú byť znesvätené! Vy, milované deti našej a vašej Kráľovnej a Matky celého Stvorenia musíte svoju Matku milovať, inak nedávate príklad byť dobrými deťmi. Milovaní ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista, človek zničil Stvorenia, spustošil ich, premrhal a vyčerpal, a teraz musí zakúsiť nasledujúcu očistu od zneužitia, ktoré spáchal proti Zemi [Zj 11, 18]. Ale náreky tejto chvíle nenapravia to, čo človek Zemi urobil. Preto je tu čas, aby ste obrátili svoj zrak späť k Nebu a úpenlivo prosili o milosrdenstvo v mene celého ľudstva, bez toho aby ste padli do pascí satana, ktorý útočí na deti „ženy, odetej slnkom“, lebo vie, koľko času mu zostáva a [Zj 12, 1]. Stvorenie chce byť obnovené a tento proces príde s novým nebom a novou zemou. Ľudské stvorenie musí obrátiť svoj pohľad k Bohu a veriť v Jeho moc, ktorá je nad všetkým Stvorením, veriť v Božiu všemohúcnosť, musí veriť … musí mať vieru v Boha.

Boží ľudia, diabol si želá, aby človek nebol stvorením s vnútorným životom, ale chce, aby jeho duch bol zastretý v dotyku so svetským, a hlasný hluk ho udržiaval duševne otupeným rôznymi druhmi vecí, aby bol menej ako duchovný. Zem kvôli človeku ochorela a v tomto čase sa ľudské stvorenie musí pripraviť na to, že bude očistené. Čím viac prijmete modernizmus a opak toho, čo bolo stanovené naším Kráľom a Pánom Ježišom Kristom, tým väčšie bude očisťovanie.

Ľudstvo vie, že sa nachádza v čase znamenia, ktoré nesmie prehliadať. Znamenia času, kedy vody vstúpia do krajín, aby ich očistili, kedy oheň vulkánov bude tryskať s veľkou silou a uvoľňovať plyny, ktoré vám zabráni cestovať vzduchom. Pre človeka nie je nič nové, že sa spiace sopky prebudia, nová je podoba, prudkosť tohoto prebúdzania spiacich sopiek a účinkov, ktoré budú mať na živobytie človeka. Táto generácia, v ktorej sa rozmáha hriech, nie je trestaná Bohom, nie! Trest ešte neprišiel. Zem, je už tak nestabilná, bude odklonená dychom hviezdy, ktorá prejde v blízkosti, bez toho, aby bolo oznámené, a to bude nárek človeka.

Moc človeka nad človekom je rozdelená podľa toho, kto vlastní hru a riadi ju, aby scenár nebol vždy rovnaký, takto sa národy búria a zasievajú smrť. Beda krajinám, kde sú schválené potraty! Ako iba budete trpieť kvôli tejto zrade na Bohu! Pozor, deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista! Blíži sa silný okamih a náreky nebudú otáľať. Budete prežívať nestabilitu vo všetkých aspektoch ľudského života. Buďte v strehu!

Modlite sa, Boží ľudia. Modlite sa za Strednú Ameriku. Bude otrasená zemetrasením. Prebúdzajúcej sa sopky budú príčinou poplachu pre deti nášho Kráľa.

Modlite sa, Boží ľudí, modlite sa. Taliansko je oslabované, Francúzsko pocíti úzkosť.

Modlite sa, Boží ľudia, modlite sa. Varovanie sa blíži a vy nie ste pripravení!

Modlite sa, Boží ľudia, Spojené štáty trpia hospodárskou, sociálnou a politickou nestabilitou.

Modlite sa, Boží ľudia. Nezabudnite sa modliť za Mexiko. Trpí silnými otrasmi Zeme.

Modlite sa, Boží ľudia, modlite sa za Cirkev nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista.

Nespite, Deti Božie, nespite, lebo prichádza noc! Buďte jednotou, dobročinnou láskou, odpustením a láskou.

Zostávame pozorní v očakávaní vášho volania. Buďte požehnaní Božskou rukou Boha. KTO JE AKO BOH?

Svätý archanjel Michal.