Message to Valentina Sydney Seer (in Slovak) – 23 October 2019

Správa od Valentíny vizionárky zo Sydney – 23. októbra 2019 05. 11. 2019, 10:32 od Williama

Iba pomazané ruky sa smú dotýkať Sviatosti oltárnej

VALENTÍNA: Povedala som ranné modlitby a potom som sa modlila Božské chvály. Náš Pán povedal, že keď povieme túto modlitbu, pomáha to na zmierenie a odpustenie našich hriechov. Ako som sa modlila túto modlitbu náš Pán sa mi zjavil. Pán Ježiš povedal:

Ježiš: „Valentína, chcem, aby si napísala Slová, ktoré ti poviem. Mnoho ľudí, ktorí sú služobníkmi Eucharistie, prakticky všade vo všetkých kostoloch vždy hovoria“ Nechal som sa inšpirovať naším Pánom k tomu, že! „Cítim sa veľmi privilegované a cítim sa veľmi zvláštne.“

„Nie, Moje deti! Nikdy Som nikoho neinšpiroval. To je veľmi nesprávne. Ako to všetko dokážu? Nikdy by Som neinšpiroval osobu, ktorá bude slúžiť Mojej Eucharistii a dotýkať sa Ma. Nikto by sa nemal dotýkať a slúžiť Mojej v Eucharistii, iba ruky, ktoré sú pomazané Mnou. Sú to Moji kňazi a biskupi. Sú to tí, ktorých Som si vybral a pomazal, aby Mi slúžili.“

„Laici si vytvárajú vlastné presvedčenie a myslia si, že ak Mi slúžia, sú privilegovaní a sú Mi bližšie. Nie, Moje deti! Urážate Ma, a znesväcujete Ma, tak hlboko, že so Mnou je rozrušené celé Nebo.“ Je to vaša pýcha, ktorá umožňuje toto všetko. Avšak, toto je nepravdivé. To nie je od Boha. Je to od zlého ducha, ktorý chce sväto-krádež Mňa v Eucharistii. Nie, Moje deti! Milujem vás, ale buďte pokorní. JA nechcem, aby ste si mysleli, že Ma týmto, čo robíte, potešujete. Nie, Moje deti! Urážate Ma strašne.“

„Nemáte potuchy, ako posvätné je Moje telo. Za dávnych čias, aj kňazi a biskupi sa chveli, keď Ma držali, lebo verili v Moju pravú prítomnosť.“

Zvelebovanie pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou.

Buď zvelebený Boh.

Buď zvelebené Jeho Sväté meno.

Buď zvelebený Ježiš Kristus, pravý Boh a pravý človek.

Buď zvelebené meno Ježišovo.

Buď zvelebené Jeho Najsvätejšie Srdce.

Buď zvelebená Jeho predrahá Krv.

Buď zvelebený Ježiš v Najsvätejšej Sviatosti oltárnej.

Buď zvelebený Potešiteľ Duch Svätý.

Buď zvelebená slávna Matka Božia, Najsvätejšia Mária.

Buď zvelebené Jej Sväté a Nepoškvrnené Počatie.

Buď zvelebené Jej slávne nanebovzatie.

Buď zvelebené meno Panny a Matky Márie.

Buď zvelebený Svätý Jozef, Jej prečistý Ženích.

Buď zvelebený Boh, vo svojich anjeloch a svätých.

Buď zvelebený večný Otče vo svojej Všemohúcnosti.

Buď zvelebený večný Otče vo svojej Svätosti.

Buď zvelebený večný Otče, že si sa znížil k nám.

Buď zvelebený večný Otče, Ty pravý BOH.

Buď zvelebený večný Otče, Stvoriteľ Neba i Zeme a celého sveta.

Buď zvelebený večný Otče, v Tvojej múdrosti a vznešenosti.

Buď zvelebený večný Otče, v Tvojich Anjelov a Svätých.

Buď zvelebený večný Otče, vo všetkých dielach rúk Tvojich.

Buď zvelebený večný Otče, vo všetkých živých bytostiach, ktorých si stvoril.

Buď zvelebený večný Otče, v Tvojej Láske v dobrote a v nekonečnom Milosrdenstve.

Buď zvelebený, môj Pane, Ježišu Kriste, za to, že si svojou predrahou Krvou a presvätou smrťou vykúpil duše a že si ich milosrdné z vyhnanstva priviedol do večného života.

Buď zvelebený, môj Pane, Ježišu Kriste, za to, že si predpovedal svoju smrť a pri Poslednej večeri obdivuhodne premenil hmotný chlieb na svoje drahocenné Telo. Že si ho s láskou podal apoštolom na pamiatku svojho záslužného umučenia a svojimi vzácnymi svätými rukami si im umyl nohy, čím si najpokornejšie ukázal svoju veľkú poníženosť.

Buď zvelebený, môj Pane, Ježišu Kriste, za to, že si z úzkosti pred umučením a smrťou potil Krv zo svojho nevinného Tela, a predsa si dokonal naše vykúpenie, ako si sa ho rozhodol uskutočniť, a tak si najjasnejšie ukázal svoju Lásku voči ľudskému pokoleniu.

Buď zvelebený, môj Pane, Ježišu Kriste, za to, že si tretieho dňa vstal z mŕtvych a zjavil si sa živý tým, ktorým si sa chcel zjaviť, že si po štyridsiatich dňoch pred očami mnohých vystúpil do Neba a čestne si tam umiestnil svojich priateľov, ktorých si vyslobodil z podsvetia.

Jasot a večná chvála Ti, Pane, Ježišu Kriste, za to, že si zoslal do sŕdc učeníkov Svätého Ducha a ich ducha obohatil nesmiernou Božskou Láskou.

Buď zvelebený, pochválený a oslávený naveky, môj Pane Ježišu, za to, že sedíš vo svojej Božskej Sláve na tróne vo svojom Nebeskom Kráľovstve a žiješ v tele so všetkými svojimi svätými údmi, ktoré si si vzal z tela Panny. A prídeš v deň súdu súdiť duše všetkých živých i mŕtvych.

Buď najsladšie Srdce Ježišovo v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej zvelebené, oslávené a milované s veľkou záľubou v každej chvíľke, vo všetkých svätostánkoch sveta.

Ďakujeme Ti večný Otče, za Tvoju Lásku a Milosrdenstvo.

Ďakujeme Ti večný Otče, že skrze obetu Tvojho Syna Ježiša a Jeho Najsvätejšiu Krv si nás vykúpil z otroctva hriechu.

Ďakujeme Ti večný Otče, za to, že si nám dal Máriu ako Matku Spoluvykupiteľku a Prostredníčku všetkých milosti.

Ďakujeme Ti večný Otče, že skrze Krst a Milosť Ducha Svätého, zaradil si nás do Tvojho Kráľovstva ako Božie deti.

Pomôž nám dobrý a milosrdný večný Otče, aby sme vždy boli Tebe verní a vďačný za Tvoju Lásku, aby sme vždy plnili Tvoju vôľu, skrze Ježiša Krista, Tvojho Syna i Matku Máriu, Spoluvykupiteľku a Prostredníčku všetkých milosti.

Večný Otče, Stvoriteľ všetkého dobrá, nech Ťa velebí celý svet, celá Zem a každé stvorenie, so všetkými svätými! Amen!

[Pozrite: http://valentina-sydneyseer.com.au/23-october-2019-2/]

https://littlepebble.org/2019/11/05/message-to-valentina-sydney-seer-23-october-2019/