Message to Enoch (in Slovak) – December 2019

Naliehavá výzva pre celé ľudstvo

„Bol Som Bohom spravodlivosti v Starom zákone. Bol Som Bohom milosrdenstva a odpustenia v Novom zákone. A teraz Som Bohom milosrdenstva, ale aj Bohom spravodlivosti. Milosrdenstvo za tých, ktorí reagujú na Môj hlas počúva a plnia Moje prikázania, spravodlivosť pre všetkých, ktorí Ma odmietajú počúvať a plniť Moje prikázania.

Otvorené Srdce a otvorená Ruka pre tých, ktorí Ma počúvajú a sledujú Ma. Natiahnutá ruka a silná ruka pre všetkých, ktorí Ma odmietajú počúvať a plniť Moje prikázania. Takže je to úplne jasné: váš Pastier vás miluje!

Ježiš Nazaretský.“

Predslov Enocha

Súrodenci: Nech je s vami Boží pokoj. Ja som Enoch. Z milosti Božej som bol vybraný, aby som zvestoval správy Dobrého Pastiera spásy celému svetu skôr, ako sa začnú problémy.

Tieto posolstvá sú bolestným volaním Ježiša Dobrého Pastiera, aby pozval ľudstvo na obrátenie. Sú to znamenia milosrdenstva pred začatím súdneho procesu s národmi.

Súrodenci: Ježiš, Dobrý Pastier nechce smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a priviedol k radosti večného života. Z tohoto dôvodu nazýva Dobrý Pastier ako svoje ovce bez rozdielu medzi vierou a náboženstvom. Vo                svojom Slove nám hovorí: Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne Môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so Mnou. (Zj 3,20)

Súrodenci: Ježiš, Dobrý Pastier chce vstúpiť do vašich sŕdc a domov. Otvorte ich! Nezatvárajte pred Ním dvere! Chce vám dať svoj večný život! Čoskoro príde čas Božej spravodlivosti a Jeho spravodlivosť bude súdiť dobré a zlé skutky. Preto nezabudnite!

Súrodenci: Premýšľajte a uvádzajte tieto správy do praxe; a čo je najdôležitejšie, zverejnite ich po celom svete, aby ste aj vy mohli byť nositeľmi mieru a veľvyslancami lásky! Ježiš Dobrý Pastier chce veľkú celosvetovú modlitebnú výpravu, lebo čas je krátky a ide o záchranu duší. Nech vás Ježiš a Mária žehnajú a udelia milosti, aby ste sa stali obyvateľmi Nového a Nebeského Jeruzalema.

Enoch.                                                  

http://www.kommherrjesus.de/aktuelles/enoch/einfuehrung