Message to Enoch (in Slovak) – 27 January 2020

Môj ľud, pripravte sa na nadchádzajúci čas Mojej spravodlivosti, buďte pozorní a opatrní, neza-držujte modlitby ani chvály; aby vaša viera bola vytrvalá napriek utrpeniam a katastrofám, ktorými musíte prejsť!

27. januára 2020, 15:30 – Volanie Boha Otca k Jeho verným ľuďom. Správa Enochovi.

Moji ľudia, Moje stádo, Môj pokoj nech je s vami.!

Moje deti, skrátenie počtu dní kvôli zlobe a hriechu tohoto ľudstva v týchto posledných časoch zrýchlilo čas Mojej spravodlivosti. Trestanie už začalo a ak ste veľmi smutní, prichádza deň Môjho Varovania; ako Otec ľudstva Ma bolí, že vám musím poslať svoju spravodlivosť, aby Som obnovil poriadok a právo, ale toto ľudstvo neakceptuje Moje milosrdenstvo, hriechy a zloby sa každý deň zvyšujú. Ak čas Mojej spravodlivosti nepríde rýchlo, Moje Stvorenia riskujú, že ho stratia kvôli pýche a hladu po moci mnohých kráľov tejto Zeme.

Môj ľud, pripravte sa na nadchádzajúci čas Mojej spravodlivosti, buďte pozorní a opatrní, nezadržujte modlitby ani chvály; aby vaša viera bola vytrvalá napriek utrpeniam a katastrofám, ktorým musíte čeliť. Príchod Môjho Varovania je bezprostredný, musíte sa naň duchovne pripraviť, aby ste netrpeli, keď prejdete večnosťou; urobte dobré životné vyznanie a živte sa Telom a Krvou Môjho milovaného Syna Božieho, Baránka Božieho, aby ste boli bezchybní, keď prídete pred Môj Najvyšší súd.

Neodkladajte ruženec Mojej milovanej dcéry, vašej Matky Márie, lebo Má príhovor za všetky Jej deti a najmä za všetky modlitby Svätého ruženca, ktoré Jej pomáhajú zachraňovať toľko duší. Modlite sa za svojho anjela strážneho a za blahoslavených, lebo aj oni sa za vás prihovárajú; zostaňte zjednotení s Bohom, aby váš prechod večnosťou bol vaša najväčšia radosť.

Moji ľudia, Moje stvorenia volajú: Spravodlivosť, spravodlivosť, lebo už to nemôžu vytrhnúť toľko z rúk človeka; vzbudí sa hnev všetkých prírodných síl a stratia sa milióny duší, lebo nechceli brať ohľad na nebeské výzvy, ktoré si vyžadujú obrátenie. Celá Zem je v tom bode, že sa začína chvieť a že sa nezastaví až do konca času Mojej spravodlivosti; Vojenské povolania, panika a strach všade prevezmú ľudstvo a nikto nebude počúvať. Môj ľud, nemali by ste sa báť, lebo modlitba, pôst a pokánie, zjednotené vo viere, sú vašou najväčšou silou, ktorá vám pomôže vydržať čas Mojej spravodlivosti.

Keď Zem stoná, modlí sa a chváli Božiu slávu a všetko pôjde bez toho, aby vás vystrašilo; je to čas, keď musíte ráno a večer obliecť svoje duševné brnenie, rozšíriť ho na svoje deti a príbuzných. Zapečaťte ich Krvou a ranami Môjho milovaného Syna a ráno a večer zapečaťte svoje rodiny a domovy, aby ste boli dobre chránení.

Nezabudnite na icktus, obraz kríža, alebo pečať živého Boha, alebo obrázok Lasaletského Kríža, Svätého Michala alebo krížik či medajlónku, nejakú sväteninu, pri vstupných dverách do vašich bytov a každej miestnosti, aby všetko bolo zapečatené Krvou a ranami Môjho Syna, aby keď anjel Mojej spravodlivosti bude prechádzať, nedotkne sa mečom Božieho ľudu. Tak, Moje deti, postupujte podľa týchto pokynov, lebo čas Mojej spravodlivosti začína a nevráti sa.

Zostaňte v pokoji, Môj ľud, Moje stádo. Váš Otec, Hospodin, Pán Stvorenia.

Zasielajte Moje správy všetkým ľuďom, Moje deti!

http://www.kommherrjesus.de/aktuelles/enoch/botschaften/botschaften2020