Message to Ned Dougherty (in Slovak) – 3 February 2020

3. februára 2020 od 13:30

Kaplnka Blahoslavenej Panny Márie – Bazilika Svätého Srdca Ježiša a Márie – Southampton, New York

NAŠA PANI AMERICKÁ – SPRÁVA ĽUDOM SPOJENÝCH ŠTÁTOV AMERICKÝCH

Môj drahý synu, znova prichádzam k vám ako Panna Mária Americká, lebo mám veľmi dôležité posolstvo pre ľudí vášho národa, ako aj pre národy sveta.

Boh, Nebeský Otec, dal vašej krajine zvláštne milosti, aby bol žiarivým príkladom pre národy sveta, ale váš žiarivý príklad bol tlmený zábleskom zla z démonických ríš, kde ovládli démoni zlého. O energiách, ktoré obklopujú vašu planétu, aby teraz zlý vládol slobodne, aby zmaril plány Stvoriteľa pre váš Národ démonickým plánom toho zlého, ktorý prevzal kontrolu nad vašou planétou.

Váš žiarivý príklad bol tlmený skutočnosťou, že zatiaľ čo mnohí z vás nestratili svoju vieru v odmeny posmrtného života, ako sľúbil Otec v Nebi, mnohí z vašich bratov a sestier vedú bezbožnú a zbytočnú existenciu pri hľadaní okamžité potešenie, presklené jemným vymývaním mozgu, ktoré zlý spôsobil ľudstvu.

Nikde to nie je pre mnohých z vás jasnejšie, a to by malo byť všetkým jasné, ako pri každodennom bombardovaní hriešnych požitkov a znižovaní intelektuálnej kapacity mainstreamovými médiami a zábavnými konglomerátmi, ktoré sú vo vašich životoch. Prevzali kontrolu nad komunikačnými prostriedkami, ktoré jemne menia vaše vnímanie a ovplyvňujú vás tak, aby sa dobro stalo zlým a zlé sa stalo prijateľným, naivným, dokonca žiaducim.

Váš žiarivý príklad bol tlmený, lebo ste povolili svojim takzvaným mainstreamovým mediálnym a zábavným konglomerátom, aby konali v zhode s vašimi vzdelávacími inštitúciami, ako aj s niektorými vládnymi inštitúciami, a dokonca aj s niektorými falšovanými náboženstvami a cirkvami, aby prevzali kontrolu nad mysľou všetkých národov Zeme, aby vás ako jednotlivých členov ľudstva indoktrinovali do viery a prijatia bezbožného Nového svetového rádu, ktorý vyhlásil svoj úmysel do konca roku 2030 všetkých ovládať.

Váš žiarivý príklad bol utlmený, lebo vaše deti, ktoré sú vo večnosti iba Božími deťmi, sa v najskoršom veku indoktrinujú do spoločnosti sebarealizácie, ktorá nepozná nijaké hranice ani hranice, ako predpokladá váš Stvoriteľ, Nebeský Otec. Vaše deti sú vymývané mozgom do systému viery, ktorý plne spochybňuje ich Bohom danú identitu a pohlavie s démonickým zámerom, aby vás zmiasť vo viere, že vaša identita by sa mala formovať vplyvom zlého a nie podľa plánu vášho Stvoriteľa, ktorý vysvätil každého z nás poslaním života.

Váš žiarivý príklad bol tlmený, lebo ste sa stali národom, ktorý uctieva kultúru smrti pre ostatných, zatiaľ čo vy každý si vážite svoj vlastný život a prežitie. Mnohí z vašich bratov a sestier z nebeských ríš, ktorých duchovia sú vnášaní mocou Ducha Svätého do svätosti lona ich matky, sú roztrhaní na kusy, končatina z končatiny, lebo mnohí z vás považujú ich existenciu za nepríjemnosti a ako na „právo voľby“. Nie od pradávna sa Božie deti neposlušne zaoberali posvätením života, ako je tomu dnes. Nie od čias staroveku a pohanstva vládlo pri ničení Božích detí úspešnejšie mnoho satanských hadov – baálov, luciferov, molochov a iných.

Božie deti, ktoré boli obetované na oltári potratov, však odovzdávajú svoje anjelské krídla a bývajú s nami v nebeských ríšach, kde sa s nimi zídete, iba ak ste úplne činili pokánie a urobili z nich „voľbu“ v svoj vlastný život. Dúfajme, že prostredníctvom svojich modlitieb a zmierenia budete pripravení na váš prechod z tejto pozemskej ríše, aby ste sa postavili pred svojho Stvoriteľa a stretli sa s vašimi nenarodenými deťmi, lebo tu sú s nami, modlia sa a čakajú na váš bezpečný návrat do nebeských ríš, bez ohľadu na traumu, ktorú ste spôsobili na ich ceste v pozemských ríšach.

Váš národ a jeho národy sú teraz viac rozdelené ako kedykoľvek predtým. Prostredníctvom objektívu historickej perspektívy vášho národa neexistuje porovnanie s dnešným rozdelením a že rozdelenie je najjednoduchšie zjavné u vašich politických a vládnych vodcov, ktorí sa takmer rovnako rozdelili buď v podpore posvätenia života alebo v popieraní posvätnosti život v lone. Najpohanskejší a najhriešnejší z vás sú tí z vás, ktorí ste schválili obetovanie Božích detí na oltári satana, a to aj po okamihu narodenia. Neexistuje spása pre duše, ktoré naďalej podporujú toto zabíjanie Božích detí.

Všetci – ktorí sa považujete za duše v spoločenstve s Kristovým telom – musíte uznať, že musíte podporovať svojich politických vodcov a inštitút. Ióny, ktoré znamenajú posvätenie života, a alternatívne nesmiete podporovať politických vodcov a inštitúcie, ktoré sú v zhode so satanom a kultúrou smrti zlého. Musím vás varovať, že vaše večné prežitie je v stávke, ak budete naďalej podporovať kultúru smrti. Táto otázka má zásadný význam pre vášho Stvoriteľa, ktorý je vaším Nebom; Jeho Syn, Ježiš Kristus, Vykupiteľ všetkých Božích detí; Vaša Nebeská Matka; a všetci anjeli a svätí.

Správa sa skončila o 15:50

http://www.endtimesdaily.com/messages-1/february-3-2020-our-lady-of-america

NED DOUGHERTY