Message to Luz de Maria (in Slovak) – 28 January 2020

Posolstvo Matky Spásy z 28. januára 2020. Skrze Luz de Mária (Argentína).

Ľudstvo sa musí pripraviť na VEĽKÉ ZMENY

Milované deti Môjho Nepoškvrneného Srdca:

Nesiem vás vo svojom materinskom Srdci. Každé z vás je pre mňa jedinečné ako časť mystického Tela, a JA vás nechcem stratiť v zmätku, ktorému čelí a bude čeliť Cirkev Môjho Syna. Každé z vás, ako člen tajomného tela, musí žiť hlboko vo viere. Každé z vás musí predovšetkým posilniť svoju vieru a žiť v stálej jednote s Mojím Synom. Ste ľudia Môjho Syna, napriek tomu musíte zostať v zástupe na ceste [Ex 13, 21], plniac vôľu Môjho Syna a vedomia si toho, že sa nemôžete ukryť pred zrakmi Môjho Syna [Jr 23, 24].

Toto je čas utrpenie pre ľud Môjho Syna. Viera bude podrobená skúške, a preto si musíte byť vedomí, že nemôžete byť vlažní [Zjv 3, 15-16], že nemôžete svojimi ústami vyhlasovať, že milujete Môjho Syna a svojou mysľou činiť niečo iné, nemôžete pozdvihnúť jednu ruku na chválu Môjho Syna a druhú robiť niečo iné, preto Ho musíte chváliť oboma rukami, musíte milovať Môjho Syna celým svojím srdcom, schopnosťami a zmysly, a nie polovičato. Ľudia Môjho Syna budú väčšinou skúšaní, aby sa v každom odhalilo, čo je hlboko v ich duchu, v ich myšlienkach, ich srdciach, aby každý odpovedal v pravde, vo vlažnosti, alebo v odmietnutí.

Blížia sa ťažké chvíle. Ľudia verní Môjmu Synovi budú prenasledovaní tými, ktorí nemilujú Môjho Syna a tými, ktorí tvoria časť ľudu Môjho Syna, ktorá prijala prúd modernizmu a zabudli na „tradíciu a zdravé učenie“. Tvárou v tvár zmätku, budú jedni prenasledovať druhých. Varujem vás vopred, Moje deti: „Nestavajte základy vo vzduchu.“ Máte učenie Cirkvi a musíte sa ho držať.

Moje milované deti, je dôležité, aby ste si udržali správnu duchovnú prípravu, a iba tak vydržíte vo viere všetko, čo čaká ľudstvo. Musíte zachovať pokoj nielen vo vás, ale aj vo vašich domovoch a kdekoľvek bývate. Bez pokoja ste otvorenou schránkou pre pasce satana. Pochopte, že si musíte byť vedomí času, v ktorom žijete, svojich skutkov a konania, nič nie je skryté pred zrakmi Boha [Hebr 4, 13].

Moje deti, vy dobre viete, že tí, ktorí sú nad vládami sveta, udržujú v tajnosti svoje želania, a vy by ste nemali žiť, akoby sa nič nedialo. Zachovávajte zdravú výživu, aby vaše telá neboli ľahkou korisťou chorôb, ktoré Som vám už oznámila v mene Otcovho Domu (*). Veľké pohromy, epidémie, vyvolané neznámymi vírusmi, postupujú na ľudstvo. Použite olej dobrého Samaritána (*) ako ochranu v prípade, kedy veľmi nákazlivé choroby sa nachádzajú tam, kde žijete: množstvo na špičke špendlíka, rozotreté na ušných lalôčikoch bude stačiť. Ak sa nákaza prudko zvýši, potrite ním obe strany krku a zápästia oboch rúk.

Moje deti, nadriadené vlády novému svetovému poriadku vás neberú do úvahy, naopak, stavajú sa proti ľudstvu. Zem sa stále silno trasie: buďte pripravené na to, čo je potrebné. Nijaká krajina si nemôže byť istá, že ju nezasiahne utrpenie. To vedie k aktivácii vulkánov a Moje deti budú trpieť ešte viac. Ľudstvo sa musí pripraviť na veľké zmeny. Keď jedna krajina bude trpieť a druhá súčasne tiež, nebudú si môcť vzájomne pomôcť, ak budú obe postihnuté. Zachráňte si dušu, deti Môjho Nepoškvrneného Srdca, zachráňte si dušu! Pripravte sa, že zostanete v útočisku našich Najsvätejších Sŕdc. Každý musí urobiť zo svojho domova úkryt lásky, do ktorého zlo nemôže preniknúť.

Niektoré z Mojich detí sa pripravili na to, že vytvoria útočisko k podpore svojich bratov a sestier. Nerobte si starosti, nebuďte plné úzkosti, či Môj Syn vás tam zavedie, alebo vás ponechá vo vašich domovoch, kde vás bude strážiť. Každý sa musí usilovať, aby bol skutočným chrámom Ducha Svätého, byť poslom Božej Lásky, Božieho pokoja: Zvyšok vám bude dané navyše. Otcov Dom vás vyzýva, aby ste pokračovali v obrátení:

  • V jednote a dodržiavanie toho, čo Môj Syn dovolil, aby Som vám oznámila, je cesta ľahšia.
  • Ste ľudia Boha, ste milovaní Najsvätejšou Trojicou. Táto Matka vás žehná a miluje. Neváhajte a nezúfajte, verte!
  • PREDOVŠETKÝM, VIERA, MOJE DETI, PREDOVŠETKÝM VIERA. BEZ VIERY ČLOVEK NIE JE NIČ.
  • Ste ľuďmi Môjho Syna, a kým sa správate ako poslušné deti, napĺňajúce Božiu vôľu, Božia ochrana zostáva s vami. Nemajte strach, Moje deti, prikrývam vás Mojím plášťom! Žehnám vás.

Matka Mária.

(*) Špeciál: O budúcich chorobách a ich liečení.