Message to Enoch (in Slovak) – 31 January 2020

Duše adorujte a potešte Ma, adorujte so Mnou v nočných hodinách, najmä pri svitaní; zadosťučiňujte za hriechy tohoto sveta a potešujte Môjho Syna, ktorý je smutný vo všetkých svätostánkoch kvôli nevďačnosti tejto hriešnej ľudskosti!

31. januára 2020, 13:50 – Mária Rosa Mystika volá na Boží ľud. Správa Enochovi.

Drahé malé deti, pokoj Môjho Pána nech je s vami všetkými a Moja materinská ochrana vás vždy sprevádza!

Deti, boj medzi dobrom a zlom sa každým dňom prehlbuje, hriechy a zloba tohoto ľudstva posilňujú ducha zla. Trestanie už začalo a všetci tí, ktorí sa oddeľujú od Boha, riskujú stratu; temnota už pokrýva Zem a modlitbou osvetľuje veľmi málo lámp, ktoré osvetľujú noci.

Duše adorujte a potešte Ma, adorujte so Mnou v nočných hodinách, najmä pri svitaní; zadosťučiňujte za hriechy tohoto sveta a potešujte Môjho Syna, ktorý je smutný vo všetkých svätostánkoch kvôli nevďačnosti tejto hriešnej ľudskosti, zjednoťte sa so Mnou v modlitbe, požiadajte o Môj pokorný príhovor a požiadajte tiež o príhovor nášho milovaného princa Michala a Nebeské armády archanjelov a anjelov. Pokorne vás žiadam, milí, aby ste znásobili svoje modlitebné nočné adorácie a potechy, a práve v tme lebo v tme je Môj protivník omnoho silnejší kvôli nedostatku modlitby. Nezabudnite, že ste chránení svojím duchovným brnením, posilnite sa žalmom 91. Pamätajte, že je to duchovný boj, v ktorom nemôžete byť bez ochrany; znovu vám pripomínam, lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohoto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach. (Ef. 6:12)

Dieťatká, vaša modlitba, pôst a pokánie, v stave Božej milosti oslabujú sily zla; Urobte si svoje obete za všetkých hriešnikov na svete a najmä za tie duše, ktorým najviac hrozí zatratenie. Nočné hodiny nápravy a potechy pre Môjho Syna, veľa duší vytrháva z ríše temnoty; tieto hodiny nápravy a adorácie sú terorom démonov; preto malé deti ich musíte šíriť na 5 kontinentoch, aby Môj protivník v nočných hodinách stratil svoju moc.

Moji malí, čas na skúšky sa začal; pripravte sa, lebo prichádzajú ťažké dni, keď budete skúšaní, ako sa skúša zlato v ohni; Zlé správy, výnimočné podmienky, prírodné katastrofy, nedostatok, škodcovia, vírusy, sucho, hlad, bolesť a smrť prichádzajú na ľudstvo. Skúšky, ktoré môžete prežiť, iba ak sa budete držať Boha a modliť sa; vaša viera bude skúšaná, svet vašej mysle bude šokovaný a rovnako ako Môjho Syna vás bude diabol skúšať a ponižovať, aby si otestoval vašu vieru, vašu dôveru a vašu lojalitu k Bohu.

Poviem vám, Moji najmenší, že iba tí, ktorí vytrvajú, môžu dosiahnuť korunu života a obývať Nové Stvorenie. Nebojte sa, Boží ľud; keď prídete ku Mne, vašej Matke, ochránim vás svojím Svätým ružencom a skryjem vás v Mojom nepoškvrnenom Srdci, aby v tieto dni, ktoré sú začiatkom Božskej spravodlivosti, prešli okolo vás ako sen.

Zostaňte v pokoji Môjho Pána. Vaša matka, Mária Rosa Mystika.

Deti, zdieľajte Moje správy so všetkým ľudstvom!

http://www.kommherrjesus.de/aktuelles/enoch/botschaften/botschaften2020