Message to Enoch (in Slovak) – 23 February 2020

Moji malí, služobníci zla sa maskujú, aby oklamali Moje stádo, sú zbožní a duchovní, aby získali dôveru svojich oviec, ale ich srdce je plné zloby!

23. februára 2020, 13:35 – Volanie Sviatostného Ježiša na Jeho verné deti.

Správa Enochovi.

Moje milé deti, Môj pokoj nech je s vami všetkými.

Deti Moje, dajte si pozor na vlkov, lebo sú vypustení a maskovaní ovčími kožami; sluhovia zla zaujmú Moje stádo ich opovrhnutia hodnými okultnými praktikami a mnoho Mojich oviec je duchovne zviazaných; iní nevysvetliteľne zomreli, aj keď boli zdraví. Šíria sa okultné praktiky a Môj kŕdeľ trpí následkami. Moji malí, služobníci zla sa maskujú, aby oklamali Moje stádo, sú zbožní a duchovní, aby získali dôveru svojich oviec, ale ich srdce je plné zloby. Miesta, kde sa Moje stádo zhromažďuje na modlitbu, sú tie, ktoré si vybrali samotní vlci; na všetkých miestach, kde sa vykonávajú náboženské činnosti, bude vždy existovať jeden alebo viac nástrojov zla, ktoré sa budú usilovať všetkými možnými prostriedkami vysiať svár, aby sa Moja práca rozdelila a zničila.

Moje stádo, spoznáte ich podľa ovocia. Zbierate hrozno z tŕnia alebo figy z bodliakov? (Mt. 7:16) Vlci maskovaní ako ovce nemôžu obstáť v modlitbe Svätého ruženca Mojej Matky, utekajú alebo sa ospravedlňujú, keď sú na rade, aby sa modlili za tajomstvo; ďalším znakom ich objavenia je chvála, ktorú Mi Môj ľud ponúka s vierou; nemôžu vydržať žalmy chvály, lebo odhaľujú svoju pravú identitu. Musíte urobiť exorcizmus Môjho milovaného princa Michala pred začiatkom modlitby alebo pred Svätým ružencom, lebo Jeho moc odhaľuje zlých duchov, ktorí sú maskovaní. To všetko vás učím, Moje deti, aby ste to mohli uviesť do praxe a objaviť maskovaných vlkov uprostred Môjho stáda.

Čas posledného panovania Môjho protivníka je blízko, preto jeho vyslanci prejavujú všetku svoju zlobu proti Mojej ovečke, aby ich majster nenašiel nijaký odpor, keď sa objaví. Všetky náboženské inštitúcie sú napadnuté silami zla, lebo Môj protivník vie, že modlitba ho spolu okráda o mnoho duší a oslabuje jeho moc.

Znova vám pripomínam, milé deti, skúmajte duchov pomocou modlitby, chvály a modlitbou Svätého ruženca Mojej Matky, aby ste mohli objaviť sluhov zla. Pamätajte, že nie každý, kto hovorí, že pochádzam od Pána, je ovcou Môjho stáda. Nezabudnite, že ste v duchovnom boji, kde vám sily zla nedajú prímerie, lebo ich cieľom je rozdeliť Moje stádo a potom ho hodiť z útesu.

Moji malí, neprijímajte jedlo, nápoje ani náboženské predmety od ľudí, ktorých nepoznáte, ani ich nefotografujete, aby ste nezažili nepríjemné prekvapenia; Pamätajte, že vyslanci zla hľadajú spôsoby, ako priviazať Moje stádo a duševne chorých. Postupujte podľa Mojich pokynov a buďte opatrní a ostražití, aby ste sa nedostali do pasce Môjho protivníka a jeho vyslancov zla. Zopakujem vám to znova: nikomu nevyliate svoje srdce. Ponechávam vám pokoj, dávam vám pokoj. Čiňte pokánie a obráťte sa, lebo je blízko Božie Kráľovstvo!

Váš Majster, Sviatostný Ježiš.

Zasielajte Moje správy všetkým ľuďom, Moje deti!

http://www.kommherrjesus.de/aktuelles/enoch/botschaften/botschaften2020