Message to Enoch (in Slovak) – 26 February 2020

Moje milé deti, proste nášho dobrého Boha, aby vám prostredníctvom Môjho skromného príhovoru daroval dar pokory a čistoty, ktorý je potrebný pre váš boj a duchovný rast!

26. februára 2020, 7:50 hod. – volanie Svätého Jozefa k Božiemu ľudu.

Správa Enochovi.

Drahé deti, pokoj Boží nech je s vami všetkými a Moja ochrana i Môj pokorný príhovor nech sú vždy s vami. Som váš Otec Jozef a už Som medzi vami. Poslali Ma, aby Som vás sprevádzal a pomáhal vám v duchovných bojoch, ktoré máte na tejto Zemi. Proste o Môj pokorný príhovor k dobrému Bohu, volajte Ma a povedzte:

„Ó slávny Patriarcha Svätý Jozef, adoptívny Ježišov Otec a pokorný a cudný ženích Márie; mocný obhajca duší a verný strážca Cirkvi; prichádzame k Tebe, milovaný Otče, aby si nás mohol láskavo chrániť a brániť nás v duchovnom boji proti nepriateľom našej duše. Príď nám na pomoc a svojou pokorou a čistotou nás osloboď od všetkého zla. Svätý Jozef, hrôza démonov, príď nám na pomoc.“ (3x)

Moje milé deti, proste nášho dobrého Boha, aby vám prostredníctvom Môjho skromného príhovoru daroval dar pokory a čistoty, ktorý je potrebný pre váš boj a duchovný rast. Pamätajte si, Moji najmenší, že Môj milovaný Syn Ježiš nikdy nehovorí o príhovore ani o prosbu, ktorú predložím v prospech Mojich obdivovateľov. Dar pokory a čistoty sú silné duchovné zbrane, ktorými porazíte démonov; duchovia zla utekajú od pokornej a cudnej duše, pokory a čistoty, zjednotení v láske, oslepíte satana a jeho démonov; pokora a čistota vás privedú bližšie k Bohu a urobia vás neviditeľnými k silám zla; pamätajte, že Boh nikdy neodmieta jednoduché a skromné srdce.

Moje deti, ste v časoch tmy, nezabudnite na modlitbu, pôst a pokánie; zostaňte v milosti Božej v každom okamihu, lebo dobre viete, že váš nepriateľ, diabol, v pokoji nehľadá spôsoby, ako by ste mohli byť zatratení.

Mnoho duší sa zatracujú pre nedostatok modlitby a neplnenia Svätých prikázaní; radosti tela a starosti a práca tohoto sveta odťahujú veľa duší od Boha; obrovská väčšina tohoto ľudstva je duchovne zviazaná a nevie, že to, čo prichádza, je trestanie aké nikdy nebolo na Zemi vidieť. Ľudia Boží, ste duchovne dobre pripravení čeliť nadchádzajúcim dňom strachu, zúfalstvu, bezútešnosti, nedostatku, hladu, epidémií, chaosu a smrti.

Moje deti, najväčšou skúškou, ktorú musíte v týchto dňoch prejsť, bude túžba po Božom Slove; keď príde čas veľkých zverstiev, Duch Svätý opustí ľudstvo; bude iba so svojimi vernými ľuďmi. Moja milovaná manželka Mária bude príbytkom, kde nájdete nášho milovaného Syna Ježiša. Ohromná väčšina tohoto nevďačného a hriešneho ľudstva sa zatratí, kým prejdete púšťou, lebo Duch Boží nebude s nimi. Potom roztrhnú svoje rúcho a budú kričať na Nebo a povedia: „Pane, Pane, poď a osloboď nás, príď nám na pomoc“, ale nikto ich už nebude počúvať.

Dieťatka, dávam vám túto ochrannú modlitbu, aby ste to mohli konať s vierou a byť posilňovaní v pokušení, a tak poraziť nepriateľa vašej duše.

Modlitba k Svätému Jozefovi, ktorou vyprosíte Jeho ochranu

„Ó, slávny Svätý Jozef, svojou hlbokou pokorou, svojou neochvejnou pokorou, svojou nezdolateľnou trpezlivosťou, svojou anjelskou čistotou a úplnou vernosťou si sa stal verným napodobňovateľom cností Ježiša a Márie. Prosím Ťa, upokoj ma vo všetkých mojich starostiach, sprevádzaj ma vo všetkých mojich pochybnostiach, zbav ma všetkých pokušeniach, chráň ma od všetkých duchovných a materiálnych nebezpečenstiev, natiahni ruky proti všetkým mojim viditeľným a neviditeľným nepriateľom, prelom a znič všetky pasce a slučky, ktoré sú namierené proti mne. Amen.“

Pokoj a Láska Božia nech zostávajú vo vás, Moje milované deti; Môj pokorný príhovor vás ochráni pred všetkým zlom.

Váš pokorný sluha, Jozef z Nazareta.

Podeľte sa o Moje posolstvo s celým ľudstvom, s Božím ľudom!

http://www.kommherrjesus.de/aktuelles/enoch/botschaften/botschaften2020