Message to Luz de Maria (in Slovak) – 29 February 2020

Správa Luz de Mária – 29. februára 2020 11.03.2020 – 10:33 Od Williama

Posolstvo Matky Spásy z 29. februára 2020. Skrze Luz de Mária (Argentína).

Milované deti Môjho Nepoškvrneného Srdca:

Ľudia Najsvätejšej Trojice! Hľadáte Môjho Syna? Prečo teda idete inými cestami? Pokúšate sa snáď ísť vyššie inými prostriedkami? Chcete zrýchliť tempo a blúdite a vzďaľujete sa stále viac. Neexistujú nijaké skratky na dosiahnutie večného života. Nie sú skratky, všetci musia ísť po rovnakej ceste, a táto cesta je cestou svätosti [1 Tim 2-4]. Každý musí v určitom okamihu ísť po ceste Kalvárie, ale nemali by ste po nej ísť s nárokmi, alebo zakotvení vo svojej ľudskej vôli. Naopak, prežívajte ju, ako keď po nej šiel Môj Syn: s očami upretými na koniec, na Kríž slávy a vznešenosti.

Rovnakým spôsobom ide touto cestou Cirkev Môjho Syna a každým okamihom pokračuje ďalej. Ako mystické Telo Môjho Syna, musíte zdvojnásobiť úsilie, aby vás démon neviedol do iných vôd, ktoré nepatria Môjmu Synovi. Musíte zostať v tradícii Cirkvi. Veľkou novinkou evanjelia je, že Môj Syn odpúšťa a miluje, miluje a odpúšťa tým, ktorí s ozajstnou ľútosťou pred Neho prichádzajú a rozhodnú sa žiť nový život s pokorou a skrúšeným srdcom. To je veľká novinka: Odpustenie, milosrdenstvo a Božia spravodlivosť, ktorá otvára dvere tým, ktorí činia pokánie z hĺbky najvnútornejšieho bytia. [Ján 3, 16]. Toto Božie milosrdenstvo nenájdete zmenou Božieho Zákona, ani jeho modernizovaním. Môj Syn miluje všetky svoje deti a všetky ľudské bytosti sú Jeho deti, ale aby získali večný život, musia dodržiavať Božie Zákony [Heb. 4, 16; Dt 10, 12-13].]

Vidím toľko ľudských bytostí, ktoré sa uzatvárajú do svojho ľudského ega, bez toho aby odpustili tým, ktorým mohol odpustiť Môj Syn: to nie sú skutoční kresťania. Vidím toľko hlučných zábav medzi ľuďmi, bez ohľadu na veľkú ľudskú tragédiu v rukách zla! Vidím toľko Mojich detí, ktoré padli do pokušenia, ktoré ich obklopujú, ktoré zabúdajú, že Môj Syn bol pokúšaný diablom a že každý z vás je pokúšaný v Mojom Synovi, ale Môj Syn pokušenie prekonal a dal víťazstvo všetkým, ktorí plnia Božie Zákony [Mt 4].

Pozorujem toľko Mojich detí, ktoré volajú a kričia k Môjmu Synovi a Môj Syn im ponúka živú vodu, ktorá uhasí smäd, ale ony ju znovu a znovu odmietajú, lebo nevidia to, čo chcú vidieť. Chýba im viera! Svet o viere nehovorí, svet nehovorí o Božej Láske, ale o telu a hriechov, ktorých mená boli zmenené a ktoré nazývajú modernizmom. Avšak musím vám povedať, že klesáte, lebo idete po zlých cestách. Môj Syn vás volá k pokániu, veľkému pôstu, pôstu telesných i duchovných zmyslov.

Noe kázal kajúcnosť a pokánie. Jonáš volal po pokání a oznámil ľuďom v Ninive, že ich mesto bude zničené. Niektorí neposlúchli a zahynuli, iní poslúchli a bolo im odpustené. Táto generácia dostala viac volaní ako predchádzajúce generácie, a napriek tomu je jej odpoveď stále záporná, lebo je pripútaná k svetskému životu, je neviazaná a v iných prípadoch pripútaná k egu, nedovoľujúce odpustenie, ktoré jej Môj Syn neodoprel. Kam až pôjde zločin tejto generácie? K pýche, Moje deti. Človek dokázal urobiť pokroky vo vedách, ale sám o sebe sa duchovne nevyvíjal. Lebo v tomto čase na Zemi, Duch a večný život pre vás nepredstavujú ani poctu, ohlas, bohatstvo, ani verejné uznanie – veci, po ktorých človek dychti pred všetkým. Vidím ľudské stvorenie, pyšné, povýšenecké, sebavedome svojím bohatstvom, intelektom, svojimi schopnosťami a v jadre týchto stvorení vidím úzkosť, nespokojnosť, smútok a pocit nešťastia.

Deti Môjho Nepoškvrneného Srdca:

Prebuďte sa, nemali by ste žiť tento pôst, aby ste naplnili tradíciu, ktorá nie je iba tradíciou, ale aj slávnostnou spomienkou. Je o prebudení, o prežívaní života, pravej cesty, večnej Pravdy. Toľko bolesti pre pochabé ľudstvo, toľko nepoznaných ľudských tragédií, toľké pohŕdanie k volaniu Domu Otca … A až spoznáte svoju neposlušnosť, budete toľko trpieť kvôli vášmu šialenstvu, že nárek ľudstva bude nesmierny. Žijete v očiste a ešte to neviete? Pozorujte stav Cirkvi Môjho Syna, hľaďte na rozhodnutie vlád, ak ide o normy a zákony, ktoré sú v úplnom rozpore so životom a morálkou. Všade pozorujte reakciu prírody, pozerajte sa na hladomor ľudí.

Pozerajte sa, ako postupuje komunizmus a na útlak ľudí tými, čo sa nevyhlasuje verejne za komunistov. Útlak v prospech jedinej vlády, jediného náboženstva, jednotnej meny, jednotného školstva, v prospech smrti tela i duše. To je utrpenie, ku ktorému je vedená Cirkev Môjho Syna, to je utrpenie, ktoré neustále prežíva Jeho mystické Telo, je to vstup antikrista do ľudstva. Majte na pamäti, Moje deti, že v rámci modlitby, pôstu a pokánia počas tohoto predveľkonočného pôstu, by ste mali zahrnúť pôst zmyslov a najmä pôst mysle, ktorá vás stavia proti vašim bratom. Vyčistite svoj vnútorný dom, aby sa čistota zrodila vo vás a nebola niečo vonkajšieho, čo netrvá.

Môj Syn chce srdce kajúcne, pevné a nepredstierajúce falošné náboženstvo. Deti, neprepadávajte panike tvárou v tvár pandémiám. Buďte poslušné a pripravte si, čo Som vám dala, aby ste s nimi bojovali (*). Nedovoľte, aby ste boli oklamané a manipulované. Ľudia vám nebudú hovoriť pravdu – JA áno. Nezabudnite, že Môj Syn je Cesta k večnému životu [Jn 14, 6]. Nezabudnite, že Som tu, že Som vaša Matka. Žite v Božej láske, ktorá je bez hraníc. Žehnám vás Mojou láskou.

Matka Mária.

(*) Poznámka prekladateľa: Špeciál o budúcich chorobách a ich liečení.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá.

(1) odhalenie o epidémie a pandémie …

[Pozri odkaz: https://www.revelacionesmarianas.com/en/EPIDEMICS.html]

(2) odhalenie o liečivých rastlín …

[Pozri odkaz: https://www.revelacionesmarianas.com/en/MEDICINAL%20PLANTS.pdf]

KOMENTÁR Luz de Mária

Bratia a sestry:

Tvárou v tvár Slovám našej Blahoslavenej Matky sa moje myšlienky vracajú do tých čias, keď prostredníctvom Božích nástrojov poslala z Neba výzvy a oni ich nepočuli a odpoveď prišla sama: na tých, ktorí nepočúvali, zahynuli a tí, ktorí počúvali sa napravili; modlili sa a postili – a čo je najdôležitejšie pre nás –, počúvali a pomohlo im Nebo. Toto je opakovanie histórie: existujú iba dve cesty: dobro a cesta zla, poslušnosti a neposlušnosti. Čelíme veľkým a vážnym skúškam, ktoré narušia tajomné Telo Kristovo, Cirkev bude čeliť tomu, čo sa deje v usporiadaní prírody a vedy zneužitej človekom, vytvárať vírusy, aby kontaminovali ľudstvo, kým sa nestanú nekontrolovateľnými a mutácie nedosiahnu veľmi vysokú úroveň a vyvinú veľkú pandémiu.

Naša Matka nás veľmi vyzýva, aby sme udržiavali vieru v Boha Otca, Boha Syna a Boha Ducha Svätého. Ako stvorenie zamerané na Krista by sme nemali zabúdať, že nás Matka stále vedie k svojmu Synovi, a preto nás znova vyzýva, aby sme za všetkých okolností, skúmali sami seba a kráčali smerom k obráteniu. Amen.

[Pozri internetové stránky: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

[https://littlepebble.org/2020/03/11/message-to-luz-de-maria-29-february-2020/]