Message to Luz de Maria (in Slovak) – 15 March 2020

Správa skrze Luz de Mária – 15. marca 2020 19 marec 2020 – 14:41Od Williama

Posolstvo od Panny Márie skrze milovanú dcéru Luz de MÁRIU

Ochutnáte Bolesť, ktorú ste spôsobili Bohu

Milované deti Môjho Nepoškvrneného Srdca:

Žehnám vám v tejto hodine, kedy ľudstvo potrebuje Môjho Syna, aby sa oddalo obráteniu. Dnes, viac ako inokedy, sa ľudstvo nachádza v pološere, kde panuje chaos. Pološero sa rozšírilo na veľkú časť činov a ľudského konania. Ste svedkami toho, že pre ľudstvo sa môže všetko zmeniť v jedinom okamihu. Nevzdávajú česť a slávu „Kráľovi kráľov a Pánovi pánov“ [Zjv 19, 16]; 1 Tim 6, 15], ale vidím, že väčšina krajín sa tvárou v tvár pandémii premenila v púšť. Preto vyzývam celé ľudstvo, aby sa modlilo k Najsvätejšej Trojici a prosilo Ju, aby vírus bol v Jej Svätej vôli zastavený.

Vyzývam celé ľudstvo, aby sa modlilo vo štvrtok 19. marca v 3 hodiny popoludní v každej krajine, kde ste sa naučili modlitbu Môjho Syna (Otčenáš), a modlili sa ju trikrát ako príjemnú obeť Večnému Otcovi.

Je nevyhnutné, aby ľudstvo úpenlivo prosilo Najsvätejšiu Trojicu, aby dostalo od Božieho milosrdenstva, upokojenie tejto pandémie. Spolu s modlitbou vás pozývam, aby ste použili posvätený olej, ku ktorému ste pridali kvapku oleja dobrého Samaritána – ak ho máte – a potreli ním prah vstupných aj zadných dverí vašich domovov. Mimo to, udržujte sa v stave milosti, je to podstatná vec, dnes viac ako inokedy.

Milované deti Môjho Nepoškvrneného Srdca, ak sa pozeráte svojimi duchovnými očami ako ľudstvo pracuje a koná, uvidíte, akým spôsobom ste svojou slobodnou vôľou prešli od postavenia Božieho dieťaťa k životu nepriateľstva ku Bohu, lebo ste sa dopustili závažného kacírstva, ochutnáte bolesť, ktorú ste spôsobili Bohu.

Milované deti, koľkokrát Som vás vyzývala k obráteniu, bez toho aby ste tomu venovali pozornosť! Je toľko „obielených hrobov“ [Mt 23, 27-32] v Cirkvi Môjho Syna, ktoré preniesli svoju duchovnú slepotu na väčšinu ľudu Môjho Syna. Pochovali Pravdu, volanie Môjho Syna tak, že Jeho ľud nie je Svätý, ako ľud Môjho Syna má byť [Peter 1, 16]. Preto je človek sám, kto je strojcom toho, čo prichádza na ľudstvo, a budúcnosť závisí na ňom. Koľko času bude teda ešte potrebné, aby ste žili uprostred veľkých hrôz a utrpenia! To je bolesť Môjho Syna: utrpenie Jeho detí.

Milované deti Môjho Nepoškvrneného Srdca, táto chvíľa by mala byť pre vás príležitosťou, aby ste sa vnútorne preskúmali, porozmýšľali o svojich dielach a činoch a boli ochotné vstúpiť na cestu, spolu s úsilím, ktoré vedie k očiste a obráteniu. Je to chvíľa pozdvihnúť sa duchovne! Môžete to urobiť teraz alebo čakať ešte dlhšie a trpieť ešte viac. Ako Matka vás chcem viesť po bezpečnej ceste. Záleží na každom z vás, či Mi to dovolíte, alebo nie. Milované deti Môjho Nepoškvrneného Srdca, táto generácia sa nelíši od predchádzajúcich generácií, ktoré zostali necitlivé k Božím výzvam, až sa ocitli pred okamihmi, ktoré neočakávali.

Náš milovaný Anjel pokoja sa stále modlí pred trónom Najsvätejšej Trojice a čaká na Boží príkaz, aby prišiel sa dotknúť sŕdc, prebudil spiacich, chránil slabé, ale ktorí nestratili vieru, a aby zostával po boku tých, ktorí vedia, že Božie milosrdenstvo je všetka láska a odpustenie, ktoré sa vracajú k Môjmu Synovi.

Modlite sa, aby čas bol skrátený a aby udalosti sa stali čoskoro. Milované deti, svetský život vás uzatvára, život zasvätený Najsvätejšej Trojici vás oslobodzuje. Modlite sa, Moje deti, modlite sa za Mexiko, otrasy zeme nečakajú. Modlite sa, Moje deti, modlite sa, aby každé ľudské stvorenie odpovedalo na Božie volanie a tým zmiernilo budúce utrpenie. Modlite sa, Moje deti, modlite sa. Inštitúcie Cirkvi Môjho Syna ohromia ľudstvo, viera sa vzďaľuje ešte viac. Modlite sa, Moje deti, modlite sa, aby Moje deti neboli korisťou strachu, vediac, že ekonomika otrasie ľudstvom. Milované deti Môjho Nepoškvrneného Srdca, odpovedzte na výzvy, ktoré vám dáva

Najsvätejšia Trojica. Buďte bratskejší, už sa nepripútavajte k hriechu. Pokračujte v tomto predveľkonočnom pôstu, ale v duchu pokánia. Neurážajte Božie Srdce Môjho Syna. Žite každý deň, ako by bol posledný vo vašom živote. Nemajte strach! Vari nie Som s vami, JA, vaša Matka? Žehnám vám. Matka Mária.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá.

(*) Informácie o oleji milosrdnom Samaritánovi …

[Pozri odkaz: https://www.revelacionesmarianas.com/en/MEDICINAL%20PLANTS.pdf

(**) Informácie o anjelovi pokoja, čítať …

[Pozri odkaz: https://www.revelacionesmarianas.com/en/ANGEL%20OF%20PEACE.html

KOMENTÁR Luz de Mária

Bratia a sestry:

Naša Matka, ako víťazná „Kráľovná a Matka posledných časov“, nás vedie k definitívnemu obráteniu. Koľko prorokovaných udalostí sa zrýchlilo spolu s vývojom tohoto vírusu, ktorý nám odhalili roky predtým! Mali by sme aj naďalej byť ostražití a neprepadať panike; hoci tento vírus je veľmi nákazlivý, ďalší príde po tomto prvom, čo spôsobí ľudstvu veľké úmrtia. Vzhľadom na panorámu toho, čo som dostala, vidím tento vírus ako vírus, ktorý stiahne veľkú oponu, za ktorou sú ďalšie smrtiace choroby, ktoré sa vďaka svojej úmrtnosti stanú skutočnými pandémiami. Nemali by sme uveriť, že to, čo bolo oznámené nebom, tu končí: to, čo bolo oznámené nebom, tu začína. Preto sa modlime, modlime sa jednotne, aby sme stratili najmenší počet duší a aby sme nepodľahli, aj keby náš štít bol prepichnutý útokmi proti nám.

Máme Matku, ktorá nás miluje a vedie nás, za svojim Božským Synom. Amen.

https://littlepebble.org/2020/03/19/message-to-luz-de-maria-march-2020/