Message to Luz de Maria (in Slovak) – 27 March 2020

Správa od Pána Ježiša skrze Luz de Mária – 27. marca 2020 9. apríla 2020 – 11:22 Od Williama

NEBOJTE SA, NIE STE SAMI!

Vrúcne milovaní ľudia!

Žehnám vám svojím bolestným utrpením. Každou kvapkou Mojej Krvi. V každej bolesti Môjho utrpenia Lásky Som sa pozeral na vás, ktorí čítate toto Moje Slovo, aby ste v tejto chvíli mohli byť vďační za svoje životy a boli ochotní získať večný život. Prežíval Som pohŕdanie, krik, ponižovanie, kliatby, prežíval Som v sebe to, na čo ľudia nemajú odpoveď: zakúsil Som zlobu, zúrivosť, bol Som ten, na ktorom sa vybíjali nedokončené alebo neuspokojivé odpovede, nedorozumenia, fanatizmus.

A JA Som aj naďalej ponúkal Mojim deťom toto odhalenie už vopred, aby sa pripravili, najmä v duchu a vydali sa na cestu obrátenia. To však nebolo pochopené, bolo potrebné, aby prišli následky toho, čo ľudia vytvorili, aby zo strachu, že ochorie, sa sami priblížili, ale iba z osobného prospechu, bez toho by sa k niečomu zaviazali.

Moji milovaní ľudia, toto je chvíľa, kedy už nie je čas. Veľké utrpenie celého ľudstva sa blíži, a tak vlastnými očami uvidíte pred sebou horšie choroby a prírodné katastrofy, chvíle strachu, ktorým budete čeliť kvôli hrozbám z vesmírneho priestoru. Budete žiť v desu, vo výsledku neúcty ľudstva – neposlúchali ste, búrili ste sa, odstrčili ste Mňa a odmietli Moje Kráľovstvo. Správy zo sveta vám povedia o novej vírusovej mutácii a panika zachváti svet, lebo žijete v temnote a vaše modlitby nie sú trvalé. Mnoho z vás neprežíva s vierou to, o čo sa modlia iba ústami.

Vy, Moje deti, držte sa spolu. Viera je oporou Môjho ľudu a láska k Mojej Matke Mňa uchvacuje a JA načúvam tomu, o čo Mňa prosí Moja Matka. Diabol sa usiluje oslepiť Mojich verných a nechá ich žiť vo chvíľach pochybností a skúšok, ktoré Som dovolil, aby Som ich nechal rásť v pokore, a aby mohli odložiť pancier rozumu a ľudskej logiky. Mohli sa tak nechať viesť podľa Mojej vôle po Mojich cestách, kam chcem, aby ľudské stvorenie mohlo vstúpiť s väčšou istotou a väčšie poslušnosťou, do trvalej spirituality.

Kľaknite na kolená [Ef 3, 14-21], nie preto, aby ste Ma žiadali, aby Som odstránil to, čo neprospieva vašej duši, ale pokľaknite a pokorne proste Môjho Ducha Svätého, aby vám zoslal Moje svetlo. Svetový vodca bude trpieť uprostred nepokojov svojho ľudu, ktorý ho pripraví o život. Chaos a deštrukcia budú nasledovať. Tí, ktorí sú považovaní za neporaziteľných, budú porazení a všetko sa naplní. Príde nedostatok a hladomor, zmätok vo vnútri Mojej Cirkvi neustane a ekonomika bude visieť na vlásku, ktorý sa pretrhne v najmenej očakávanom okamihu.

Modlite sa, Moje deti, modlite sa! Bez modlitby a obrátenia, nebude pre človeka možné, aby získal trochu stability. Modlite sa, Moje deti, Zem sa bude stále triasť uprostred ľudského utrpenia. Modlite sa, Moje deti, modlite sa za Petrov stolec. Nie ste samy [Mt 28, 20], Som s Mojimi deťmi a Môj vyslanec príde zmierniť utrpenie Môjho ľudu. Uprostred nedôvery sa vždy nájde niekoľko Mojich verných, ktorí ho privítajú a uvidia, že je to Môj vyslanec, Môj anjel pokoja. (1)

Moja Matka vám bude oporou, je majákom Môjho Svetla na ceste všetkého Môjho ľudu. Moja Matka je Matkou každého z vás, prijmite Ju s Láskou! Moji milovaní, Moja Matka zotrie vaše slzy, uteší vás a podporí v tejto hodine, kedy budem pre Môj ľud obradne potlačený. Zostávam vo vás a prijímanie, ktoré ste dostali po náležitej príprave, sa dnes dvíha v každom z vás. Je zdrojom živej vody, lebo JA a iba JA dosahujem tohoto zázraku večnej Lásky [Ján 7, 37; Ps 84, 2]. Žehnám vám Mojou Láskou, udeľujem vám pomazanie svojou vzácnou Krvou. Nebojte sa, nie ste sami!

Váš Ježiš.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá.

(1) Zjavenia o Božom vyslancovi, predchodcovi druhého príchodu.

[Pozri odkaz: https://www.revelacionesmarianas.com/ANGEL%20DE%20PAZ.html] [španielčina]

KOMENTÁR LUZ DE MÁRIA

Bratia a sestry:

V tomto posolstve Ježiš opakuje, že nás aj našou Blahoslavenou Matkou podporujú, ale nie tak, že by sme s tým sa uspokojili, ale skôr aby sme sa pri týchto Slovách stále viac zaviazali žiť v Božej vôli. Naša Matka utrie naše slzy, bude nás potešovať, ak naplníme Božský zákon a túžili zo všetkých našich sŕdc, síl a zmyslov byť s Kristom, čo robí pevný zmysel pre zmenu, aby sme sa obrátili. Už vstupujeme do časov: zvyšok príde neskôr.

Toto je pasívna vojna pred očami ľudstva – pasívna, lebo sa vedie v tichosti. Takto to je –- TAK AKO KAŽDÉ NÁSILIE! a … čo príde ďalej? Vieme? Ak sa však pandémii podarí prinútiť všetky vlády, aby konali týmto spôsobom, čo urobia neskôr? Zvažujme a vyberme si obrátenie: UCHOVÁJTE NAŠE DUŠE! Amen.

[Pozri webovú stránku: https://www.revelacionesmarianas.com/mensajes-anteriores/en/marzo.html]

https://littlepebble.org/2020/04/09/message-to-luz-de-maria-27-march-2020/