Message from Saint Peter to Paolina (English-Polish) – 26 April 2020

Message from Saint Peter to Paolina (English-Polish) – 26 April 2020

[Google Translation – Polish to English]

From: Soul Paolin

Date: 26 April 2020

Subjects: Poland, zakonian Roman

26 April 2020 message from St Peter’s apostle Dano Paolina, the most Sacred Heart

Since morning 6:00 I pray to God for our future pope, and holy Marek is present in the chapel chapel. He taught me a lot. After Angelus, I told him to be holy Peter. I saw his face full of sadness. He showed me the Vatican and he’s been cured tears.

When his tears fell on the Vatican, I saw the light blew up. I have been shown to be priests, bishops, cardinals and the last pope, Petrus Romanus. Around him was a countless crowd that intonated loud and clear Petrus. The crowd overcrowded joy. I saw people all races. I couldn’t count them, there were so many.

It was then that the Face of St. Peter shone. Then he spoke to me.

In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen

My Little Paoline, I greet you.

Thank you for giving these words to the world.

My Dear Children, I am St. Peter talking to you.

My children, the Church, survived these last hours. The Church fell victim to Satan. He infiltrated it and destroyed the work that My Successors performed. My consecrated men fell into a trap, preferring modernism from traditionalism. Holy Altars have been tainted, holy sacrifice of mass trampled, ridiculed.

Desacraization has begun. Many Christians suffer from their faith. but, My Dear Children, do not be afraid, do not be afraid; Keep faith. In his great kindness, the Father foresaw everything, he has a plan of salvation for the Church.

From this country that lost titles, from this country that forgot divine Rights, victory will come. Yes, my youngest from France will receive the necessary help for my successor, Petrus Romanus, Pierre le Romain. From this country, the procession is already formed. The army started deployment.

Roman Bull of the mother redeems the cannons and you must support it. My tr ii is currently receiving unconditional support for this order to move forward and help him in his mission.

My son, my pioneze Ii, after unfair condemnation, this is the people of your name. Then you will be at the Church of the church and straighten out, using the aid of the Holy Mary of the Holy Church. My Son, my Peter ii Roman, my Petrus Romanus, God saw your suffering, saw your tears. He’s coming in front of you. He always saved you. It’s still like that.

It was the Roman bury of the Redeemer Mother’s work. Heaven has asked all his children to gather around the Roman order of the Redeemer mother. Heaven asked everyone to join the order to comfort the last pope. Listen, don’t neglect his Saint hearings. You Asked for help. Father said no.

Roman Bull of the reumpance mother contains the keys to victory. This order must be known to everyone. Follow her example, follow that premonition by Marie herself.

This order is to the sky’s request. Follow him, I insist, follow the premonition. My order is to win my people a victory.

My children, you who work backstage, you multiple your efforts, help the order of order to be heard more. Time is ticking, we have to act fast.

My kids, I have to go back, but don’t forget what I told you.

After my departure, spread this message. Give it to my chosen children, the ones who work closely with the Roman’s prey of redemption mothers.

The fore-fathers abanks with the you of me, my blessing. He loves you very much.

In the name of the father, the son and the Holy Ghost. Amen

St Peter showed me where to send it to my hand. Then he disappeared.

———- Forwarded message ———-

Date: 26 Apr 2020

To: Soul Paolina

26 kwietnia 2020 r Przesłanie od Świętego Piotra Apostoła Dano Paolinie, studni Najświętszego Serca

Od rana 6:00 modlę się do Boga za naszego przyszłego papieża, a Święty Marek jest obecny w Kaplicy Objawień. Wiele mnie nauczył. Po Angelusie ukazał mi się święty Piotr. Widziałem Jego twarz przepełnioną smutkiem. Pokazał mi Watykan i wylewał łzy.

Kiedy Jego Łzy spadły na Watykan, zobaczyłem, jak wybuchło światło. Pokazano mi kapłanów, biskupów, kardynałów i ostatniego papieża, Petrusa Romanusa. Wokół niego był niezliczony tłum, który intonował głośno i wyraźnie Petrusa. Tłum przepełniał radość. Widziałem ludzi wszystkich ras. Nie mogłem ich policzyć, było ich tak wiele.

Właśnie wtedy zabłysło Oblicze Świętego Piotra. Potem do mnie przemówił.

W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen Moja Mała Paolina, pozdrawiam cię.

Dziękujemy za przekazanie tych słów światu.

Moje Drogie Dzieci, jestem Święty Piotr rozmawiający z wami.

Moje dzieci, Kościół przeżył te ostatnie godziny. Kościół padł ofiarą szatana. Zinfiltrował go i zniszczył dzieło, które wykonali Moi Następcy. Moi konsekrowani wpadli w pułapkę, woląc modernizm od tradycjonalizmu. Święte Ołtarze zostały skalane, Święta Ofiara Mszy deptana, wyśmiewana.

Rozpoczęła się desakralizacja. Wielu chrześcijan cierpi z powodu ich wiary. Ale, Moje Drogie Dzieci, nie bójcie się, nie bójcie się. Zachowaj wiarę. W swojej wielkiej życzliwości Ojciec wszystko przewidział, ma dla Kościoła świętego plan zbawienia.

Z tego kraju, który utracił tytuły, z tego kraju, który zapomniał Boskich Praw, nadejdzie Zwycięstwo. Tak, moi najmłodsi z Francji otrzymają niezbędną pomoc dla mojego następcy, Petrusa Romanusa, Pierre’a le Romaina. Z tego kraju procesja już się formuje. Armia rozpoczęła rozmieszczanie.

Rzymski Zakon Matki Odkupicielki działa i musisz go wspierać. Mój Piotr II otrzymuje obecnie bezwarunkowe wsparcie tego Zakonu, aby iść naprzód i pomóc mu w Jego Misji.

Mój Synu, Mój Piotrze II, po niesprawiedliwym potępieniu, oto lud będzie wołać twoje imię. Wtedy będziecie na czele Kościoła i wyprostujecie się, korzystając z pomocy Najświętszej Maryi Panny, Świętego Kościoła. Mój Synu, Mój Piotr II Rzymianinie, mój Petrus Romanus, Bóg widział twoje cierpienia, widział twoje łzy. On idzie przed tobą. Zawsze cię ratował. Teraz nadal tak jest.

To przez Rzymski Zakon Matki Odkupicielskiej działa Niebo. Niebo poprosiło wszystkie Jego dzieci, aby zgromadziły się wokół rzymskiego Zakonu Matki Odkupicielskiej. Niebo poprosiło wszystkich, aby przyłączyli się do tego Zakonu, aby pocieszyć Ostatniego Papieża. Słuchajcie, nie zaniedbujcie Jego świętych próśb. Poprosiłeś o pomoc. Oto Ojciec odpowiedział.

Rzymski Zakon Matki Odkupieńczej zawiera Klucze do zwycięstwa. Ten Zakon musi być znany wszystkim. Podążaj za jej przykładem, podążaj za tym Zakonem prowadzonym przez Marie Herself.

Ten Zakon odpowiada prośbom Nieba. Podążaj za nim, nalegam, podążaj za tym Zakonem. Mój Zakon zapewnia zwycięstwo Mojemu Ludowi.

Moje Dzieci, wy, którzy pracujecie za kulisami, zwielokrotniacie swoje wysiłki, pomagajcie, aby Zakon był słyszany bardziej. Czas płynie, musimy działać szybko.

Moje dzieci, muszę wrócić, ale nie zapomnijcie tego, co wam powiedziałem.

Po moim odejściu rozpowszechnij tę wiadomość. Dajcie to Moim wybranym dzieciom, tym, którzy ściśle współpracują z Rzymskim Zakonem Matki Odkupieńczej.

Ojciec Przedwieczny posyła was przeze Mnie, Swoje Błogosławieństwo. On bardzo cię kocha.

W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen

Święty Piotr pokazał mi, gdzie mam wysłać to Orędzie. Potem zniknął.