Message to Luz de Maria (in Slovak) – 3 May 2020

Správa od Pána Ježiša skrze Luz de Mária – 3. mája 2020 7. mája 2020 – 03:13 Od Williama

Moji milovaní ľudia: Moje milosrdenstvo sa vylieva na Moje deti.

Prichádzam, aby Som vám ešte raz ponúkol Moju Lásku. Mojou túžbou je byť privítaný všetkými, aby stále mohli piť z Môjho nevyčerpateľného zdroja živej vody [Ján 4, 13-14]. So zatvorenými chrámami Som našiel otvorené domy v modlitbe. Všetko, o čo vás žiadam, nie je zbytočné, ale je bezprostredne potrebné, aby Moji ľudia pracovali a konali v Mojej vôli. Začali ste mesiac zasvätený Mojej Blahoslavenej Matke uprostred terajšieho utrpenia. Preto vás volám, aby ste boli viac duchovné, s ohľadom na bezodkladnú naliehavosť potreby väčšie spirituality, aby vaša viera bola silná a pevná.

Dávajte pozor na Moje výzvy, musíte prosiť Môjho Ducha Svätého o schopnosť rozlišovania, nevyhnutnú na to, aby ste mohli rozpoznať terajšie znamenia a signály. Moje deti musia byť neochvejné, musia zostať silné a rozpoznať, že diabol vás pokúša malými šípkami, aby vás zničil v závažných veciach, vzďaľuje vás odo Mňa, aby vás priviedol bližšie k zmätku, vytváral svár a rozdelenie; nepadnite do jeho pazúrov. Moji ľudia, tento čas je pre ľudské stvorenie mimoriadne nebezpečný, musíte zostať bdelí. Zlý vás pozná, útočia na vás, aby ste padli do jeho pascí ako novonarodené deti. Zaplavuje vašu myseľ pokušeniam, útočí na vás v myšlienkach a privádza vás na použitie vašej inteligencie proti sebe samým a vašim bratom, a nakoniec vás odvádza odo Mňa.

Musíte zostať ostražití a byť si vedomí, že nijaké z Mojich detí si nesmie myslieť, že Zlý si ich nevšimne. Nie, deti, on vás pozná a vie, čomu vás má vystaviť, aby ste padli. Musíte si udržať vieru, byť si istí, že JA Som váš Boh, že Som Začiatok a Koniec, Cesta, Pravda a Život [Ján 4, 6; Zj 22, 13]. Moji ľudia, vlci sú hladní a vrhajú sa na Moje deti, aby ich potupili, ponížili a zosmiešnili. Zostaňte opatrní, aby ste sa nevydali zlými cestami a mysleli si, že na iných cestách si vás nevšimnú. Satan a jeho ríše zaviedli do sveta liberalizmus, vedúci Mojich ľudí k úplnej bezbožnosti, bez toho, aby rozpoznali ducha neprávosti [2Thes 2, 7], ktorý pomocou klamu, zmätku a lží vás odteraz vedie k tomu, aby ste sa sami odsúdili, zoslabol a konali v tieni, keď v ľudskom stvorení nie je viera pevná, a berie si vás ako nástroj na vykonávanie svojich zlých zámerov.

Koľko z Mojich ľudí už odpadlo od viery! Pohŕdajú Desatorom, prijímajú, čo je proti Božiemu Zákonu, stali sa vykonávateľmi nemorálnosti, žijú v ateizme, slúžia ideológiám a sektám, ktoré idú proti Môjmu Božstvu, slúžia bez strachu satanovi a patrite k predchodcom antikrista. Moji ľudia, budete čeliť väčšiemu odpadlíctvo než tomu, o ktorom Som sa vám už zmienil: je to veľké odpadlíctvo v Mojej Cirkvi, v ktorej budete uctievať antikrista ako mesiáša, a to bude veľké utrpenie Mojich detí. Vyzývam vás, aby ste sa modlili kvôli zmätku, v ktorom žijete.

Varoval Som vás, že táto súčasná choroba bude mutovať a vy, Moje deti, musíte urobiť preventívne opatrenia v tomto čase, kedy tí, ktorí prinášajú nešťastie Mojím ľudom, ukazujú svoju moc nad ľudstvom.

Vyzývam vás, aby ste činili nápravu a modlili sa za všetkých, ktorí sa rúhali Môjmu Božstvu, lebo pritiahli na národy veľké pohromy. Vyzývam vás, aby ste sa modlili za tých, ktorí opovrhli volaním Mojej Najsvätejšej Matky, vydali sa zatratenia a ignorovali výzvy na obrátenie, ktoré nie sú iba volaním k srdcu tela, ale výzvou k úplnej premene, aby ste mohli žiť v plnom rozsahu svojej zjednotenie s Mojou vôľou „na Zemi, ako aj v Nebi“ [Mt 6, 10]. Ľud Môj, Moji milovaní ľudia, koľko nešťastia hrozí ľudstvu, ako veľa utrpenia prichádza z vesmíru, kedy sa Zem bude silno triasť! JA Som hlas hovoriaci k púšti srdca ľudí, aby sa mohli vrátiť ku Mne, a Moja Matka ich ponorí do svojho Nepoškvrneného Srdca. Tam, pod Jej ochranou, viera bude rast a Jej ticho spôsobí, že budete počúvať Môj hlas.

Deti Mojej Matky, modlite sa a pripravte sa zasvätiť sa Mojej Matke, plne vedomé nekonečné hodnoty zasvätenia jej Nepoškvrnenému Srdcu a buďte hodné obdržať Pečať ako Moji verní, vo chvíli, keď o tom rozhodne Moja vôľa. Nebuďte bojazliví alebo nepokojní. Moji ľudia Mňa spoznajú a sú si vedomí, že JA ich neopustím. Moji ľudia vedia, že nepôjdu ako siroty, ale že majú Matku, ktorá ich miluje. Je to Moja Matka, tá, ktorú Som vám dal pri päte Môjho Kríža slávy a majestátu [Ján 19, 25-27]. „Poďte ku Mne, ktorí ste smädní, JA vám dám živú vodu“ a obnovím váš pancier k duchovnému boju. Moji ľudia sú verní a ozajstní. Nebojte sa, Moje deti, „JA SOM VÁŠ BOH“ [Ex 3, 14; Ján 8, 28].

Váš Ježiš.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá.

KOMENTÁRE LUZ DE MARIA

ŽALM 91: 1-7 Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, 2 povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“ 3 Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov a zo zhubného moru. 4 Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom, 5 nebudeš sa báť nočnej hrôzy, ani šípu letiaceho vo dne, 6 ani moru, čo sa tmou zakráda, ani nákazy, čo pustoší na poludnie. 7 I keď po tvojom boku padnú tisíce a desaťtisíce po tvojej pravici, teba nezasiahne.

[Pozri webovú stránku: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

https://littlepebble.org/2020/05/07/message-to-luz-de-maria-3-may-2020/