Message to Luz de Maria (in Slovak) – 11 July 2020

Správa pre Luz de Mária – 11. júla 2020 21. júl 2020 – 11:26 Od Williama

Buďte útočiskom pre tých, ktorí nevedia kam ísť

Milované deti Môjho Nepoškvrneného Srdca:

V Mojom Srdci pulzujú Moje deti, ktoré opatrujem s láskou a nechcem, aby sa odvrátili od Môjho Syna. Táto generácia prežíva ťažké časy, ktoré ste pritiahli na seba tým, že ste pracovali a rokovali mimo Božiu vôľu.

Božie zámery sú naplňované pre dobro duší [Iz 45, 18], a nezabúdajte, že modlitba, ktorú sa modlíte sa skrúšeným a pokorným srdcom, je vždy vypočutá [Mt 7, 7-8; Mt 21, 21-22], a je to táto modlitba, ktorá dokáže zmierniť silu všetkého, čo táto generácia zakúša a bude zakúšať podľa Božieho nariadenia.

Moje deti, pozerám sa na toľko ľudí, ktorí stále iba opakujú slová, zatiaľ čo ich myseľ je ďaleko od týchto slov, ktorými sa chcú modliť. Je naliehavé modliť so svojim srdcom, všetkými silami a zmyslami, modliť sa uvedomelo a aktívne za dobro vašich bratov. Nechcem, aby ste stratili odvahu v tomto čase, ale aby ste pokračovali pod ochranou Môjho Syna. Žijete v odpočítavanie vášho stretnutia s tým, čo Som prorokovala ľudstvu. Robte pokánie v každom okamihu svojho života – Kajajte sa a uskutočňujte nápravu za hriechy, ktorých ste sa dopustili!

Je pre vás dôležité, aby ste zostali v pokoji vzhľadom na blízkosť Varovania, počas ktorého sa preskúmate od základu, bez toho aby jediný hriech, jediná spáchané urážka, boli ponechané bokom a neboli by preskúmané.

Pre niektorých to bude ľahký vánok, pre iných ozajstné muky, ktoré pocítia a ktorým nebudú môcť uniknúť, pre iných to bude návrat k Môjmu milovanému Synovi ľútosťou nad spáchanými urážkami. Iné neznesú uvidieť neprávosti svojho života a budú mať pocit, že umierajú, bez zomretí, a z toho dôvodu sa postavia proti ľudu Môjho Syna a pripoja sa k hordám Zlého. Tento Akt Božieho milosrdenstva pre duše nesmie prísť, bez toho aby ste sa prehodnocovali znovu a znovu, deti Môjho Nepoškvrneného Srdca. Nepoľavujte, vyspovedajte sa zo svojich hriechov a už nehrešte! Cirkev Môjho Syna je obkľúčená zlom, ktoré všade vyvoláva rozdelenie, šíri jed starého hada [2Kor 11, 3] v Cirkvi Môjho Syna, aby duše boli stratené.

Už mnoho rokov ste boli varovaní, aby ste sa pripravili na každú skúšku, ktorú prežívate a na tých, ktorým bude celé ľudstvo vystavené. Očista ľudu Môjho Syna pokračuje a postupne zosilňuje, ako sa budúce mesiace budú blížiť ku konci tohoto roka a budúceho roka, počas ktorého vzrastie utrpenie tajomného tela Môjho Syna.

Deti Môjho Nepoškvrneného Srdca, nezabudnite, že je naliehavé, aby ste posilnili svoju vieru tým, že budete duchovne rásť, modliť sa a vstupovať do poznania diela a konania Môjho Syna. Nepodliehajte farizejom a obieleným hrobom, uchovajte si svoju vieru, bez toho aby ste sa obracali späť. Môj Syn zdieľa svoj kalich s vami, aby ste s ním mohli povedať: „NIE MOJA VÔĽA, ALE NECH SA STANE TVOJA VÔĽA“ [Lk 22, 42].

Vyzývam vás, aby ste sa obrátili, aby ste nestratili vieru a večný život. Môj Syn trpí kvôli veľkému počtu duší, ktoré idú do priepasti, chránené pýchou, neposlušnosťou a nedostatkom pokory. Deti Môjho Nepoškvrneného Srdca, vyzývam vás, aby ste sa modlili, Cirkev Môjho Syna trpí a vy, ako ovce bez pastiera, sa stávate zmätené.

Deti Môjho Nepoškvrneného Srdca, vyzývam vás, aby ste sa modlili, Zem bude otrasená príťažlivou silou nebeského telesa. Deti Môjho Nepoškvrneného Srdca, vyzývam vás, aby ste sa modlili svojím srdcom, rozjímali o Láske Boha k vám, rozjímali o Mojej Láske ku každému z vás, milovanej Najsvätejšou Trojicou. Nebojte sa, deti, nebojte sa, buďte útočiskom pre tých, ktorí nevedia kam ísť, buďte svedkami Lásky Môjho Syna, podriaďte sa žiadostiam Môjho Syna, čerpajte silu z evanjelia, z tela a krvi Môjho Syna, prijímajte Ho náležite pripravené.

Nebojte sa, Moje deti, spoznáte VEĽKÝ ZÁZRAK, uvidíte výsledok viery, ktorý sa naplní v San Sebastiane v Garabandale, zdieľaný v Mojej svätyni v Guadalupe v Mexiku, v Saragoze, v Mojej svätyni v Bazilike Pilier a na miestach, kde Som sa zjavovala a kde sa stále budem zjavovať na Zemi. Požiadala Som Môjho Syna, aby požehnal duše celého sveta, lebo VEĽKÝ ZÁZRAK poslúži k OBRÁTENIU ĽUDSKÝCH STVORENÍ.

Moje deti sa budú chcieť dostaviť do týchto svätýň, aj keď to bude pre nich ťažké. Tie, ktoré uvidia [VEĽKÝ ZÁZRAK] a tie, ktoré ho vnútorne dôstojne prežijú, spoznajú, že Boh ich ochraňuje, a strach sa vzdiali od týchto detí, ktoré sú Moje. Pokryte sa Drahou Krvou Môjho Syna a pripravte sa na zasvätenie Môjmu Nepoškvrnenému Srdcu počas mesiaca október, zasvätenému Svätému ruženci. Nebojte sa, Moje deti! Buďte vernými stúpencami Môjho Syna, Jeho Svätý Zvyšok. Žehnám vám.

Matka Mária.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá.

(1) VIDEO 1 San Sebastiane de Garabandal

[Pozri odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=T4__CcFNieE]

(2) VIDEO 2 Garabandal, nezastaviteľný vodopád

[Pozri odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=lUYuO7M4k_s&t=1221s]

KOMENTÁRE LUZ DE MARIA

Bratia a sestry:

Božská láska si nič neuchováva: dáva nám všetko, jej deti. Vidíme, ako prostredníctvom príhovoru našej Blahoslavenej Matky. Božská vôľa umožní zažiť VEĽKÝ ZÁZRAK v rôznych cirkvách a na tých miestach, kde sa naša Matka v tejto chvíli objavuje a ktorá je autentická. Amen.

https://littlepebble.org/2020/07/21/message-to-luz-de-maria-11-july-2020/