Message to Enoch (in Slovak) – 16 July 2020

16. júl 2020 – Výzva Karmelskej Panny Márie všetkým verným oddaným. Správa Enochovi.

Modlitba ochrany Panny Márie Karmelskej pred všetkým zlom a nebezpečenstvom

„Moje deti, pokoj Môjho Pána nech je s vami a Moja ochrana nech vás vždy sprevádzajú. Je to vaša Karmelská Matka, ktorá vás dnes oslovuje prostredníctvom tohoto malého nástroja. Dieťatká, v tento deň Môjho sviatku chcem vám dať ako darček osobitnú zhovievavosť svojim oddaným a všetkým tým, ktorí sú v milosti Božej a s vierou sa modlia Môj Svätý ruženec a ponúkajú ho večnému zostatku duší aj za pápeža. Zhovievavosť, ktorá vymaže vaše hriechy a skráti váš pobyt v očistci, keď dosiahnete večnosť.

Dieťatká, v tento deň vás žiadam, aby ste sa modlili mnoho ružencov za duše v očistci. Je to preto, že dnes Som prišla na toto miesto v spoločnosti Michala, aby Som odviedla veľa duší do Neba; zdvihnúť ostatných do prvého očistca a zmeniť miesta pre mnohých ďalších, aby vyšli hore; dušiam tretieho očistca im dám odpočinok.

JA, vaša Karmelská Matka, zaplatím s hojnou milosťou a požehnaním v tomto svete a na večnosť, všetko, čo robíte z lásky k Mojim milovaným dušiam očistca.

Deti, vždy so sebou noste Škapuliar, noste ho okolo krku, lebo je to mocné brnenie ochrany proti zlu a silami zla. Môj požehnaný Škapuliar je hrôza pre démonov; nijaká duša nebude odsúdená, tak veľmi, ako sú jej hriechy veľké, ak vezme na seba Môj Škapuliar v hodine smrti. Ochrana Môjho Škapuliara vás ochráni tak v tomto svete, ako aj vo večnosti; vyslobodí vás od večnej smrti; Vždy ho noste so sebou a keď sa cítite v nebezpečenstve, povedzte:

„Ó, Panna Karmelská, nech sila Tvojho Svätého Škapuliara odoženie odo mňa nepriateľa mojej duše; Požehnaj ma, Matka Karmelská, a vysloboď ma od všetkého zla a nebezpečenstva na tomto svete. Prosím Ťa, Matka, aby v hodinu mojej smrti ma Tvoj Svätý Škapuliar oslobodil od zlosti diabla a od večného ohňa.“ Amen.

Moje deti žiadajte o Môj Svätý príhovor pod týmto menom Karmel, aby ste boli na tomto svete chránení pred všetkými kalamitami, chorobami, vírusmi, pandémiami, zlom a nebezpečenstvami; a navždy od pekelného ohňa. Podľa názvu Môjho Karmelu chránim všetkých svojich oddaných pred odsúdením. Dávam vám, malé deti, ako darček túto modlitbu ochrany, aby ste sa ju mohli modliť s vierou a vyslobodení zo všetkého zla a nebezpečenstva.

OCHRANNÁ MODLITBA PROTI KAŽDÉMU ZLU A NEBEZPEČENSTVU

(Diktovaná Pannou Máriou Karmelskou za všetkých veriacich a oddaných)

Ó, Blahoslavená Panna Karmelská, nech ma chráni Tvoj Svätý Škapuliar oslobodzuje od všetkého zla, nebezpečenstva, vírusov, škodcov, choroby a pazúrov zlého. Prichádzam k Tebe, Matka, a prosím o Tvoju Svätú ochranu prostredníctvom Tvojho Škapuliara pre mňa, moju rodinu, celý svet. Nech nás sila Tvojho Škapuliara oslobodí od nepriateľa duše a ľudstva, od zla a hriechu.

Zasväcujeme a zverujeme seba aj celý svet Tvojej Svätej ochrane, milovanej Matky. Ach, Panna Karmelská; vytrhni nás, ochráň nás aj ľudstvo pred večným zatratením. Svätý Škapuliar našej Matky Karmelskej, chráň nás pred všetkým zlom a nebezpečenstvom; zbav nás vírusov, škodcov, pandémií, katastrof, kalamít a dlhodobých chorôb. V hodinu smrti nech nás sprevádza Tvoja ochrana a zbaví nás večnej smrti. Panna Mária Karmelská, modli sa za nás hriešnych, v čase a v hodine našej smrti. Amen.

(Modlite sa Zdravas Mária a Sláva)

Vaša Matka hory Karmel.

Oznámte s Mojimi odkazmi známych, celé ľudstvo aj Mojim milovaným malým deťom a oddaným.“

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/english.html