Luz de Maria Novena (in Slovak) – 20 August 2020

NOVÉNA KU KRÁĽOVNEJ A MATKE KONCA ČASOV

Ako príprava na slávnosť 28. augusta.

Dátum začiatku: 20. augusta

Dátum ukončenia: 28. augusta

NAŠ PÁN JEŽIŠ KRISTUS 05. 13. 2018

Moja Matka, ctiteľka našej Trojice, milujúca Jej detí, je a bude navždy Kráľovnou a Katkou všetkého stvorenia. Moja Matka si zaslúži všetky tituly, ktoré Jej prisudzuje naša Božská vôľa. Vôľa Otca Mi dala domorodé lono ako domov a rástol v Jej Láske, aby Som ťa mohol skrze Moju Matku milovať nekonečnou láskou.

Potrebujem, aby si dal Matke česť, ktorú Jej musia dať všetky stvorenia.

Naša Trojica Jej dala rôzne tituly po celom svete, vrátane „Panny Márie konca časov“, ale vzhľadom na to, že tento okamih, v ktorom musia Moji ľudia zostať verní a milujúci v poslušnosti ku Mojej Matke – žene viery, odovzdania sa, poslušnosti, ktorá nie je unavená varovaním pred mojimi ľuďmi, ako verný učeník, Naša Trojica jej udeľuje titul:

KRÁĽOVNÁ A MATKA KONCA ČASOV, aby ľudstvo v Nej poznalo ženu, ktorá premôže zlo a rozdrví hlavu pekelného hada a spúta ho, aby sa nevrátil, aby zviedol ľudí.

PO TEJTO NOVÉNE ZÍSKATE OD MŇA:

† Cnosť nádeje, aby ste sa nevzdávali vo chvíľach, kedy sa vám cesta bude zdať veľmi ďaleká a aby vás neopúšťala radosť z toho, že ste Božími deťmi.

† Nedovolím, aby vás uväznilo zúfalstvo, ani aby ste sa cítili opustení Mojim Synom. Ten, kto s odovzdaným srdcom požiada o milosrdenstvo, všetko dostane.

† Dostanete dar múdrosti, aby ste boli deťmi naviazanými na Slovo Božie, a aby vás nič nezmiatlo, lebo ste deťmi, ktoré sa starajú o poslanie, ktoré im Boh zveril.

† Obdržíte dar sily a odvahy, aby bola vaša viera pevná, silná a vytrvalá a aby vás riadila láska.

† Vaše rodiny budú viac zjednotené a láska medzi súrodencami bude zbraňou proti zlu.

† Dodám lásku medzi manželov takú, aby rástla.

MOJE POŽEHNANIE BUDE S VAMI VŽDY, KEĎ BUDETE KONAŤ DOBRO.

Ľúbim vás.

MODLITBA KU KRÁĽOVNEJ A MATKE KONCA ČASOV

(*Ako všetky Moje deti vedia, počas Novény je potrebné zúčastniť sa na Svätej omši. * to bolo platné pred dvoma rokmi)

Milované deti, pozývam vás, aby ste sa modlili:

Večný a Všemohúci, Nebeský Otče, Presvätý Syn, Slovo, ktoré sa stalo Telom, Svätý Tešiteľ, Duch Boží, Tri Osoby v jednom Pravom Bohu. Vylejte Svoje Sväté Požehnanie, na mňa, stvorenie, ktoré prosí pred Vašim Božským Majestátom. Vezmite moju ruku, aby som sa neoddelil od Vašej ochrany, udeľte mi neochvejnú nádej v stretnutie s Tvojou Slávou.

Nech je moja duša formovaná Vašim Svätým Duchom, a ja nech nájdem rozlíšenie, ktoré ma povedie k pravde Vášho Slova, a nech nezídem zo Svätej cesty. Najsvätejšia Trojica, udelila si Svojmu ľudu Požehnanie v podobe Kráľovnej a Matky konca časov, aby orodovala a ochránila Tvoj ľud. Prijímam tak vznešenú Kráľovnú a Matku, chytám sa Jej požehnanej ruky a odovzdávam sa Jej materinskému vedeniu, aby som spolu s Ňou, plnil Tvoju vôľu.

Matka, ktorá vedieš, Matka, ktorá oroduješ, Matka, ktorá chrániš toto ľudstvo, ktoré stratilo smer, veď ma v tomto momente, aby moja duša nepodľahla slabostiam pred pazúrmi zla, daj mi silu vôle, aby som sa nezľakol čakania, ale aby som sa obával podľahnúť narážkam zla a nedovoľ, aby sa moja duša stratila v temnotách zla.

Kráľovna a Matka konca časov, príď, újmi sa ma a nauč ma čakať na okamih Trojice, nech si neželám posunúť čas dopredu, ale v tieni Tvojej vernosti, nech som Tvojim odrazom, nech ma neodstraší nijaký okamih, ktorému by sa mohlo zdať, že podľahnem.

Kráľovna a Matka konca časov, daj nech sa vo mne znovu zrodí viera, nádej a láska a odvaha, aby som žil ako Ty a živil sa vôľou Svätej Trojice a napredoval so živou vierou, že ma povedieš k túžobnému stretnutie s Otcom i Synom i Duchom Svätým a k znovuzrodeniu do nového života spolu s Najsvätejšou Trojicou. Amen.

PRVÝ DEŇ

Modlite sa za obrátenie ľudstva

Modlitba dňa:

Kráľovna a Matka, vzhliadni na mňa, žijem v samote, príď ku mne, potrebujem Tvoju Lásku. Vezmi si k srdcu túto moju prosbu, ktorú prosím, aby si prijala (prednesie sa osobná prosba). Osvieť ma lúčmi Tvojej poslušnosti, viery, nádeje a lásky k blížnemu. Želám si pomôcť svojim bratom a sestrám prostredníctvom Tvojej poslušnosti, aby sme spoločne mohli spoznať Tvojho milovaného Syna. Amen.

Obetovanie: Pozývam vás, aby ste obetovali Môjmu Synovi svoju poslušnosť.

DRUHÝ DEŇ

Modlite sa za tých, čo nepoznajú Najsvätejšiu Trojicu.

Úvodná modlitba, (viď vyššie)

Modlitba dňa:

Nech je Tvoje Srdce pokladom, kde budem môcť objaviť nekonečnosť Lásky Najsvätejšej Trojice. Nech nie som nevďačným synom, ktorý popiera svojho Stvoriteľa, nech nie som slepým stvorením, ktoré popiera vykúpenie, nech nie som tak naivný, aby som si myslel, že bez Ducha Svätého môže byť moje svedomie osvietené tak, aby som vedel rozlíšiť čo je od Boha a čo nie je od Boha. Kráľovna a Matka, prosím Ťa, aby som bol nástrojom pre dobro mojich bratov a sestier. Amen.

Obetovanie: V dnešný deň vás prosím, aby ste konali skutky lásky k tým, ktorí to potrebujú.

TRETÍ DEŇ

Modlite sa, aby boli rozohnaní nepriatelia a tí, čo prenasledujú ľud Môjho Syna.

Úvodná modlitba, (viď vyššie)

Modlitba dňa:

Kráľovna a Matka tých, čo sú vyčerpaní, vzhliadni na mňa, lebo Ťa volám celými svojimi silami. Nedovoľ, aby môj rozum prevládol nad moje srdce, zapáľ vo mne odvahu, aby som sa dal na cestu obrátenia. A keď ma budú prenasledovať kvôli láske k Tvojmu Synovi, príď so svojimi anjelmi a sprevádzaj ma, príď a nauč ma odolávať, vzhliadajúc k Tvojej materinskej Tvári, nech Tvoj pohľad prenikne moje myšlienky a nech sa od Teba neodlúčim, keď mi bude svet ponúkať ovocie, ktoré by ma viedlo k hriechu. Príjmi Kráľovna a Matka moje túžby a daj nech sa naplnia. Amen.

Obetovanie: Pozývam vás, aby ste sa klaňali Môjmu Synovi.

ŠTVRTÝ DEŇ

Obetujte tento deň za osobné obrátenie

Úvodná modlitba, (viď vyššie)

Modlitba dňa:

Nech ma radosť z pohľadu na Teba vedie k tomu, aby som pokračoval na tejto ceste, aby som odovzdával každý deň to najlepšie zo mňa. Ponúkam sa Ti, aby si ma zdokonalila, nechcem sa stratiť, zlo ma mätie a svet ma vyčerpáva, prežívam ťažké okamihy, moja ľudská podstata ochabuje.

Kráľovna a Matka, naplň moje srdce svojou silou a moju myseľ svojou poslušnosťou a stálosťou. Želám si napredovať smerom k životu večnému. Túžim, aby moje ľudské ego bolo nástrojom duchovného rastu.

Kráľovna a Matka, naplň ma svojimi darmi, pomôž mi, aby som dokázal odolávať pokušeniu byť tým najlepším a obdivovaným. Príď Nebeská Kráľovna a Matka ľudu Tvojho Syna, urob zo mňa nového človeka, ku Tvojim nohám sa odovzdávam, aby som mohol rásť pod záštitou Tvojej čistoty. Amen.

Obetovanie: Podeľte sa o jedlo s tými, ktorí to potrebujú.

PIATY DEŇ

V dnešný deň vás pozývam, aby ste milovali svojich bratov a sestry a nepohŕdali nimi.

Úvodná modlitba, (viď vyššie)

Modlitba dňa:

Ježiš môj, nauč ma vidieť Tvoju Tvár vo svojich blížnych, daj, aby moje oči neboli tak ľudské, daj nech sú viac duchovné, aby mohli hľadieť Tvojou Láskou. Kráľovna a Matka, podeľ sa so mnou o svetlo Tvojho pohľadu, ktorý je darom Ducha Svätého. Príď, prosím, aby sa môj rozum, moje myšlienky a moje srdce pripodobňovali Bohu, aby sa odo mňa oddelila pýcha, predsudky, pocit, že som zachránený a povýšenosť nad mojimi blížnymi.

Ježišu môj, želám si mať plnosť vedomia toho, čo znamená byť Tvojim synom a členom Tvojho ľudu. Želám si mať vedomie a necítiť sa zachránený, iba preto, že vyznávam, že Ťa milujem ale, aby som si bol vedomý toho, že ten, kto Teba miluje, miluje svojich blížnych bez rozdielu. Amen.

Obetovanie: Pozývam vás, aby ste obetovali Sväté prijímanie za svojich bratov a sestry, za tých, ktorých nemilujete tak, ako by ste mali.

ŠIESTY DEŇ

V dnešný deň budete požehnávať všetkých svojich bratov a sestry na ktorých sa pozriete, požehnáte ich svojou mysľou, myšlienkami a svojim srdcom: všetkých.

Úvodná modlitba, (viď vyššie)

Modlitba dňa:

Kráľovna a Matka konca časov, príď a vezmi moju myseľ, moje myšlienky a moje srdce, aby si to bola Ty, kto bude požehnávať vo mne mojich bratov a sestry. Keďže nie som schopný požehnávať bez rozdielu a keďže dostatočne neplním prvé prikázanie, prosím Ťa o Tvoju materinskú pomoc, aby som bol poslušný prikázaniu lásky.

Kráľovna a Matka, príď, obnov moje srdce, aby som miloval svojich bratov a sestry tak, ako miluje Tvoj Syn bez rozdielu. Daj mi prosím novú myseľ a nové myšlienky, aby som nevytváral vo svojom srdci prekážky a aby som si takto neodopieral večnú spásu. Amen.

Obetovanie: V dnešný deň si dajte predsavzatie byť láskou vo vzťahu k vašim blížnym, aby vymizla žiarlivosť, závisť, márnosť, túžba vlastniť, neláska a materializmus.

SEDMÝ DEŇ

Obetujte tento deň, aby ste rástli vo vernosti a aby ste neklesali vo vážnych okamihoch.

Úvodná modlitba, (viď vyššie)

Modlitba dňa:

Láskavý Otče, milosrdný Syn, Duchu Svätý Tešiteľ, nech je velebená Tvoja Najsvätejšia Trojica na každom mieste. Všemohúci a Večný Otče, zošli na mňa Svojho Svätého Ducha, padám na kolená pred Tvojou Velebnosťou, pokorne prosím o dar sily, aby som neklesal v skúškach, nech by boli akokoľvek silné.

Svätá Trojica, Tebe sa oddávam, aby som precitol v tomto momente a môj zrak nebol zakalený modernizmom. Daj mi silu, aby som zostal verný Tvojmu Slovu a plnil Tvoje príkazy, presvedčený, že toto je to, čo je potrebné ku mojej záchrane a ku záchrane mojich blížnych. Daj mi Svätú múdrosť, aby som pochopil, že na to, aby som Ťa mohol milovať, musím preniknúť hlboko do Tvojho Slova.

Kráľovna a Matka konca časov, pod Tvoju ochranu sa utiekam, aby si bola majákom, ktorý osvetľuje moje putovanie. Amen.

Obetovanie: Deti, v tento deň rozjímajte o tom ako ďaleko sa nachádza človek od Boha.

ÔSMY DEŇ

Obetujte tento deň na odčinenie veľkej vzdialenosti, ktorú človek prechováva ku svojmu Stvoriteľovi a ako odčinenie za nedostatok viery v Jeho Slovo.

Úvodná modlitba, (viď vyššie)

Modlitba dňa:

Kráľovna Môjho života, príď, újmi sa mojich zmyslov a daj, aby rozoznali zlo, ktoré nás obklopuje, tak, aby ma nezviedli konať nevhodné a nedovolené. Ponúkam Ti moju ľudskú vôľu, vezmi ju do svojich rúk a drž ju, aby som nebol ľahostajný ku Božej Láske ani láske k blížnemu. Odovzdávam sa Tvojmu materinskému vedeniu, ako Tvoj syn, ktorý nechce ísť zlou cestou a zatratiť sa. Amen.

Obetovanie: V dnešný deň vykonajte skutok milosrdenstva.

DEVIATY DEŇ

Pozývam vás k zasväteniu.

Úvodná modlitba, (viď vyššie)

Modlitba dňa:

Kráľovna a Matka konca časov, som Tvoj syn, príjmi ma, do Tvojich rúk odovzdávam svoj život a svoju vôľu, všetko čo mám a všetko čo som, moje túžby, želania a úmysly. Odožeň odo mňa pripútanosť k materiálnym veciam, aby som hľadal iba duchovné bohatstvo.

Zasväcujem Ti dnes svoj život Kráľovna a Matka, a dobrovoľne sa odovzdávam do Tvojej ochrany v týchto ťažkých chvíľach, ktoré prežívam. Buď Archou, ktorá ma prevedie skrze útrapy očisťovania. Nech lúče, ktoré vyžarujú z Tvojich rúk, osvetľujú môj rozum, moje myšlienky a moje spomienky tak, aby boli uzdravené, moje bolesti, aby som ich vedel obetovať a moje pády, aby si ma mohla zodvihnúť.

Osvieť môj rozum tak, aby nesúperil s mojou vierou, ale aby moja viera a môj rozum boli vzájomným svetlom. Ako slobodné Božie dieťa sa Ti zasväcujem a odovzdávam. Amen.

https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm