Messages to Luz de Maria (in Slovak) – 29 August 2020

Messages to Luz de Maria (in Slovak) – 29 August 2020

1272. Posolstvo Svätého Michala archanjela z 19. augusta 2020. Skrze: Luz de Mária (Argentína).

BUĎTE SI ISTÍ, ŽE PRENASLEDOVANIE NEPRESTANE

Boží ľudia: Prijmite Boží pokoj, potrebný pre každé ľudské stvorenie. Vo chvíli, keď vo väčšine zemí sveta besnenie ľudstva rastie a kde ľudia zaútočia na svojich bratov, ľudia budú dychtiť a prahnúť po mieri, lebo nesvár sa zahniezdil na Zemi – pýtate sa sami seba: Aký okamih Apokalypsy práve žijeme? Keď sa pozeráte na tých, ktorí sa zúčastnili každodennej omše a prijímali eucharistiu… Keď sa pozeráte na tých, ktorí sa modlili v každej dobe a na každom mieste, tí, ktorí nenechali nijaké miesto pochybnostiam o svojej zbožnosti…

Keď sa pozeráte na tých ktorí sa obliekajú s prehnanou skromnosťou a začínajú sa skrývať zo strachu z prenasledovania a zapierania nášho Pána a Kráľa ako „svojho Pána a svojho Boha“, aby zachránili svoje životy… Buďte si istí, že prenasledovanie neprestane, ale miesto toho zosilnie ku pravým ľuďom nášho Pána a Kráľa Ježiša Krista. Na odľahlých miestach, v kryptách prastarých chrámov, na improvizovaných miestach, možno najnepravdepodobnejších, pôjdete sa zúčastniť Svätej omši a prijať Krista prítomného vo Svätej eucharistii z rúk verných kňazov, ctiteľov eucharistického Krista, ktorí milujú naši Kráľovnú a Matku Neba a Zeme.

Lebo tam bude jasné a definitívne rozdelenie medzi tými, ktorí zostávajú oddaní pravému učeniu Cirkvi nášho Pána a Kráľa Ježiša Krista a tými, ktorí žijú ako farizeji v lone Cirkvi, ktorí sa už stali prenasledovateľmi verného ľudu.

Boží ľudia: Nekonajte ako farizeji [Mt 23], konajte ako deti, ktoré sú verné nášmu Kráľovi a Pánovi Ježišovi Kristovi a obracajú sa pred bezprostrednou očistou, prichádzajúci z Neba na Zem a predtým, než náhle príde sled udalostí, ktorý vám bol už oznámený, a modlite sa, postite sa, ponúkajte obete, zachraňujte potrebné, a ponúkajte zúfalým chlieb, svedectvá o živote v Božej vôli. Človek má slobodnú vôľu, ktorú by mal užívať k uctievaniu, práci a konaniu ako skutočné Božie dieťa, byť pokorným a nie arogantným a pyšným.

Domýšľaví na tejto ceste stíchnu. Modlite sa v každej dobe; príde veľké zemetrasenie, čas už nie je časom, je „teraz!“, oboje bolo očakávané a obávané. Bez toho, aby ste sa často zastavovali s tými, ktorí chcú, aby ste boli zatratení, pokračujte po ukázanej ceste, bez toho, že by ste z nej zišli a zabudli, že diabol sa potuluje ako revúci lev a hľadá duše, ktoré by zožral. Buďte opatrní vo svojej práci a konaní; nebuďte zmätení spolu s tými, ktorí už zmätení sú. Buďte opatrní: ste Božími ľuďmi a nie deti diabla.

Cirkev nášho Pána a Kráľa Ježiša Krista bude príliš trpieť. Omyly spôsobia stratu viery, preto neochvejná viera je tak potrebná – viera v prítomnosť nášho Pána a Kráľa Ježiša Krista v každom z Jeho detí. Modlíte sa, deti Božie, modlíte sa za obrátenie všetkých. Modlíte sa, deti Božie, modlíte sa, aby ste zostali verné. Modlíte sa, modlíte sa za krajiny, ktoré budú trpieť v očakávaných i v neočakávaných zemetraseniach. Modlíte sa, modlíte sa za tých, ktorí sú posadnutí pýchou a budú príčinou zblúdenia svojich bratov. Modlíte sa za tých, ktorí trpia hladom, za tých, ktorí trpia prenasledovaním, za pravdu medzi vodcami Zeme.

Milovaní Boží ľudia, prichádzajúci čas bude plný klamu: neschádzajte z cesty. Preto je pre vás veľmi dôležité, aby ste sa modlili srdcom, pripravili sa na VEĽKÉ VAROVANIE, a boli v pokoji. Modlíte sa za Chile a za Kolumbiu. Projekty diabla sa nezastavia. Nakoniec Nepoškvrnené Srdce našej Kráľovnej a Matky zvíťazí a zlo sa už človeka nedotkne.

Boží ľudia: NEZASTAVUJTE SE! Toto je pre vás čas, aby ste zostali v strehu.

Nezabúdajte, že Varovanie prichádza a zasiahne človeka ako blesk.

KTO JE AKO BOH? NIKTO NIE JE AKO BOH!

Svätý Michal archanjel.

1273. Posolstvo Ježiša z 26. augusta 2020. Skrze Glynda Linkous (USA).

ZOŽNÚ VZDUŠNÝ VÍR

Moje deti, čas bezprávia nadišiel. Váš svet sa teraz radikálne zmení a vy si musíte pripraviť svoje srdcia.

Lebo zlu bolo dovolené vládnuť a tí, ktorých Som dosadil do pozície autority sú ušliapaní. Nie je to Moje želanie a príde veľký trest na bezbožných, ktorí za tým stoja. Vytvoril Som dokonalý poriadok, keď Som stvoril svet. Človek hrešil a dovolil vstúpiť neporiadku a chaosu. Teraz ľudia pošliapavajú poriadok, ktorý Som vytvoril (Videla som, že chce povedať, že pošliapavajú tí, ktorí držia moc), a vo výsledku z toho vznikne veľký chaos. V chaose nie je nijaké bezpečie a oni zožnú vzdušný vír. Keď tento chaos bude uvoľnený, ľudia ho už nebudú môcť ovládnuť.

Nezabudnite, že JA Som váš Ochranca a Som veľmi schopný vás ochrániť od všetkého zla. Iba verte. Modlíte sa, rozhodujte, dôverujte! Ochránim všetkých, ktorí sú Moji, kým ich nepovolám domov, ale bezbožným dám plody ich činov.

Ježiš.

POZNÁMKA: Keď to píšem, hurikán Laura smeruje k pobrežiu Texasu a Louisiany. Vzdušný vír sa v tomto Slove nevzťahuje na tento hurikán. Ľudia, pošliapavajúci zákonné právo, sú tí, na ktorých sa pozeráme v správach každý deň, ak pošliapavajú úradnú moc – v správnych úradoch v zemi a v uliciach Ameriky – sú to tí, ktorých mi v duchu Pán ukázal, keď mi zdieľal toto Slovo.

Oz 8, 7: Lebo vietor sejú a budú žať víchricu; nemá stebla, neurodí múku výhonok, a ak urodí, zjedia ju cudzinci.

Jób 21, 18: by ako slama boli vo vetre, ako plevy, čo víchor uchytil?

Ž 83, 15: ako požiar, čo lesy spaľuje, a ako plameň stravujúci hory;.

1274. Posolstvo Ježiša z 27. augusta 2020. Skrze Glynda Linkous (USA).

NOVÉ PREBUDENIE

Mnoho Mojich detí bedákalo nad zmenami, ktoré prichádzajú na Zem. Keď Mi dovolíte vás viesť v tomto čase veľkej zmeny, budete v pokoji a tieto zmeny vám prinesú požehnanie. Môj úmysel, deti, je vždy vám žehnať.

Nové prebudenie začína a mnoho duší prichádza do Môjho Kráľovstva – hľaďte a radujte sa! Povedal Som, že vylejem Môjho Ducha na vašich synov a dcéry a teraz ste svedkami, ako je Môj Duch vylievaný. Radujte sa, radujte sa, radujte sa, lebo posledné duše, ktoré majú byť zachránené, tam teraz vstupujem! Dovolím udalostiam, ktoré spôsobia pokánie, priviesť posledné duše do Môjho Kráľovstva. Chcem volať Moje deti ku Mne domov.

Ježiš.

Joel 2, 27: Budete vedieť, že uprostred Izraela Som JA, JA Som Pán, váš Boh, a nik iný, a Môj ľud sa už nikdy nezahanbí!“

1275. 29. augusta 2020. Pripomienka posolstvo Ježiša z 5. decembra 2019. Skrze Glynda Linkous (USA).

UVÁDZANÝ DO POHYBU

Modlila som sa k Pánovi, aby k nám prehovoril, keď som v duchu uvidela ohromnú Božiu ruku, ako uchopila zemeguľu a zatriasla ňou. Potom ju zatriasla znovu rovnakým spôsobom, ako vy, alebo ja, zatrasiete snehovou guľou. Potom ju zatriasla ešte silnejšie. A ja som si spomenula na slova, ktoré hovorili, že Boh povstane a tvrdo otrasie Zemou…

Moje deti, pripravte sa! Vodca Ameriky bude odvolaný a vymenený. Ten, kto ho nahradí, chce spôsobiť škodu Môjmu ľudu. Taký bol už nejaký čas plán nepriateľa a teraz je uvedený do pohybu. Až sa to stane, už nebudete v bezpečí. Tento vodca sa pokusy vziať Môjmu ľudu všetko, vrátane vašich životov. Veľká núdza prichádza na svet, ale s väčšou intenzitou na tých, ktorí nosia Moje meno. Je uvádzaný do pohybu plán k odstráneniu všetkého, čo nosí Moje meno zo Zeme. O všetkom Som vám povedal (v Jeho Slove behom rokov, nikdy práve v tomto proroctve), že je uvádzaný do pohybu, a že začne rýchlo. Nebudete mať čas sa prispôsobiť, nebude vám poskytnutý čas sa ukryť. Buďte pripravený na to, čomu budete teraz čeliť. Začne to odstránením vodcu Ameriky.

Ježiš.

Iz 2, 7-12:

7:Jeho krajina je plná striebra a zlata a niet konca jeho pokladom. Jeho krajina je plná koní a niet konca jeho povozom.

8: Jeho krajina je preplnená modlami, klaňajú sa dielu svojich rúk, ktoré urobili ich prsty:

9: a kloní sa človek, korí sa každý. Nie, neodpusť im to!

10: Zájdi do skaly, schovaj sa do prachu od strachu pred Pánom a pred velebou jeho slávy.

11: Pyšné oči človeka sa sklopia a pokorí sa hrdosť ľudí; len Pán sám bude povýšený v ten deň.

12: Lebo deň Pána zástupov bude nad všetkým pyšným a vyvýšeným a nad všetkým hrdým; i bude to znížené.

1276. Posolstvo Ježiša z 25. augusta 2020. Skrze Luz de Mária (Argentína).

VYZÝVAM VÁS K OBRÁTENIU, K DUCHOVNEJ ZMENE

Moji milovaní ľudia: Stále sa pozerám na vás a nenechávam bez povšimnutia jediný čin alebo prácu tohoto Môjho ľudu, ktorí milujem. Ľudstvo pokračuje v ceste, bez toho, aby rozpoznalo znamenia a signály tohoto času, keď Trojjediná Láska vytvára novú udalosť, aby ste mohli otvoriť oči a ducha a obrátiť sa, a nedávať priechod ľudským výhovorkám k tomu, čo sa deje, keď každá udalosť je väčšia než tá, ktorá sa udiala pred ňou.

Vyzývam vás k obráteniu, k duchovnej zmene, ktorá jediná vás môže udržať nažive uprostred mora rozkladu. „Ktokoľvek si želá byť Mojim služobníkom, nech vezme svoj kríž a nasleduje Ma“ [Mt 16, 24].

Moje verné deti sú prenasledované, ohovárané, nepochopené, hanobené, a tí, ktorí týmto spôsobom jednajú s Mojimi deťmi, budú žiť vo vedomí, ako sa mýlili a stenať v údolí sĺz, až poznajú, ako zle konali. Nieto pravdy bez kríža, preto sa musíte pozerať na tento aspekt s vašou schopnosťou rozlišovania. Moje naozajstné nástroje idú po pľuvancoch, znášajú facky a závisť svojich bratov, urážky na cti a nespravodlivosti od tých, ktorí sa nazývajú ich bratmi [Lk 4, 24].

AK KONAJÚ TAK TÍ, KTORÍ TVRDIA, ŽE SÚ MOJIMI DEŤMI, AKO KONAJÚ TÍ, KTORÍ SA ODDALI DIABLOVI? Preto je svetový mier ohrozený a stále visí na vlásku, odtiaľ pramení dôležitosť viery v Božiu ochranu, do ktorej sa zverili Moji ľudia, preto musia ostať ostražití, pozorní, v stave duchovnej pohotovosti, aby neupadli do pýchy a ich modlitby neboli prázdne. Musia zostať pozorní k Mojim výzvam, úplne pozorní a verní Mojej Láske, Mojej Pravde, Môjmu Zákonu, aby neprijali novinky v Mojej Cirkvi, ktoré nie sú Mojou vôľou, ale ľudskou vôľou k odchýleniu od Môjho Slova, a tým k odvráteniu Mojich detí odo Mňa. Tento čas je najväčšou výzvou človeka svojmu Pánovi a Bohu, je to čas, keď viera musí rásť, a ako kvas sa množiť pre jeho bratov [Mt 13, 33-35], aby nepadli do chápadiel satana.

Modlíte sa, Moje deti, modlíte sa pred tým, než toľko vecí príde k ľudstvu. Modlíte sa, Moje deti, modlíte sa, lebo tí, ktorí Mnou pohŕdajú, rania Moje mystické Telo. Modlíte sa, Moje deti, modlíte sa, Zem sa trasie s veľkou silou, [pobrežný] pás je postriekaný krvou. Modlíte sa, Moje deti, modlíte sa, obráťte sa, obráťte sa! Modlíte sa v každej dobe, modlíte sa srdcom, dávajte lásku, ktorá sídli v srdci. Moja Matka a JA vás privítame s láskou, Moje milosrdenstvo vás očakáva. Nebojte sa! Zostanem s vami. Žehnám vám.

Váš Ježiš.