Message to Ned Dougherty (in Slovak) – 2 September 2020

2. 9. 2020 o 13:00 – daná správa o Konca časov od Svätého Michala. Eucharistická kaplnka Sv. Rozálie, Hampton Bays, New York

Počúvajte!

Som archanjel Michal a Som nebeský Ochranca mocných modlitebných bojovníkov, ktorí boli v týchto Konca časov povolaní povstať proti tyranii zlého a jeho prisluhovačom a stáť na Zemi namiesto Otca v Nebi v týchto Konca časov, poraziť zlého a jeho prisluhovačov a pomôcť im poslať ich do útrob pekla. Nech sa páči! Bohu vďaka! Žiadam, aby ste pri Mne stáli a volali na Mňa ako svojho Ochrancu v modlitbe k Svätému Michalovi archanjelovi:

„Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji proti zlosti a úkladom diablovým. Buď nám ochranou. Pokorne prosíme, nech ho zavráti Boh. A Ty, knieža vojska nebeského, mocou Božou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší po svete potulujú a nám škodia. Nedovoľ im vyjsť, až na poslednom súde. Amen.“

Počas meditácie a volania po Mečovom štíte ochrany opakujte túto Mocnú modlitbu slávnostne.

Budete vedieť, že ste úspešní vo svojich modlitbách, keď cítite, ako Archanjelský meč prerazí vaše telo, myseľ, ducha a dušu. Pocítite silu Ducha Svätého, ktorá vás chráni a vedie, keď sa osmelíte a obhajujete svojho Otca v Nebi, váš Vykupiteľ Ježiš Kristus, vaša Nebeská Matka a všetci anjeli a svätí, ktorí sú tu teraz v týchto Konca časov, aby zabezpečili, že ten zlý a jeho prisluhovači sú nakoniec porazení a poslaní do pekelných ohňov. Nech sa páči! Bohu vďaka!

Nenechajte sa odradiť, ak spočiatku nemáte pocit, že by skrze vás prúdila Sila Ducha Svätého. Možno sa musíte modliť modlitbu opakovane a postiť sa a obetovať, aby ste boli obdarovaní požehnaním Ducha Svätého prostredníctvom Oceľového meča mocných archanjelov, aby ste sa stali disciplinovanými ako Bojovník za Otca, nateraz je čas, ktorý ste povolaní do záverečného boja.

Ako Mocní modlitební bojovníci, mnohí z vás budú potrebovať ďalšiu silu mečového štítu, lebo mnohí z vás sú povolaní zapojiť sa do sekulárneho boja proti zlému a jeho prisluhovačom. Mnohí z vás budú povolaní dokonca nosiť zbrane proti zlovestným silám medzi vami, nateraz je čas, keď má obrana seba, vašich rodinných príslušníkov a vašich priateľov prvoradý význam, lebo ten zlý vedie svoj posledný pokus o zničenie Otcových detí. Uvedomte si teraz, čo sa deje vo vašom sekulárnom svete. Normálny život, ktorý ste mali iba pred niekoľkými mesiacmi, je teraz „novým normálom“, ktorý diktuje satan a sily zlého nového svetového poriadku, ktoré sa vás pokúšajú ďalej zotročiť. Mnohým z vás teraz musí byť zrejmé, kto je nepriateľ. Nepriateľom je zlo, ale vy, mocní modlitební bojovníci, predstavujete dobro. Nepriateľom je satan a všetky jeho maskovania – Baal, Moloch, Lucifer a ďalší.

Satanovi prisluhovači tu na Zemi sa už militarizovali proti svojim bratom a sestrám, dobrým ľuďom ľudstva. Napriek tomu sú natoľko temné a nenávisťou naplnené tým, ktorý sa stal ich pánom – satanom –, že nie sú schopní vidieť Svetlo, keď pršia násilím a chaosom, zatiaľ čo oni horia, plienia, rabujú a útočia na svojich vlastných bratov a sestry. Pre mnohých z nich sa to všetko skončí tragédiou pre ich duše.

Satan a jeho nasledovníci sú teraz v pekle, aby zničili národnosť a zvrchovanosť Spojených štátov amerických. Satan na dosiahnutie tohoto cieľa využíva svojich politických prisluhovačov a svetových vodcov. Satan sabotoval vašu riadne zvolenú vládu prostredníctvom svojich politických prisluhovačov a teraz ich už nemožno zastaviť. Budú pokračovať v útokoch, pálení, rabovaní a nepokojoch, aby si nakoniec poradili. Sabotujú vaše budúce voľby, aby sa presadili, lebo pokračovanie v programe začatom na záchranu vašej krajiny ich nakoniec premôže a ten zlý to vie.

Takže v tomto záverečnom boji Konca časov budete vyzvaní, aby ste aktívne podporovali svojich vodcov, ktorí majú na mysli iba najlepšie záujmy vášho národa a štátov. Otec v Nebi vás teraz viac ako kedykoľvek predtým vyzýva, aby ste porazili temné tajomstvá a okultné sily, ktoré manipulujú a ovládajú Božie deti po mnoho generácií. Ale teraz ste v poslednom boji a máte pomoc Nebeských ríš, aby ste konečne porazili ľudí nového svetového poriadku a uviedli Éru mieru – Nové Nebo a Novú Zem. Nech sa páči! Bohu vďaka!

Preto je na vás, aby ste nielen nosili zbrane proti svojim nepriateľom, ale aby ste sa pri poslednom pokuse dostali k svojim blízkym, členom rodiny, priateľom a susedom, aby ste ich videli v nebeskom svetle Otca.

Ubezpečujem vás, že ak sa budete modliť a meditovať na príhovor Svätého Michala archanjela, vstúpim plnšie do vášho života a budem vám pomáhať v misii. Potom budete tak mocní a plní sily Svätého Ducha, že budete môcť lepšie pomáhať svojim bratom a sestrám vstúpiť do Svetla Otca v Nebi a odmietnuť temnotu satana.

Nech sa páči! Bohu vďaka!

Správa sa skončila 13:21

http://afterthewarning.com/messages-from-heaven/ned-dougherty/2020/september/10/to-the-people-of-the-united-states

Ned Dougherty