Message to Luz de Maria (in Slovak) – 13 September 2020

Správa pre Luz de Mária – 13. septembra 2020 18. september 2020 – 14:50 Od Williama

Posolstvo Svätého Michala archanjela z 13. septembra 2020. Skrze Luz de Mária (Argentína).

BUĎTE SI ISTÍ OCHRANOU KRÁĽOVNEJ A MATKY

Milovaní Boží ľudia: Prijmite pokoj, lásku a milosrdenstvo pochádzajúce z Najsvätejšej Trojice.

V jednote ako Boží ľudia, ktorí idú bez zúfalstva alebo straty viery, pokračujte ďalej k večnému šťastiu.

V tomto čase, viac ako inokedy, musíte učiniť rozhodnutie, ktoré vás osvieti a privedie na duchovnú cestu skôr, než bude príliš neskoro a zvyk vás úplne oslepí. Ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista sú tvrdohlaví, pokryteckí, namyslení, arogantní a neposlušní, a to je dôvod, prečo trpia. Varovali sme vás skrze Božie milosrdenstvo pred tým, čo vám spôsobí stratu večného života, napriek tomu ste si mysleli, že sa to nevzťahuje na vás, ale na vašich bratov. Prichádzam s mečom vysoko vztýčeným na znamenie, že očista ľudstva sa zrýchľuje a bude tak krutá ako vlastný hriech človeka.

Musíte zbaviť vaše ľudské ego všetkého, čo vás púta k pochabosti a pýche, musíte uplatniť nápravu na sebe a žiť, pracovať a jednať v bratstve a Božej Láske. Čítajte tieto Slová, ktoré k vám hovorím z Božej vôle, a predsa veríte, že sú pre iných bratov. Musím vám povedať, že sú pre každého, kto ich číta, sú pre vás a nie pre niekoho iného, lebo vy všetci uctievate svoje „Ja som“ a spravili ste z neho svojho vlastného boha!

Kvôli tomu nezdieľate bolesť druhých, netrpíte s tými, ktorí trpia, neradujete sa s tými, ktorí sa radujú, žijete v neustálom boji so svojimi blížnymi. Nie, deti Božie, jednanie týmto spôsobom vám bráni konať a pracovať spôsobom nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista a tiahne vás do prúdu sveta, ktorý stratil svoje hodnoty, najmä duchovné, a odtiaľ plyne chaos, v ktorom sa nachádzate.

ZMEŇTE SA: NIE ZAJTRA, ALE DNES, práve v tejto chvíli, aby ste neblúdili sami, keď potrebujete svojich bratov. Všetci budete potrebovať pomoc svojich bratov, tvárou v tvár očiste, ktorá prichádza.

Uvážte: ZEM NEBUDE OČISŤOVANÁ VODOU, ALE OHŇOM, KTORÝ POCHÁDZA Z TECHNO-LÓGIE VYTVORENEJ K NIČENIU BEZ SÚCITU.

V tomto zdevastovanom, nepokojnom a vyčerpanom svete, človek obracia svoj pohľad a zle nasmerované sily proti tomu, čo predstavuje Boh. Preto, Boží ľudia, nahliadnite do svojho vnútra a premeňte neustále výčitky, ktoré vznášate proti Bohu v „ĎAKUJEM TI, OTČE!“ Ďakujem, že ma zdokonaľuješ svojou láskou.

Čo sa práve teraz deje na Zemi? Musíte sa naučiť byť dobročinnou láskou, vnútorným pokojom, láskou, vierou a nádejou, aby ste dostali to isté.

Pripravte sa! To, čo príde, bude viac znesiteľné pre človeka, ktorý zostáva v Bohu, nie pre tých, kto zostávajú vo svojom „Ja som“. Tieto stvorenia sa ľahko presýtia: nemilujú a zo svojej vôle chodia sami. Vy, Boží ľudia, konajte už v sebe, uľahčite si cestu, aby nebola ťažšia, aby ste šli cestou požehnanou vierou a láskou k Bohu.

Boží ľudia: Cirkev nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista vydychuje svoj nárek. Nestraťte sa, nebojte sa, buďte dôslední a buďte si istí ochranou Kráľovnej a Matky, ktorá sa s vami stretne, aby vás viedla, ak Jej to dovolíte.

Sopky prinesú smútok Božím deťom. Nebuďte neopatrné, zostaňte v strehu. Zem sa bude silno triasť, stvorenia sa rozbehnú do všetkých smerov pred silou prírody. Božie stvorenia! Buďte stvoreniami viery! Nemali by ste byť utváraní tým, po čom túžite ako ľudské stvorenia, ale Božou vôľou.

Milovaní Boží ľudia:

Nastal čas, aby ste sa zmenili, obrátili, pripravili sa na vážnejšie veci, ktoré prídu. Na tom bude záležať spôsob, akým budete žiť ďalej, či budete žiť v neustálom náreku, alebo v Božej vôli, ktorá vám dá pokoj. Vy ale nechcete byť obnovení, blato „ega“ je príjemnejšie ako obrátenie založené na obete.

Musíte pokračovať v modlitbách so svojou dušou, vašimi silami a zmyslami a sústrediť sa v modlitbe bez rozptyľovania. Pre vás, ako ľudstvo, sú modlitby nevyhnutné. Majte na pamäti, že Písmo Sväté je pre Božie deti silou a eucharistia je pokrmom pre Božie deti. Živte sa nimi, než vyjde na svetlo tajomstvo nepravosti [2Tes 2, 7].

Boží ľudia:

Vojna používa rôzne cesty, bez toho by stratila zo zreteľa srdce kresťanstva ako cieľ, aby sa ovce cítili ustrašené. VIERA, VIERA, VIERA!

Budete počuť burácať Etnu, obri sa prebudia a ľudstvo, ktoré je vydané napospas samo sebe, si zúfa. Ako budete túžiť po časoch, v ktorých ste žili! Ako budete ľutovať, že ste žili v takej nevedomosti!

Prebuďte sa, Boží ľudia, prebuďte sa! Duchovný hlad letí k Zemi, rovnako ako fyzický hlad [Zj 6, 2-8] a oznamujú ľudstvu to, čo musí prísť. Viera udržuje ľudské stvorenia neochvejnými. Máte vieru?

Žehnám vám. KTO JE AKO BOH? NIKTO NIE JE AKO BOH!

Svätý Michal archanjel.

[Pozri webovú stránku: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm]

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá.

Zdravas Mária Najčistejšia, bezpoškvrný dedičného hriechu počatá.

KOMENTÁR LUZ DE MARIA

Bratia a sestry:

V tejto výzve k obráteniu nám náš milovaný Svätý Michal archanjel dáva prehliadku rôznych scenárov, v ktorých ľudstvo žije a bude žiť. Postupom dní sa splnenie Zjavení blíži. Hladomor prichádza k ľudstvu, ktoré popiera Boha a obviňuje ho z toho, čo sa stalo. Je možné, že povstanú proti Božiemu ľudu a budú ich prenasledovať a obviňovať ich z toho, čo sa stalo? Svätý archanjel Michal mi umožnil vidieť skupinu ľudí, všetko mužov, ako sa rozhodujú o ďalšom postupe, ak ide o osud ľudstva. Ľudstvo zasiahnuté na úroveň zdravia je zraniteľnejšie ku tomu, aby ho viedli do spoločenského zúfalstva a chaosu. Boli sme varovaní: nezúfajme.

KAŽDÝ Z NÁS SA NECHAJME ŽIVIŤ LÁSKOU SV. TROJICE A NAŠEJ SVÄTEJ MATKY. Amen.

https://littlepebble.org/2020/09/18/message-to-luz-de-maria-13-september-2020/