Message to Enoch (in Slovak) – 27 September 2020

Prehodnoťte pastieri Môjho stáda, lebo ak Ma budete naďalej nehodne rozdávať Môjmu ľudu, Môj Duch Svätý sa oddelí od vašich zasvätení; potom chlieb, ktorý budete rozdávať, už nebude Moje Telo a Moja Krv; Pamätajte, ako so Mnou zaobchádzate, tak aj s vami bude zaobchádzané, keď sa predo Mňa postavíte.

27. Septembra 2020 16:45 hod. Volanie Sviatostného Ježiša dobrého Pastiera Jeho Cirkvi.

Správa pre spoločnosť Enoch.

Pastieri Môjho stáda, Môj pokoj nech je s vami!

Obľúbené deti, cítim sa veľmi smutný a zlomený v Srdci, opovrhovaním a nevďačnosťou, ktorú dostávam od mnohých z vás, ktorí sa vydávajú za Mojich blízkych. Ako veľmi Ma bolí, keď vidím svoje stádo roztrúsené ako ovce bez pastiera kvôli nedbanlivosti a apatii mnohých z vás, ktorí sa viac zaoberajú o pasenie seba ako o vedenie a pasenie Môjho stáda! Zámienka pandémie, ktorá je už priamym útokom na Moju Cirkev, vedie mnohých Mojich kňazov k tomu, aby Ma znesvätili a dávali Ma do ruky Môjmu stádu, akoby to bol hocijaký obyčajný kúsok chleba. Oči Mi ronili slzy krvi, keď Som to videl, ako Som zneuctený a pošliapaný v každej časti Mojej Božskosti, ktorá padne na Zem, pre odpornú svätokrádež, ktorá sa stala v mnohých Mojich domoch tým, že Ma dali Moji pastieri do ruky. Milióny častíc Mojej Svätej hostie, Môjho Svätého Tela denne padajú na Zem, keď Ma Moje deti prijímajú do ruky.

Aká veľká svätokrádež sa pácha na Mojom Božstve pod zámienkou pandémie, ktorá už skôr predstavuje sprisahanie a útok na Moju Svätú obetu! Mnoho Mojich kňazov zabúda na to, že v každej premenenej hostii Som živý a skutočný, robím si život uprostred svojich ľudí a dávam sa ako obetný baránok. Neverní pastieri! Prečo Ma bičujete a dávate Ma Môjmu stádu tak nehodne? Neviete, kto Som JA, v Duchu, ktorý sa nachádza v jednoduchosti a pokore každej premenenej hostii? Včera to boli veľkňazi a pisári, ktorí Ma odsúdili na smrť a dnes ste starostami a pastiermi Môjho stáda, ktorí Ma opäť ukrižujú, keď tak nehodne rozdávate Môjmu stádu a dávate Ma im do ruky.

Pomazal Som vašu kňazskú službu ohňom Môjho Ducha Svätého, aby ste mohli byť Mojimi zástupcami tu na Zemi. Pri každom zasvätení, ktoré robíte dôstojne a horlivo, zostupujem JA, Ježiš vo sviatosti, z Neba, aby Som sa stal životom vo vašom strede; Kňazská služba, ktorú Som vám zveril, je taká veľká, že skrze vaše pomazané ruky zostupujem v duchu, aby Som sa dal ako pokrm svojmu ľudu. Pri každom zasvätení, ktoré robíte pre lásku, sa Moja obeta nekrvavo oživuje a JA sa dávam ako Chlieb života, aby Som nakŕmil svoje stádo. Žiadam vás teda, kňazi Môjho stáda: zaslúžim si od vás, také ohavné zneužitie Môjho Božstva, keď Ma dáte Môjmu ľudu nie ako Ježiša vo sviatosti, ale ako akýkoľvek kúsok chleba? Som to JA, váš Boh, ktorého rozdávate Môjmu ľudu a zaslúžim si poklonu, chválu a úctu od vás a od Môjho stáda. Moje posvätné Telo a Krv, musíte rozdávať Môjmu stádu na kolenách a do úst s náležitou úctou a poklonou, ktorú si Kráľ kráľov a Pán pánov zaslúži.

Neverní farári, ak nezmeníte svoj postoj a nenapravíte svoje správanie ku Mne, ubezpečujem vás, že s vami bude zaobchádzané ako s vinnými, keď sa zajtra predo Mnou postavíte! Tisíce kňazov, biskupov, kardinálov a dokonca aj pápežov, dnes niektorí ležia v hlbinách priepasti a iní, v očistnom ohni Tretieho očistca, za to, že so Mnou nedôstojne zaobchádzali tak, že Ma rozdávali do ruky, keď vykonávali svoju kňazskú službu na tomto svete. Tisíce ďalších boli zatratení, lebo sa nechali zlákať pôžitkami tohoto sveta a zanedbali spásanie Môjho stáda. Nesmierna väčšina sa zatratila a dnes ležia v pekle za hriechy tela.

Prehodnoťte pastieri Môjho stáda, lebo ak Ma budete naďalej nehodne rozdávať Môjmu ľudu, Môj Duch Svätý sa oddelí od vašich zasvätení; potom chlieb, ktorý budete rozdávať, už nebude Moje Telo a Moja Krv; Pamätajte, ako so Mnou zaobchádzate, tak aj s vami bude zaobchádzané, keď sa predo Mňa postavíte.

Pokoj, vám zanechávam, Môj pokoj vám dávam. Čiňte pokánie a obráťte sa, lebo Božie Kráľovstvo je blízko. Váš Pán, Sviatostný Ježiš, milovaný, ktorý nie je, milovaný.

Dajte poznať Moje posolstvá spásy celému ľudstvu, Moje stádo!

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html