Message to Luz de Maria (in Slovak) – 19 October 2020

Správa pre Luz de Mária de Bonilla – 19.10.2020

Správa od nášho Pána pre Luz de Mária de Bonilla 19. októbra 2020:

Moji milovaní ľudia: Moje deti nestrácajú vieru, keď čelia náporu zla. Tie Moje deti, ktoré spojili sily so zlom a ktoré boli ním premožené, majú tváre pokryté horkosťou a skazenosťou. Moje deti Ma vidia a cítia, že Som ďaleko, nie preto, že Som sa odvrátil, ale preto, že Ma nehľadajú, odmietajú Ma, považujú Ma za zastaraného a nemoderného. Menia Tradíciu, aby ju urobili svetskou a nie duchovnou … Rozoznajte!

Nech už to znamená čokoľvek, premena je nenávidená svetom a telom. Diabol hľadá, ako spôsobiť strach v Mojom ľude, aby opustili Moje cirkvi, a tým ich držali ďalej, neschopných Ma prijať. Dejiny Môjho ľudu sa opakujú v tomto období, v ktorom žijú v neistote, nedôvere, ľahostajnosti, chamtivosti a neistote, a Moje Slovo je falšované, aby vás vydalo diablovi. Nečakajte na znamenia, ktoré boli oznámené: znamenia sú pred vami a vy ich nespoznávate. Čakáte, až celkový Moju vôľu ukáže čas, a napriek tomu sa tu už nachádzate.

Moji ľudia kážu svojimi dielami a činmi tým, ktorí Ma nepoznajú. Berú so sebou chlieb Môjho Slova a poučujú ich, aby neboli odsúdení na smrť, nositelia zla, aby hrdinsky ponúkali maximálny odpor proti diablovým schémam. Moji veriaci majú istotu, že im pomôžem. Moja blahoslavená Matka zostáva pozorná k vašim prosbám a Moje anjelské légie idú pred tými, ktorí sú Moji, nie preto, aby neutrpeli, ale aby nestratili vieru alebo večný život. Svet s nimi zaobchádza drsne a pohŕda nimi a vládcovia zachovávajú sa ku nim, ako aj ku tým, ktorí majú na starosti Moju putujúcu Cirkev, odsudzujúco ticho. 

Svetová ekonomika dosahuje svoj najväčší kolaps a tak mocní pôjdu do akcie, budú sa obviňovať navzájom, až kým sa nezačne vojna uprostred obvinení, a ako nákazlivá choroba sa rozšíri z inštitúcie na inštitúciu a nešetriac Moju Cirkev. Toto je čas diablovho boja proti Svetlu… Deň bude nocou a noc bude dňom… (porov. Amos 8: 9). Trváte na tom, aby ste povedali, že ste príliš dlho čakali na naplnenie Proroctiev, a napriek tomu nie ste pripravení… Hodina, ktorú si človek priniesol, sa k vám blíži bez akýchkoľvek prekážok na jeho ceste. Moja Matka a JA preto žiadame vaše modlitby, aby sa zmiernilo to, čo sa dá zmierniť, a aby to, čo nie je zmiernené Božou vôľou, bolo pre Môj ľud skúškou, aby sa obrátili.

Modlite sa, deti, modlite sa, ďalšia choroba naberá silu a rozšíri sa.

Modlite sa, deti, modlite sa za Ameriku. Zahmlievanie odhalí, čo sa skrylo, a ľudia sa rozčúlia, čo spôsobí chaos a smrť.

Modlite sa, deti Moje, zem sa bude naďalej otriasať a bude vyzývať človeka k pokániu. Niekoľko krajín, kde sa Moja matka objavila, bude vážne otrasených. Obzvlášť vás vyzývam, aby ste sa modlili za Mexiko, kde zaviedli zlo niektorí jeho vládcovia a odovzdali tento národ diablovi.

Modlite sa, deti Moje, modlite sa. Blízky východ sa má stať silne agresívnym.

Modlite sa, Moje deti, modlite sa. Myseľ tých, ktorí sa zúčastnili predchádzajúcich vojen, sa dala do pohybu. Diablova agitácia predpokladá nepokoj prichádzajúci pre celé ľudstvo. Moje deti, Moji ľudia: Nechcem, aby ste boli nepokojní, ale v stave bdelosti, pripravení na obrátenie. Môj svätý ostatok je vyberaný v rámci národov z radov chudobných a jednoduchých ľudí, z tých, ktorí majú skutočnú Vieru. Diabol prichádza so svojimi trikmi, vďaka ktorým spadnete do jeho chápadiel; buďte pokorní a bystrí, aby vám nespôsobil stratu duše. ,,Lebo mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.“  (Mt 22:14) Modlite sa v dobe i mimo nej, vydávajte svedectvo o tom, že Som s Mojimi deťmi, v každodennej činnosti. Spojte sa so Mnou a utiekajte sa do Nepoškvrneného Srdca Mojej Matky: „Kráľovná a Matka posledných časov, vytrhni ma z pazúrov zla.“ Žehnám vás, ľúbim vás.

Váš Ježiš.

Zdravas Mária Najčistejšia, bez poškvrny dedičného hriechu počatá.

Zdravas Mária Najčistejšia, bez poškvrny dedičného hriechu počatá.

Zdravas Mária Najčistejšia, bez poškvrny dedičného hriechu počatá.

KOMENTÁR LUZ DE MARIA

Bratia a sestry:

Časy sa zhoršujú a všetky udalosti smerujú k naplneniu Zjavení, ktoré ohlasuje náš Pán, naša Najsvätejšia Matka a svätý Michal archanjel – možno nie s naliehavosťou, ktorá by sa niektorým mohla páčiť, ale nezabúdajme, že naplnením iba jedného Proroctva, uvoľnia sa ostatné: toto je reťaz, ktorá po rozbití zanechá všetko mimo. Musíme sa priblížiť k splneniu toho, čo sa od nás vyžaduje duchovne, lebo nepriateľ duše čaká na človeka viac ako kedykoľvek predtým. To, čo nám hovorí náš milovaný Pán, je zrejmé: „Nechcem, aby ste boli nepokojní“, lebo nepokoj spôsobuje, že naše fyzické a duchovné zmysly strácajú stred, ktorým je Kristus, a vrhá ich do depresie, úzkosti, nerozhodnosti a tieto stavy môžu byť pre niektorých kameňom úrazu. Pamätajme na to, že získanie Večného života je veľmi ťažké: vyžaduje si vytrvalosť, zatiaľ čo Večný život môže byť stratený v okamihu. Stav duchovnej bdelosti je mier, viera, nádej a láska k sebe samému a k blížnemu. Vieme, že sme stvorenia Božie, ale ešte nie sme dokonalí. Náš Pán mi hovorí: ,,Zostaňte v stave duchovnej bdelosti, aby si išli po Mojej ceste s väčším pokojom. Tí, ktorí zostávajú v strehu, sa Ma držia, a preto že vedia, akí sú malí, neodvážia si zlyhať v Mojej láske; ani nenastupujú do funkcie sudcu.“ Amen.