Message to Luz de Maria (in Slovak) – 4 November 2020

Správa pre Luz de Mária de Bonilla – 4. novembra 2020

Svätý Michal archanjel pre Luz de Mária de Bonilla – 4. novembra 2020

DRŽTE SA PRAVÉHO UČITEĽSKÉHO ÚRADU CIRKVI

Boží ľudia: Prichádzam, aby som vás vyzval k vernosti domu Otca, k vernosti, ktorá nie je ochromená strachom, ale ktorá rastie vierou.

Ľudstvo je nasýtené hustou hmlou, ktorou zlo pokrylo ľudské stvorenia, aby sa nepozeralo na dobro, ale pokračovalo po ceste prostrednosti, ktorá je vedie k pádu do pazúrov Zlého. Boží ľudia aj naďalej smerujú ku klamstvu, prezlečené za dobro ľudskou vôľou. Cirkev nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista čelí svojim vlastním rozhodnutím, než by brala v úvahu Božiu vôľu, a preto nadmerne trpí.

Brány očisty celého ľudstva sa aj naďalej otvárajú, kedy predpovedané udalosti sa odhaľujú rýchlosťou, stanovenou mocnými tejto Zeme, rýchlosťou stanovenou neposlušným ľudstvom, ďalej od vôle Boha a našej Kráľovnej a Matky, v rytme, určenom tými, ktorí ostali v postavení moci, aby uvádzali duše do omylu a predávali ich samotnému diablovi.

Chtivosť, moc použitá k zlu, otrasená spoločnosť, nemorálnosť, táto generácia smrti, vojny, hladomory, komunizmus, prenasledovanie, temnota, rozkol, nedostatok lásky, sú v tejto chvíli časti cesty ľudstva, po ktorej kvôli svojej zlej práci a jednaniu musí ísť. Majte na pamäti, že žiadna veľká ani malá udalosť sa nestane, než to dovolí Božia vôľa.

Ľudstvo sa samo bez milosti ničí, nenachádza šťastie, nenachádza uspokojenie v ničom, tvárou v tvár nedostatku lásky, kvôli vzdialenosti, ktorú udržuje s naším Kráľom a Pánom Ježišom Kristom a našou Kráľovnou a Matkou. Držte sa pravého učiteľského úradu cirkvi nášho Kráľa Ježiša Krista, nenechajte sa zviesť zo správnej cesty, zlo sa maskuje za ovce, aby vás zmiatlo. Toto je pre vás pravá chvíľa, kedy máte preukázať trpezlivosť, vytrvalosť, pravú povahu každého jedinca, zajímať sa o Božie veci. PRACUJTE TERAZ pre Božie kráľovstvo, nemárnite čas na banálne, svetské veci!

Je naliehavé, aby deti nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista sa zjednotili a zdieľali požehnania, ktoré obdržia už vopred, spolu so svojimi blížnymi, skôr, než falošní páni ľudstva zabránia rozdeľovaniu požehnaní a zamedzia slobodu ľudských stvorení vo všetkých ohľadoch, ktoré sa týkajú spásy duší.

Čím ste nedbalejší, tým viac vás zaťaží ľahostajnosť voči týmto výzvam a pre vašich bratov bude ťažšie, aby poznali anjela pokoja, ktorý príde s našou Kráľovnou a Matkou, aby si mohli byť istí, že je tým, ktorý bol oznámený.

Milovaní ľudia, ktorí chránia moje légie, je toľko ľudských stvorení, kráčajúcich do zničenia, príliš mnoho, koľko ich padne do priepasti!

Modlite sa za vašich bratov a rýchlo im pomôžte! Boží ľudia, modlite sa, modlite sa za ľudstvo, dvere, ktoré označí obraz budúcnosti všetkých, sa ešte viac otvárajú. Boží ľudia, modlite sa, modlite sa za tých, ktorí, aj keď vedia, čo sa deje, zatvárajú svoje srdce Božím výzvam a vzdávajú sa vedenia, ktoré im dáva Božia láska. Boží ľudia, modlite sa za väčšiu duchovnosť a väčšiu pravdu v každom z vás. Boží ľudia, modlite sa, aby ste jednali ako praví bratia a sestry, a nie ako draví vtáci, dávajúci potravu diablovi. Boží ľudia, modlite sa, udalosti nebudú čakať, tajomstvo nepravosti sa objaví v neprítomnosti Katejona [2Thes 2, 3-4]. Boží ľudia, modlite sa, postavte sa čelom oznámenému okamihu…

Zbožňujte Najsvätejšiu Trojicu, choďte k našej a vašej Kráľovnej a Matke, Blahoslavenej Panne Márii.

NIE STE SAMI. PRÍMITE POMOC MOJICH NEBESKÝCH LEGIÍ.

KTO JE AKO BOH? NIKTO NIE JE AKO BOH!

Svätý Michal archanjel

Zdravas Mária Najčistejšia, bez poškvrny dedičného hriechu počatá.

Zdravas Mária Najčistejšia, bez poškvrny dedičného hriechu počatá.

Zdravas Mária Najčistejšia, bez poškvrny dedičného hriechu počatá.

Komentár Luz de Mária

Bratia a sestry:

Neustála prosba nášho milovaného Svätého Michala archanjela nám dáva uvedomiť si naliehavosť práce pre Božie Kráľovstvo. Bolo by hlúpe popierať, že história tejto generácie sa zmenila z jedného okamihu na druhý, rovnako ako je hlúpe si myslieť, že ľudstvo sa vráti späť k životu ako v minulosti… Existujú zmeny, ktoré zostali predstupňom toho, čo má prísť. Čítali sme a okúsili sme toto neustále volanie po duchovnom raste, a napriek tomu zostaneme na ceste, na ktorú nás ukazuje nebo, iba vtedy, keď viac potrebujeme spojenie s Najsvätejšou Trojicou a s našou Najsvätejšou Matkou. zrieknutie sa našej viery.

Kráľovná a Matka posledných časov, Vytrhni ma z pazúrov zla. Amen.