Message to Enoch (in Slovak) – 18 November 2020

Message to Enoch (in Slovak) – 18 November 2020

Pri pra te sa teda, deti Moje, lebo sa čoskoro začne váš priechod púšťou očistenia! 18. NOVEMBRA 2020 8:50 hod

VÝZVA OD MÁRII ROSA MYSTICA K BOŽÍM ĽUĎOM. SPRÁVA OD SPOLOČNOSTI ENOCH.

Malí, pokoj Môjho Pána nech je so všetkými vami a Moja Láska a Ochrana Matky, nech vás vždy sprevádzajú!

Malé deti, Nový svetový poriadok sa už začal, drvivá väčšina vládcov tohoto sveta slúži ich záujmom. Na Boží ľud čaká hlad, prenasledovanie, uväznenie, zlé zaobchádzanie, zmiznutie a smrť. Táto jediná vláda, ktorá už začala vládnuť svetu, prinesie otroctvo a podrobenie si najchudobnejších národov. Boží ľud bude prenasledovaný, mučený, uväznený a zmizne; Účelom agendy Nového svetového poriadku je podmaniť si národy a zmiznúť z povrchu zemského kresťanské katolícke náboženstvo, lebo pre Môj režim je meno Môjho Syna Ježiša prekážkou v ich plánoch.

V čase vlády Antikrista mu bude slúžiť Nový svetový poriadok a všetky národy sveta budú pod jeho podrobením. Môj protivník to bude riadiť a Kladivo a Kosák budú metlou národov a Božieho ľudu. Moje verné malé deti odídu do exilu, milióny ľudí budú uväznené v koncentračných táboroch, holokaust a mučeníctvo Božieho ľudu budú vo veľkom; Každý, kto vyznáva vieru v Môjho Syna, bude prenasledovaný, uväznený, mučený alebo zmiznutý.

Boží ľud bude žiť ako prví kresťania, ďaleko od horných tokov miest a obcí, žiť v horách alebo v jaskyniach alebo v Mojich mariánskych útulkoch. Znamenie rýb (Ictus) bude opäť znamením kresťanov, ktorí budú vytvárať spoločenstvá a z milosti Ducha Svätého udržia pri živote vieru a učenie Môjho Syna. Budú to Cirkev zostatkov, vyvolený Boží ľud, ktorý zajtra bude obývať Nové stvorenie. Nová Cirkev Božieho ľudu po očistení povstane, bude chudobná, jednoduchá, pokorná, ale bohatá na dary a charizmy a v službách Božieho ľudu.

Nebojte sa, deti Moje, toho, čo má prísť, lebo dobre viete, že vás Nebo neopustí; Pri vašom prechode večnosťou budete duchovne posilnení charizmami a darmi, ktoré potrebujete, aby ste prežili dni svojho prechodu púšťou. Dať život za Môjho Syna v tých dňoch bude najväčšou radosťou, lebo nebudete cítiť strach alebo strach zo smrti, lebo bude s vami Sila Ducha Svätého a skôr ako padne meč, budete vytrhnutí a odvedení k Oblohe.

Pripravte sa teda, deti Moje, lebo sa čoskoro začne váš priechod púšťou očistenia. Nebojte sa, zostaňte pevní vo viere a svoje lampy osvetlite modlitbou; bdelí a ostražití ako dobrí vojaci; vždy oblečení vo svojej duchovnej zbroji, ráno aj v noci, pripravení a pripravené čeliť poslednému boju o vašu slobodu. Nech vám nič a nikto neukradne Pokoj Môjho Pána!

Vaša Matka vás miluje, Mária Rosa Mystica.

Oznamujte posolstvá spásy celému ľudstvu, Moje milované malé deti!

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html