Message to Luz de Maria (in Slovak) – 16 November 2020

Posolstvo Matky Spásy zo 16. novembra 2020. Skrze Luz de Mária (Argentína).

MUSÍTE SA VRÁTIŤ DO DOMU MÔJHO SYNA

Milované deti Môjho Nepoškvrneného Srdca: Neustále vás žehnám svojou materinskou láskou!

Som tu, aby Som vás vyzvala k obráteniu, ku ktorému musíte pristúpiť s odhodlaním vzdať sa toho, čo vám svet a jeho narábanie ponúkajú, aby ste stratili večnú spásu. Ste vo chvíľach veľkých skúšok, postupujete k najväčšej skaze, ktorú ste kedy zažili tým, že sa vzďaľujete od Boha, zapierate a odmietate Ho a prijímate diabla ako svojho boha. Táto generácia neúnavne postupuje k naplneniu toho, pred čím vás dom Môjho Otca varoval.

Diabol do vás zaviedol svoj jed, lebo vedel dopredu, čo je najväčšou slabosťou každého z vás, a tak vstúpil krôčik po krôčiku, plazil sa zvoľna ako jedovatý had, ktorým je, a zvykom vás priviedol k tomu, aby ste videli zlé ako dobré a pohŕdali tým, čo je správne a príjemné Bohu. Žijete v neustálom duchovnom boji proti zlu, nezabudnite, že ste vojaci Božej lásky v neustálom raste vo viere. Nestrácajte čas svetskými záležitosťami, čas človeka pokračuje bez zastavenia, postupuje, nevracia sa späť.

Je povinnosťou Mojich detí pozerať sa na seba a stavať sa na váhu naplnenia ako deti Môjho Syna, než budete preskúmané vo Varovaní. Trpím kvôli každému zo svojich detí, trpím spustošením, v ktorom žijete, a neprítomnosťou Môjho Syna vo vás, lebo ste prijali Zlého za svojho boha a teraz nenachádzate nijakú útechu.

Musíte chápať, že Božie milosrdenstvo zostáva pred jeho deťmi. Je pre vás nevyhnutné, aby ste zámene milosrdenstvo s nevedomosťou, so zámienkou pokračovať na ceste Diabla a čakať, že budete mať čas zachrániť svoju dušu, keď ste prijali svetské a nahradili Zákon Boží.

Milované deti, modlite sa za Spojené štáty, vzbury človeka proti človeku vyvolávajú krutosť minulosti. Modlite sa Kaliforniu, bude silne otrasená.

Milované deti, modlite sa, Argentína trpí útlakom. Anglicko trpí prírodou a stavia sa proti novej korune. Pokračujte v modlitbe za Čile.

Milované deti, modlite sa, aby zmätok nezviedol viac duší v Cirkvi Môjho Syna.

Milované deti, modlite sa, ďalšia choroba človeka prekvapí tým, že je agresívny, trpím za vás, Moje deti.

Milované deti, modlite sa, vojna medzi národmi je už prítomná, národy sa v tichosti pripravujú na obávanú tretiu svetovú vojnu.

Môj Syn vás miluje, nezabudnite, že vás miluje a ochraňuje vás… Som tu, aby Som vás chránila, ale musíte sa držať ďalej od zla. Postupujte, tvarujte svoje ľudské ego, aby pracovalo a konalo k čineniu dobra. Pozývam vás, aby ste ďalej používali olej dobrého Samaritána (*). Buďte rozumné, drahé deti, musíte sa vrátiť do domu Môjho Syna.

Matka Mária.

(*) Poznámka prekladateľa: Prípravu a použitie oleja Dobrého Samaritána nájdete tu: Špeciál o chorobách