Message to Luz de Maria (in Slovak) – 5 December 2020

Posolstvo Svätého archanjela Michala z 5. decembra 2020. Skrze Luz de Mária (Argentína).

VŽDY SI UCHOVAJTE SVOJU VIERU

Milovaní Boží ľudia, žehnám vás v mene Najsvätejšej Trojice a našej Kráľovnej a Matky!

Prichádzam, aby Som vás vyzval k urgentnému obráteniu, z lásky Najsvätejšej Trojice a našej a vašej Kráľovnej a Matky, a želám vám večnú spásu, nie zatratenie duše vo večnom ohni. Držím svoj meč vysoko v obrane verného ľudu, avšak nehodlám porušiť ľudskú vôľu. Je mi ľúto tých, ktorí nechcú byť bránené a neusilujú o zmenu smeru svojej životnej dráhy, práce a konania.

Prichádzam, aby Som vás vyzval k úlohe, ku ktorému bol každý z vás určený Božou vôľou. Neprestávajte napĺňať Božiu vôľu na mieste, kam vás Božia vôľa priviedla. Zjednoťte sa s Božou vôľou pre dobro vašej duše a pre pomoc vašim bratom. Ľudská pýcha a arogancia sú časťami ega každého ľudského stvorenia, ktoré musíte premeniť takým spôsobom, že nebude bojovať proti vám, ale bude vám pomáhať a uľahčí vám vašu cestu.

Musíte zostať verní na ceste smädného hľadanie lásky Boha a v každom okamihu Mu zaplatiť podľa toho, čo vám ponúka. Musíte hľadať pokoj, ktorý môžu ochutnať iba duše, ktoré idú po ceste skutočného obrátenia.

Vzdelávajte svoje myšlienky a kroťte svoju myseľ, aby ste sa predovšetkým mohli zaoberať tým, že sa stanete podobní našej Kráľovnej a Matke. Koľko iba nárekov uniká z pekelných plameňov od tých, ktorí sa každý deň zúčastnili Svätej omše a dopustili sa svätokrádeží prijímaním v stave hriechu!

Koľko iba tých, ktorí sa zasvätili byť sudcami svojich bratov, stoná v pekle, lebo v nich zvíťazila pýcha a závisť a nakazila ich hnilobou zvnútra! Pozor, Boží ľudia, na vaše konania a správanie… Dajte pozor na farizeja!

V tomto čase, kedy ľudstvo žije v súžení, sa stále rodia veľké udalosti. Človek sa oddelil od Najsvätejšej Trojice a našej Kráľovnej a Matky: nemiluje, neodpúšťa. Náš Kráľ a Pán Ježiš Kristus si želá, aby globálne triduum bolo ponúknuté našej a vašej Matke Guadalupskej, a aby ste jej pod týmto vzývaním zasvätili 12. december, a obzvlášť zasvätili mexický ľud, lebo niektorí jeho vodcovia sa oddali satanovi.

Je dôležité, aby ľudstvo bolo konsolidované, aby, pred modlitbou Božích detí, duchovne náležite pripravené, bol tento milovaný ľud oslobodený od útlaku diabla.

Ľudia, milovaní a ochraňovaní našou a vašou Matkou Guadalupskou: Majte na pamäti, že tam, kde sa zjavila naša Kráľovná a Matka, diabol utláča ľud s veľkou silou. Mexický ľud, naša Kráľovná a Matka ťa miluje a žehná tí.

Toto vzývanie označí hviezdy, ktoré žiaria z nebeskej klenby a prihovárajú ľudskému stvoreniu, aby sa pripravili na príchod nebeského telesa, ktoré ich bude všade udržiavať v napätí. Vzývanie, ktoré hovorí, spieva a ukáže anjel pokoja, ktorý príde na Zem, aby pomohol vernému ľudu vo chvíľach strašného prenasledovania.

Modlite sa, Boží ľudia, modlite sa! Veľká časť tektonických zlomov bola aktivovaná vplyvom Slnka a nebeských telies, ktoré sa blížia k Zemi a nechajú vyrásť podmorské sopky s veľkým hrmotom.

Modlite sa, Boží ľudia, modlite sa a obetujte! Španielsko sa chveje a trpí, jeho pôda sa trasie. Francúzsko bude silne otrasené. Holandsko plače nad zemetrasením.

Modlite sa, Boží ľudia, modlite sa za Portoriko, ktoré plače a trpí, silno sa otriasa.

Modlite sa, Boží ľudia, modlite sa za Nikaraguu, Kostariku, Guatemalu. Zem sa bude silno triasť.

Človek uložil na Zem zlo, ktoré spáchal, a Zem sa už prebudila a urobila miesto k utrpeniu ľudstva. Pripravte sa, neberte Moje Slová na ľahkú váhu… Pripravte sa duchovne a nezabudnite na potravu, ktorú vám dala naša a vaša Kráľovná a Matka pre prípad hladomoru, bez toho aby ste zabudli na stravu, ktorú môžete uchovať, vediac, že verným Nebo pomôže. Nebojte sa, strach ochromuje stvorenia. Vždy si uchovajte svoju vieru. Božia pomoc je prítomná. Ako knieža nebeských milícií, vás ochraňujem a žehnám vám.

KTO JE AKO BOH? NIKTO NIE JE AKO BOH!

Svätý Archanjel Michal.

1391. Posolstvo Ježiša z 8. decembra 2020. Skrze Glynda LINKOUS (USA).

Strážte si svoj čas

Moje deti, žiarlivo si strážte svoju myseľ a váš čas, lebo nepriateľ poslal [svojim silám na zemi] nariadenie, aby vás veľmi rozptýlil. Jeho cieľ je spôsobiť, že stratíte vaše sústredenie, aby ste pre Moje Kráľovstvo nič nedosiahli v tom krátkom čase, ktorý vám ešte zostáva. Hľaďte, aby neuspel. Lebo Mi musíte zložiť účty, ako ste naložili s časom, ktorý Som vám na Zemi poskytol. Naučte sa spoznať jeho rozptyľovanie pozornosti a zostať na správnej ceste. V behu času sa to stane čoraz dôležitejšie.

Ježiš.

1Kor 10, 13: nestretla vás skúška nad ľudské sily. Boh je verný: nedopustí, aby ste boli podrobení skúške, ktorú by ste nemohli vydržať, ale sa skúškou vám pripraví aj východisko a dá vám silu, aby ste mohli obstáť.

Ako 4, 7-10

7: Podriaďte sa teda Bohu. Diablovi sa diablovi a utečie od vás, priblížte sa k Bohu a priblíži sa k vám.

8: Umyte si ruky, hriešnici, a očistite si srdcia, ľudia dvojitej tváre!

9: Precíťte svoju úbohosť, nariekajte a plačte! Váš smiech nech sa obráti v plač a vaša radosť v žiaľ.

10: Pokorte sa pred Pánom, a on vás povýši.

1Pt 5, 8-10

8: Buďte triezvi! Buďte bdelí! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral.

9: diablovi sa mu, zakotvení vo viere, a pamätajte, že vaši bratia všade vo svete prechádzajú rovnakým utrpením ako vy.

10: A Boh všetkej milosti, ktorý vás povolal k svojej večnej sláve v Kristovi, po krátkom utrpení vás obnoví, utvrdí, posilní a postaví na pevný základ.

1392. Posolstvo Ježiša z 9. decembra 2020. Skrze Glynda LINKOUS (USA).

VŠETKO BUDE DOBRÉ

Moje deti sa musia naučiť stále sledovať, čo je dôležité. Váš svet má mnoho rozptýlenia, Moje deti, a všetok čas, ktorý vám na Zemi zostáva, bude v podstate k ničomu, ak sa nesústredíte na to, na čom záleží.

Poznáte prácu, ktorú Som vám pridelil, a to by mala byť teraz vaša hlavná úloha, na ktorú by ste sa mali zamerať po čase, ktorý ste strávili so Mnou. Nevzdávajte sa svojho času so Mnou, alebo svojich modlitieb – a ako sa čas stane temnejší, priblížte sa ku Mne a všetko bude dobré.

Ježiš.

1Kor 10, 13: nestretla vás skúška nad ľudské sily. Boh je verný: nedopustí, aby ste boli podrobení skúške, ktorú by ste nemohli vydržať, ale sa skúškou vám pripraví aj východisko a dá vám silu, aby ste mohli obstáť.

Ako 4, 7-10

7: Podriaďte sa teda Bohu. Diablovi sa diablovi a utečie od vás, priblížte sa k Bohu a priblíži sa k vám.

8: Umyte si ruky, hriešnici, a očistite si srdcia, ľudia dvojitej tváre!

9: Precíťte svoju úbohosť, nariekajte a plačte! Váš smiech nech sa obráti v plač a vaša radosť v žiaľ.

10: Pokorte sa pred Pánom, a on vás povýši.

1Petr 5, 8-10

8: Buďte triezvi! Buďte bdelí! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral.

9: diablovi sa mu, zakotvení vo viere, a pamätajte, že vaši bratia všade vo svete prechádzajú rovnakým utrpením ako vy.

10: A Boh všetkej milosti, ktorý vás povolal k svojej večnej sláve v Kristovi, po krátkom utrpení vás obnoví, utvrdí, posilní a postaví na pevný základ.