Message to Jane Holubic (in Slovak) – 26 December 2020

Message to Jane Holubic (in Slovak)

26 December 2020

Jane Holubicamerision

26.12. 2020

Drahé deti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého vás žehnám, pomazávam vás Mojím Svetlom Ježiša Krista, rozhojňujem vo vás Svetlo Otca na nebesiach, aby ste v Mojom Svetle kráčali a milovali všetko, čo je Sväté a Božie.

Moje milované deti, milujete Moje Svetlo a nie tmu. Milujete Moju pravdu pred ktorou sa neskrývate ale skúmate a jete Môj chlieb života, večného života. Odovzdávam vám Moju pravdu Otca na nebesiach. Pravda je svetlom na ceste duše človeka, ktorá dušu človeka zahaľuje do svetla a odráža všetku tmu. Je nad zrnko jasné, že všetko čo na Zemi je stvorené, vychádza z Môjho Svetla a Lásky a to nech vás vedie v dni Môjho Otca na nebesiach ktoré prichádzajú na vašu Zem, lebo aby ste prekonali dni nepokoja potrebujete pravdu. Iba pravda vás oslobodí od bremena sveta, ktorý sa bráni prijať Moju pravdu aby všetko, čo je zo sveta získalo moc nad vami. Ak by svet prijal Moju pravdu ucelenú neroznášal by útlak ale naopak priviedol všetky Moje deti do požehnaného života, v ktorom by ani jedno Moje dieťa netrpelo chudobou sveta a nebolo by zotročované za cenu svojho zdravia.

Na zemi je nadbytok všetkého pre všetkých, čo žijú na nej a predsa mnohí trpia hladom, lebo ľudstvo sa nedokáže podeliť o to, čoho má nadbytok a mnohí zhŕňajú pred svojím prahom dverí nadbytočné majetky a nedokážu sa o nich podeliť pre tých, ktorí nariekajú od hladu. Tak ako sa mám na Zem dívať, keď Moje oči neustále plačú nad úbohosťou, lakomosťou ľudstva?

Preto v mene Ježiš budem vašim sudcom a vezmem lakomcovi jeho majetky, ktoré zhŕňal do podnes pred prahom jeho dverí a rozdám tým požehnanie, ktorí sa doposiaľ dobre a sýto nenajedli. Ďalší pozemský rok budem na Zemi súdiť bohatých a ukážem im Moju spravodlivosť. Mnohí budú bedákať, lebo peniaze ktoré tak milovali, viacej ako Mňa sa im odkotúľajú. Zbohatlíci stratia moc nad svetom, lebo ich majetky sa rozpŕchnu ako divé stáda.

Z láskou žehnám Mojím deťom jedlo a vodu, budú potrebovať mnoho vody a mnoho jedla, aby na ceste Mojej pravdy neupadali a boli silní zdolať všetky nástrahy sveta. I voda na Zemi bude veľmi vzácna, vzácnejšia ako všetky poklady sveta, tak ako jedlo, ktoré je čisté a nie je otrávené. Tieto dary vám žehnám drahé deti.

Milujem vás a chránim a otváram vaše srdcia pre Moje Božie Svetlo s ktorým budete osvetľovať svet, ktorý už nebude v podobe, v akej býval. Nebude pokoj na Zemi, pokým neprídem tak ako Som prisľúbil. Milujem vás a žehnám v mene Otca i Syna i Ducha Svätého Moje milované drahé deti. Z láskou váš Svätý Pán Pánov, Kráľ Kráľov Ježiš Kristus… naveky vekov. Amen.