Message to Enoch (in Slovak) – 25 December 2020

MOJE DETI, zhromaždite sa duchovne okolo jasličiek a chváľte Božiu slávu, ktorá sa vám prejavuje v nežnosti a pokore Betlehemského dieťaťa.

25 DECEMBRA 2020 – 12:00

VÝZVA BETLEHEMSKÉHO DIEŤAŤA NA JEHO VERNÝCH ĽUDÍ. SPRÁVA PRE ENOCH

Sláva Bohu na Nebi i na Zemi, pokoj ľuďom dobrej vôle. Nech je s vami všetkými pokoj Betlehemského dieťaťa.

Moje deti, zhromaždite sa duchovne okolo jasličiek a chváľte Božiu slávu, ktorá sa vám prejavuje v nežnosti a pokore Betlehemského dieťaťa. Narodil sa vám váš Boh, otvorte svoje srdcia, ľudia dobrej vôle, aby v nich mohol prebývať novonarodený Ježiš. Užite si Moje narodenie ako rodina a tiež Ma zbožňujte v jasliach svojich sŕdc. Nedovoľte Mojim milovaným deťom, aby duch Vianoc zomrel, lebo Herodes týchto čias chce ukončiť tradíciu Dieťaťa v jasliach. Chcú Ma nahradiť postavou starého muža, ktorého nazývajú: „Santa Klaus“, čo je obraz, ktorý predstavuje dnešný konzumný svet.

Tradícia Betlehemského dieťaťa musí zostať z generácie na generáciu, v srdci Mojich verných ľudí. Nedovoľte, aby Moje stádo, aby váš poľudštený Boh bol nahradený bohom konzumu z rúk ľudí. JA Som váš Ježiš, ktorý sa vám zjavuje v pokore, chudobe a nežnosti Betlehemského dieťaťa; Chcem vám dať príklad pokory a poslušnosti Božskej Vôli, aby ste aj vy boli, napodobňovali Ma, jednoduchí, pokorní a poslušní Božím zámerom.

Otvorte Mi srdcia Moji pastieri, aby ste v nich roznietili oheň Mojej Lásky. Prichádzam k vám v pokore a nevinnosti dieťaťa; vitajte Ma, lebo Som Svetlo, ktoré prichádza osvetľovať temnotu a temnotu tohoto sveta: prichádzam vám, aby Som vám priniesol mier a lásku, aby Som ich zapálil vo vašich srdciach. JA Som Betlehemské dieťa, ktoré otvára svoje malé náručie a čaká, kedy ho prijmete. Príďte, farári a kňazi, pokloniť sa Dieťaťu, ktoré sa už narodilo; radujte sa, lebo váš Spasiteľ je už vo vašom strede. V tento deň spievajte „Gloria in Excelsis Deo, v spoločnosti Mojich anjelov, lebo Božia sláva sa vám prejavila v sladkej a nežnej prítomnosti Dieťaťa Ježiša v jasliach.“

GLORIA IN EXCELSI DEO

Sláva Bohu na výsostiach a na Zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.

Chválime Ťa, velebíme Ťa, klaniame sa Ti, oslavujeme Ťa, vzdávame Ti vďaky, lebo veľká je sláva Tvoja.

Pane Bože, Kráľ Nebeský, Boh Otec Všemohúci.

Pane, Ježišu Kriste, Ty Jednorodený Syn, Pán a Boh, Baránok Boží, Syn Otca.

Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami, Ty snímaš hriechy sveta, prijmi našu úpenlivú prosbu.

Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami.

Veď len Ty si Svätý, len Ty si Pán, len Ty si Najvyšší, Ježišu Kriste, s Duchom Svätým v sláve Boha Otca. Amen.

Anjeli vysoko s krištáľovými hlasmi chodia spievať slávu dieťaťu ľuďom spievajú pokoj

Gloria in Excelsis Deo. Gloria in Excelsis Deo.

Dieťa, ktoré prichádza v noci, neprestávaj sa na nás pozerať. Ak vaše oči zaspali, láska ich otvorí.

Gloria in Excelsis Deo. Gloria in Excelsis Deo.

Dnes je jeho prísľub splnený Náš Boh nás zachráni s Anjelmi spievajme ich dobroty navždy

Gloria in Excelsis Deo. Gloria in Excelsis Deo

Anjeli, naplňte Zem z nebeského oznámenia. Anjeli, dotknite sa slávy Anjeli spievajú pokoj

Gloria in Excelsis Deo. Gloria in Excelsis Deo

Váš Spasiteľ, Betlehemské dieťa Dajte Moje správy vedieť všetkým ľuďom dobrej vôle.

VESELÉ VIANOCE

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

Gloria in excélsis Deo

Nad oblohou a ešte viac sladké piesne anjeli a z hôr tu dole prinášať radosť slabým.

Gloria in excélsis Deo

Zbehnite do Betlehema uctievajte Vykupiteľa a spievajte Mu čo vám hovorí srdce.