Message to Enoch (in Slovak) – 29 December 2020

Message to Enoch (in Slovak)

29 December 2020

Moje stádo, súženie, ktoré má prísť, nikdy nežilo smrteľníkom; Preto, Moje deti, nech vás dni veľkej očisty chytia v Božej milosti, aby ste vytrvali až do konca a získali tak korunu života.

29 decembra 2020 8:25 VOLANIE JEŽIŠA, DOBRÉHO PASTIERA DO SVOJICH ĽUDÍ. SPRÁVA PRE ENOCH.

Moje stádo, Môj Pokoj nech je s vami!

Ovce Môjho stáda, blížia sa dni veľkého súženia, tieto dni úplnej očisty pre celé ľudstvo a zvlášť pre Boží ľud. Čakajú vás ťažké roky, Moje stádo, bolesti sa ešte iba začínajú a už sa ozývajú prvé trápenia. Čoskoro príde hmotné, fyzické a duchovné trápenie, ktoré vás očistí telom, dušou i duchom, až kým nebudete žiariť ako tégliky; Iba tak, očistený a mŕtvy pre hriech, budete môcť zajtra obývať Moje Nové stvorenie.

Moje deti, blížia sa dni ohavnosti a spustošenia Mojich chrámov; veľmi skoro budú Moje Domy znesvätené, zničené, úplne zatvorené a Moja každodenná obeta pozastavená. Moje chudobné deti budú smädné a hladné po Mojom Slove, ako aj po Mojom Tele a Mojej Krvi. Schizma v Mojej Cirkvi má explodovať a milióny duší stratia vieru; Kríza Mojej Cirkvi bude zneužitá ich nepriateľmi na znesvätenie Mojich domov, zničenie Mojich stánkov a vyhnanie z Mojich chrámov. Modlite sa Moje stádo, lebo mučeníctvo Mojej Cirkvi je blízko; prichádza hodina zrady a Judáš je pripravený ju odovzdať do rúk bezbožníkov.

Moje stádo, od roku, ktorý sa má začať a nasledujúce roky, budete očistení, ako sa zlato očistí v ohni. Modlite sa a zostaňte pevní vo viere, aby ste mohli prežiť dni úzkosti, opustenosti a očistenia, ktoré k vám prichádzajú. Moje Varovanie už klope na dvere, utekajte, utekajte, dajte si do poriadku svoje účty, lebo Moje Domy sa čoskoro zatvoria a vy už nenájdete nijakého z Mojich Kňazov, ktorí by vás prijali v spovedi! Moje stádo, súženie, ktoré má prísť, nikdy nežilo smrteľníkom; Preto, Moje deti, nech vás dni veľkej očisty chytia v Božej milosti, aby ste vytrvali až do konca a získali tak korunu života. Tento svet kráča v tme, Moje deti, zlo a hriech dosiahli hranicu; Burina narástla a úroda sa topí, je čas zberu, lebo ak bude burina ďalej rásť, úroda sa stratí.

Moje deti, ako aj svojim učeníkom dnes hovorím aj vám: istý čas už nebudem s vami a ten čas prichádza; ale inokedy ma znovu uvidíte a vašu radosť vám nebude brať nič a nikto. Budete na tomto svete ako ovce uprostred vlkov, ale nebojte sa, neopustím vás; Moja Matka a Moji Anjeli budú s vami; Nájdite útočisko v Panenskom lone Mojej Matky, lebo Ona bude Svätostánkom, kde zostanem v tých dňoch úzkosti, opustenosti a očistenia. Milujte sa navzájom a pomáhajte si navzájom, aby sila Lásky, modlitieb a dôvery v Boha bola silou, ktorá vás udrží vo viere. Pamätajte: ak zostanete so Mnou zjednotení, ako ratolesť s viničom, nič a nikto vám nebude môcť ukradnúť Môj Pokoj. Kráčajte teda, Moji malí, ako deti svetla, ktoré ste, aby ste mohli osvetliť tmu a temnotu, ktorá už visí nad zemou. Pokoj, ktorý s vami zanechávam, Môj pokoj vám dávam. Čiňte pokánie a obráťte sa, lebo Božie Kráľovstvo je blízko!

Váš Pán, Ježiš, Dobrý Pastier. Oznámte Moje posolstvá spásy celému ľudstvu, Moje stádo!

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html