Message to Luz de Maria (in Slovak) – 30 December 2020

Message to Luz de Maria (in Slovak) – 30 December 2020

Posolstvo Svätého archanjela Michala z 30. decembra 2020. Skrze Luz de Mária (Argentína).

CÍTITE, ŽE NAPLNENIE PROROCTIEV JE ĎALEKO…?

Milovaní Boží ľudia:

Prijmite s láskou požehnanie, ktoré pochádza od Najsvätejšej Trojice a našej a vašej Kráľovnej a Matky, aby ste ďalej kráčali vo viere. Stojíte uprostred temnoty, ktorá pokryla ľudstvo a stala sa teraz hustejšia. Načúvajte Božiemu Duchu Svätému, ktorý vás volá, aby ste udržali sviecu horiacu, aby vôľa každého z vás mohla byť silnejšia ako pokušenie sveta. Chvíle sú silné, hoci tie, ktoré majú prísť, budú silnejšie, v ktorých sa naplní to, čo stále chýba, ako bolo oznámené v zjaveniach Kráľovnej Nebies. Musíte sa duchovne pripraviť, uchovať si nevyhnutnú a pevnú vieru, aby ste potvrdili vieru v nášho a vášho Kráľa a pána Ježiša Krista. Chápadlá jediné svetové vlády sa pohybujú všade, vo všetkých oblastiach každodenného života ľudstva, spoločnosť bude oslabené v s väčším dôrazom, hodnoty budú zámerne ničené, a ešte viac, pravidlá sa stanú preludom a zákony budú reformovali proti tým, ktorí sa neodovzdajú zlu svetového poriadku.

V kalendári, ktorý začnete používať, budete žiť uprostred širokého rozvinutie chápadiel antikrista, predstavované svetovým poriadkom. Ľudia sa stanú krutejšie k svojim blížnym, bude sa zvyšovať moc a budú zavedené zákony k podrobenie tých, ktorí sa stavajú proti tomu, čo nariaďujú. Táto generácia bude spomína pre svoje ťažké hriechy, medzi nimi pre schválenie zákonov proti daru života a prijatie toho, že súčasní Herodesovia nadšene schvaľujú smrť nevinných. Koľko iba duchovných malomocných bude uvedené v úrad pre blaho ľudu!

A v tejto chvíli konajú v prospech diabolských záujmov, zatiaľ čo Boží ľud ide aj naďalej vo zbožnosti, bez toho by bol poučený, bez toho aby vedel, že ktokoľvek, ktorý vykoná, alebo sa priamo zúčastňuje na úmyselnom prevedenie potratu, je vystavený exkomunikáciu.

Vopred naplánovaný potrat je zločin proti daru života. Boh požehnal ľudské stvorenia a to odpovedal o poblúznením proti daru, ktoré dostalo. Božie Slovo nie je rešpektované a tí, ktorí majú na starosti vedenie Božieho ľudu, tvrdo netrestajú, aby táto generácia upustila od ostatných odchýlok. Zámerný potrat je na Zemi zločin po vzájomnej dohode, a preto v Nebi toľko trpíme tvrdosťou ľudského srdca. Spomeňte si, že Kain zabil svojho brata a Boh vyniesol rozsudok. Boh, pred zlom tohto strašného hriechu sa sám ukázal Kainovi:

„Čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata kričí ku Mne zo zeme. Budeš teraz prekliaty zo zeme, ktorá otvorila ústa, aby z tvojej ruky prijala krv tvojho brata“ [Ge 4, 10-11].

Každý, kto súhlasí s vykonávaním potratov, nech robí pokánie, vyspovedá sa a odvráti sa od takéhoto hriechu. Náš Pán a Kráľ Ježiš Kristus sa pozerá do každého ľudského stvorenia a jedná sám s každou ľudskou dušou. Zmeňte svoj život, obráťte sa! Potrat zďaleka nie je módny trend, je to zločin proti nevinné bytosti. Satanovi prisluhovači tvrdo pracujú, aby potrat bol rozšírený po celom svete. Úbohé ľudstvo, váha vašich vlastných hriechov opäť vzrastie. Boží ľudia, cítite, že naplnenie proroctva je ďaleko…? Práve tak, ako vírus prišiel neočakávane a zmenil celé ľudstvo, objavia sa nové pohromy, vytvorené rukou človeka. Až ich nebudete očakávať… Až sa unavíte a vzdáte to… Až vám povedia, že všetko je iba fraška a budú si istí, že peklo neexistuje, alebo že peklo je trestom na Zemi… Až poprú „transsubstanciácie“ a budete odvedení od eucharistickej potravy. Až Kráľovnou a Matkou celého stvorenia bude všade opovrhované…

Čo bolo oznámením, prichádza, a ľudstvo sa nájde spiace, v oslavách a uprostred hriechov. Ako ľahko uverili modernizmu a ako rýchlo prestávajú veriť a strácajú vieru. Pokrytci, obielené hroby! [Mt 23, 27], krajina sa otvorí a pohltí človeka. Neverí, že Zem sa bude triasť na každom kontinente so silným zemetrasením v mestách, ktoré sú hlavné mestá svetového hriechu. Znamenia na Nebi budú častejšie, kým nepríde Varovanie. Rovnako ako sa trasie Zeme, sa zrúti ľudské bezpečia, ktoré im dáva boh peňazí. Až sa to stane, pozdvihnú svoj zrak nahor a väčšina z nich nebude vedieť, čo hľadať, alebo na koho kričať. Skôr ako sa ich boh na zemi zrúti, ukáže sa ľudská slabosť.

Boží ľudia, nie všetko je smútok pre tých, ktorí žijú a idú medzi kameňmi úrazu s každodenným krížom na ramenách. V Božej spravodlivosti je radosť pre tých, ktorí sú verní, pre kajúce, pre tých, ktorí hľadajú obrátenie, pre tých, čo prichádzajú kajúcne. Božie milosrdenstvo je pred všetkými. Niektorí ním opovrhujú, iní o neho prosia v pokání a dostanú ho, iní čakajú, až sa zmení. Toto vlažné ľudské stvorenie bude vyvrhnuté z Božích úst. Ľudské stvorenie existuje a bola mu daná slobodná vôľa, sila sa rozhodnúť od vhodného veku. Rozhoduje sa o živote, alebo smrti pre dušu. Milovaní ľudia nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista:

Čiňte pokánie, než príde noc, Kajajte sa! Boli sme poslaní vykonať Božiu spravodlivosť pre spásu Božieho ľudu. Boj je každú chvíľou ťažší, Zlý sa vrhá na ľudstvo s veľkou zúrivosťou, najmä proti verným k Najsvätejšej Trojici a našej a vašej Kráľovnej a Matke. Nebojte sa, lebo preto sme uprostred vás, volajte o našu pomoc, nebojte sa. Držte sa pod plášťom vašej Kráľovnej a Matky a uvidíte Zlého ustupovať.

Modlite sa, Boží ľudia, modlite sa za Anglicko.

Modlite sa, Boží ľudia, modlite sa za Taliansko, prekvapí ľudstvo.

Modlite sa, Boží ľudia, modlite sa, bez toho aby ste sa unavili, modlite sa, aby ste milovali Božiu vôľu.

Modlite sa, aby ste boli verní až do konca. Žehnám vám, neodmietajte. Každé ľudské stvorenie vlastný meč viery, držte ho vždy vysoko. Nehľadajte predpovede, ale duchovne sa pripravte, nezriekajte sa vernosti. Modlite sa Zdravas Mária, bezpoškvrný hriechu počatá.

KTO JE AKO BOH? NIKTO NIE JE AKO BOH!

Svätý archanjel Michal.