Message to Christina Gallagher (in Slovak) – 31 December 2020

Message to Christina Gallagher (in Slovak) – 31 December 2020

Správa Christine Gallagherovej – 31. decembra 2020 8. januára 2021– 14:56 z Williamovho stola

Pán hovoril s Christinou veľmi prísnym hlasom. Povedal,

„Beda, beda, beda tomu, kto zablokoval Moje Slovo srdcu a duši ľudstva, ktoré by na Mňa mohlo odpovedať. Na Zemi bude zúriť oheň, mor, mor, hladomor a tretia svetová vojna, kým nebudú vyhladené dve tretiny svetovej populácie. Tí, ktorí zostanú nažive, budú závidieť mŕtvym. Muž z východu bude zlý, krutý a nebude preukazovať milosrdenstvo obyvateľom sveta. Ó, hlúposť človeka, ktorý verí, že keď dostane vakcínu, všetci sa vrátia k normálnemu správaniu – ako to bolo predtým. Aké hlúpe je taký „človek“, ktorý nepočul Moje volanie, lebo keby si Moje Slová vzali k srdcu, mali by ste múdrosť pochopiť, ako vás klamali tí, ktorí sú v jednote s antikristom. Bude to podvod umelých síl, aby ťa ovládli a zničili!

Moja Cirkev sa vyprázdnila od všetkého, čo ku Mne patrí, a opustila ťa, Môj ľud, bez toho, aby niekto pásol stádo. Ako Som ti už raz povedal, budem sám pásť svoje stádo a beda človeku, ktorý viedol Môj ľud do tmy a zaprel pre Môj ľud posvätnosť pokladov Mojej Cirkvi. Toľkí utekajú a skrývajú sa, nie slúžia Môjmu stádu pri slávení omše a kŕmia Moje baránky Mojím posvätným Telom, ale takým, ktorí o sebe tvrdia, že sú pastieri, hovorím: ‚Nepriniesli ste Mi nič iné ako hanbu. ‘

Svet teraz vstupuje do temnoty antikrista, takže neexistuje návrat k „normálnosti“, ako to vidí človek, ale do temnoty v jednote s antikristom, ktorý je k vám vnucovaný vo vašom úmyselnom zlyhaní reagovať na Moje volanie. Moja Cirkev je pripravená na vstup antikrista, lebo sú v jednote s antikristom pôsobiacim v Mojej Cirkvi a sú takí, ktorí zavádzajú jednotnú svetovú menu. Ako Som ti už povedal, budú ovládať tvoju existenciu a budú ti diktovať spôsobom, po akom túžia, a všetko, čo vlastníš, ti už nebude patriť. Keď vy, hlúpi ľudia, hľa, toto všetko sa pred vami odohráva, chcem, aby ste si uvedomili, koľkokrát Som tieto slová zopakoval skrze svojho malého – ale bezvýsledne.

Zápach smrti bude všade, lebo život nebude mať pre antikristov ani zmysel, ani hodnotu: budete zlikvidovaní. Vyzývam ľudstvo, aby venovalo pozornosť a počúvalo, čo hovorím. Otvorte KNIHU a prečítajte si v ôsmej kapitole siedmej Božej pečate… „(Pre pohodlie tých, ktorí nemusia mať po ruke kópiu BIBLIE, je bezprostredne po tomto posolstve poskytnutá ôsma kapitola Apokalypsy. Potom Ježiš uzavrel; )… V tejto dobe bude v Nebi veľké ticho.“ Modlite sa, modlite sa, modlite sa za duše celého ľudstva a za duše mnohých, ktorí zomrú nepripravení.

Maličkí, nebojte sa oznámiť všetko, čo vám hovorím! Otec, Syn a Duch Svätý.“

—-

Apokalypsa, kapitola 8

(Siedma Božia pečať)

Baránok potom zlomil siedmu pečať a v Nebi bolo asi pol hodiny ticho. Ďalej som videl, ako sa sedem trúb dáva siedmim anjelom, ktorí stoja pred Božou tvárou. Prišiel ďalší anjel, ktorý mal zlatú kadidelnicu a stál pri oltári. Bolo mu dané veľké množstvo kadidla, ktoré obetoval s modlitbami všetkých svätých na zlatom oltári, ktorý stál pred trónom, a tak z anjelskej ruky stúpal dym kadidla pred tvárou Boha a s ním modlitby svätých. Potom anjel vzal kadidelnicu a naplnil ju ohňom z oltára, ktorý potom hodil na zem: okamžite prišli hromové hromy a blesky a Zem sa otriasla.

Sedem anjelov, ktorí mali sedem trúb, sa teraz pripravilo na ich zvuk. Prvý zatrúbil na svoju trúbu a spolu s ňou na Zem padali aj krúpy a oheň zmiešané s krvou; tretina zeme bola spálená a tretina všetkých stromov a každé steblo trávy bolo spálené. Druhý anjel zatrúbil na svoju trúbu a bolo to, akoby veľká hora, celá v plameňoch, bola spadnutá do mora: tretina mora sa zmenila na krv, tretina všetkého živého v mori bola zabitá a tretina všetkých lodí bola zničená. Tretí anjel zatrúbil na svoju trúbu a z Neba padla obrovská hviezda, horiaca ako ohnivá guľa, a padla na tretinu všetkých riek a prameňov; toto bola hviezda zvaná Palina a tretina všetkej vody sa zmenila na horkú palinu, takže veľa ľudí zomrelo pri jej pití. Štvrtý anjel zatrúbil na svoju trúbu, vo svojom videní som začul orla, ktorý nahlas volal, keď vyletel vysoko nad hlavu: „Beda, beda, beda, všetkým ľuďom na Zemi za zvuku ďalších troch trúb, ktoré traja anjeli zatrúbia.“

[Pozri webovú stránku: http://www.christinagallagher.org/en/]

https://littlepebble.org/2021/01/08/message-to-christina-gallagher-31-december-2020/