Message to Luz de Maria (in Slovak) – 29 November 2020

Message to Luz de Maria (in Slovak) – 29 November 2020

Správa pre Luz de Mária – 29. novembra 2020 4. decembra 2020 – 18:47Z Williamovho stola

SPRÁVA OD POŽEHNANEJ PANNY MÁRY K JEJ MILOVANEJ DCÉRII LUZ DE MARII

29. novembra 2020

Navštívte webovú stránku: https://www.revelacionesmarianas.com/english.htm

LUZ DE MARIA – VEĽKÉ OTRASY Presvätá Panna Mária Luz de Márii de Bonille 29. novembra 2020

Milované deti Môjho Nepoškvrneného srdca: Držím vás na svojom materinskom lone; ste deti Môjho Syna, milujem vás svojím materinským Srdcom. Milovaný ľud Môjho Syna, musíš zachovávať náležitý rešpekt k súčasnej chorobe a prijímať potrebné opatrenia, aby si jej nepodľahol. Dala Som vám prírodné lieky potrebné na to, aby ste sa zbavili tejto choroby. (1) Kráčajte ďalej bez strachu, nenechajte sa ním opantať; buďte si vedomí Božej Lásky, aby ste nestratili vieru, a aby ste zostali v nádeji a Božom milosrdenstve.

Aj keď komunistickí vodcovia, slobodomurári a ilumináti Zeme, pripravili všetko pre to, aby ste upadli do paniky, nenechajte sa nimi voviesť do tejto pasce. Majte na pamäti, že toto nie je koniec sveta, ale tejto generácie, preto čelíte takému chaosu (2) spôsobenému neposlušnosťou Mojim zjaveniam – tým, ktoré sa už splnili; tým, ktoré sa plnia; aj tým, ktoré sa majú naplniť. Diabol to vie a je si toho vedomý, preto rozpútal svoju zúrivosť proti Mojim deťom, aby ich viedol do zatratenia. Je nanajvýš dôležité, aby sa každý človek pozeral na seba a demaskoval svoje skutočné ľudské ja, ktoré nosí v sebe. Nie je čas, aby ste žili v neistote, ani v nepokoji, závisti, pýche alebo nejednoznačnosti; základné vášne vás prinútia rásť v zle, ktoré satan posiela ľuďom, aby sa dostali do jeho pascí a zabudli, že boli vykúpení Mojím Synom a nemajú podliehať/patriť zlu, ale dobru.

Jedna svetová vláda drží ľudstvo vo veľkom duchovnom boji, ktorý vás mätie, aby vzbudil strach vo všetkom, čomu čelíte, keďže v Božom ľude nie je prítomná skutočná viera, poslušnosť a nádej. Ste na ceste k veľkým súženiam, ako viete… takým, aké ste nikdy doteraz nezažili. Svetový poriadok má naprogramované úplné zmeny pre celé ľudstvo na každej úrovni. Ich plánom je dosiahnuť, aby sa ľudstvo zmenilo v každom ohľade pomocou elektromagnetickej indukcie, naprogramovanej tak, aby sa zmenila myseľ, myslenie, práca a činnosť ľudskej bytosti. Buď v strehu, ľud Môjho Syna! Buďte ostražité, deti Moje: vzpierajte sa, nenechajte sa zaskočiť nepripravení. Uvedomte si, že ste všetci deťmi Môjho Syna – zostávajte v stave milosti – všetci Kristovi, všetci pre Krista. Zostaňte pripravení žiť pre Môjho Syna; týmto spôsobom vás nebudú môcť zmeniť.

Nebojte sa hladomoru, ktorý sa blíži po celej Zemi, ani pádu svetového hospodárstva; sám Večný Otec je spravodlivý a pravdivý a neopustí svoj ľud. Nebojte sa otriasania Zeme, aj keď sa nebude správať normálne. Zem sa bude triasť. Prichádzajú veľké otrasy, ktoré zjavila táto Matka, a preto je potrebné, aby si Moje deti udržali svoju Vieru pevnú. (3) Deti, je čas uznať svoje chyby. Je čas vrátiť sa späť do košiara/stáda… Je čas zjednotiť sa…

Nad ľudstvom sa črtá temná ruka zla, ktorá na ľudstvo tvrdo útočí preto, aby zmenila stav vašej mysle a vyrušovala vás, voviedla vás do nekontrolovateľného strachu, ponúkla vám bezpečie a sľúbila stabilitu – a tým vás ovládla tak, ako ovládajú davy ľudí v mestách. (4) Buďte pevní vo viere – nedovoľte, aby vás prekvapila neistota.

Modlite sa, deti Moje, modlite sa; Zem sa bude na severe triasť s veľkou silou; modlite sa za Kaliforniu, modlite sa za Kanadu.

Modlite sa, deti Moje, modlite sa; na juhu bude Zem vážne otrasená a obyvateľov to prekvapí.

Modlite sa, deti Moje, modlite sa; v Európe a Ázii sa bude pohybovať Zem. Modlite sa hlavne za Japonsko.

Modlite sa, deti Moje; z vesmíru sa blíži nebeské teleso, ktoré bude držať ľudstvo v napätí.

Modlite sa, deti Moje, modlite sa; Zem sa prebudí v Ohňovom kruhu/zóne.

Modlite sa, deti Moje, modlite sa; čas sa zrýchľuje a zlo zvyšuje svoj tlak na ľudstvo, aby sa ono dalo cítiť.

Milovaný ľud Môjho Syna: Neusínaj; toto nie je čas na spánok, je čas zostať neustále v strehu. Na Zem zaútočí nová choroba a Moje deti budú kvôli nej trpieť. Slnko človeka prekvapí; prichádzajú veľké zmeny. Aby ste si zachránili dušu, budete musieť žiť podľa ducha viac než podľa hmotných vecí. Nie všetko, čo sa deje, je pre človeka logické; Božie plány nezapadajú do ľudskej logiky. Čo sa musí splniť, to sa splní – nie vtedy keď to človek povie, ale až keď je to rozhodnuté v Nebi.

Milované deti, príchod vojny sa zrýchľuje: Čína podniká obrovské kroky. Pred rozlúčkou, deti Moje, vás chcem vyzvať k jednote, k neustálemu bratstvu: všetci to budú potrebovať, všetci. Pripravte sa na úkryt v Mojom Nepoškvrnenom Srdci; zostaňte neustále zjednotení, obetujte sa a klaňajte sa jedinému Bohu, ktorý je hoden chvály, Alfa a Omega po všetky veky. Ste neustále v ruke Nebeského Otca. Nie ste sami, zostaňte v zástupe pochodujúcich. Žehnám vás. Ľúbim vás. Nebojte sa! Nie som predsa tá, ktorá je vašou Matkou?

Matka Mária.

Zdravas Mária, najčistejšia, bezpoškvrný hriechu počatá.

Zdravas Mária, najčistejšia, bezpoškvrný hriechu počatá. .

Zdravas Mária, najčistejšia, bezpoškvrný hriechu počatá.

Komentár od Luz de Mária

Bratia a sestry, nech je požehnaná naša Najsvätejšia Matka. Varuje nás ako dobrá Matka, aby sme boli schopní pochopiť rozsah Jej Slov, ktorých účelom nie je vystrašiť nás, ale skôr posilniť našu vieru v Božiu ochranu. Aj keď je pravda, že na to, aby sme si mohli žiadať Božiu pomoc, musíme žiť v súlade so zákonom Božím a predovšetkým s prikázaním lásky k Bohu a blížnym. Je tiež pravda, že viera nás núti prekonávať to, čo človek bez viery nedokáže. Prijímanie Svätej Eucharistie, modlitba v časoch sviatkov i mimo nich, prežívanie prikázania bratskej lásky – tieto veci udržiavajú vieru človeka.

Naša Matka nás varuje pred tým, čo príde: hovorí nám jasne o plánoch, ktoré visia nad ľudskou rasou, pokiaľ ide o zmeny v ľudskom myslení, reakciách, myšlienkach, ako aj o všeobecnej zmene hodnôt týkajúcich sa všetkých oblastí ľudského rozvoja. Toto je veľký krok, ktorý podniká svetový poriadok – stojí pred nami a odpoveďou pre nás je Viera, Viera, Viera. Nemôžeme povedať „áno“ tam, kde by sme mali povedať „nie“, ani povedať „nie“, kde by sme mali povedať „áno“. Mali by sme mať na pamäti, že naša Fatimská Panna v Treťom tajomstve varovala svet pred nebezpečenstvom komunizmu … (5)

Pamätajme, že vlažní budú vypľutí z Božích úst (Zjav 3, 16). Blížime sa k veľkým zmenám na Zemi, ale to, čo sa nemôže zmeniť, je láska ľudskej bytosti k svojmu Bohu a Pánovi a k našej Presvätej Matke. Sme povolaní k obozretnosti, ale nie k nekontrolovateľnému strachu. Boží ľud žijúci vo viere je silnejší ako všetko, čo má prísť. Amen.

Poznámky

1. Napr. Olej dobrého Samaritána; Ochrana pred koronavírusom a budúcimi pandémiami.

2. Poznámka: heslom Iluminátov je „Ordo ab chaos“=poriadok z chaosu; pozri meditácie – iba v angličtine od Marka Malletta: Keď sa komunizmus vráti… a Izaiášovo proroctvo o globálnom komunizme.

3. Meditácie: Fatima, Veľké otrasy; Veľké otrasy, veľké prebudenie.

4. Meditácia The Great Corralling

5. Fatima, žiadosť o zasvätenie Ruska.