Message to Enoch (in Slovak) – 11 January 2021

Message to Enoch (in Slovak) – 11 January 2021

Kŕdeľ Môjho Syna, Môj ruženec spolu s vašou výzbrojou je ochranou a duchovnou silou, s ktorou porazíte Môjho protivníka a jeho stúpencov zla!

11 januára 2021, 11.50 h – Naliehavé volanie Márie o pomoc k Božiemu ľudu. Správa Enochovi.

Malé deti, pokoj Môjho Pána nech je s vami všetkými a Moja láska a Moja ochrana ako Matky pomoci nech vás vždy sprevádzajú!

Kŕdeľ Môjho Syna, smerovanie vášho života sa čoskoro zmení; veľmi skoro sa stratí pokoj a ticho; hrozia veľké udalosti, ktoré úplne zmenia váš život a váš každodenný život. Začal čas Môjho protivníka a jeho poslov zla a tým, čo čaká na ľudstvo a najmä na Boží ľud, je útlak, prenasledovanie, uväznenie, podrobenie sa, zotročenie, týranie a smrť. Nový svetový poriadok, ktorý slúži Môjmu protivníkovi, už začal vládnuť svetu, jeho agenda tyranie sa začala očkovacím poriadkom a očkovaním proti existujúcej pandémii; tieto vakcíny nie sú riešením, ale začiatkom holokaustu, ktorý vedie k smrti, transhumanizmu a implantácii znaku šelmy pre milióny ľudí.

Prosím vás, malé deti, príďte k Bohu celým svojím srdcom, lebo iba v Ňom nájdete pokoj, bezpečie, dôveru a riešenie všetkých vašich problémov; iba Boh môže zničiť pasce a podvody, na ktoré sa zameriavajú nasledovníci zla! Zámienka pandémie sa používa na podmanenie a zotročenie ľudstva; obmedzenia sa stávajú oveľa prísnejšími, lebo sa usilujú vydesiť a vystrašiť ľudstvo, aby nemohli protestovať; tiež sa usilujú destabilizovať ekonomiky mnohých národov, najmä tých najchudobnejších, aby im mohli vládnuť a ovládať ich. Skrachované národy sú kryté úverom, ale aby k nim získali prístup, musia bezpodmienečne akceptovať celú agendu Nového svetového poriadku. Každý podrobený národ stratí svoju suverenitu, jeho vlády stratia autonómiu, budú sa riadiť zákonmi a smernicami Nového svetového poriadku.

Kladivo a kosák budú vládnuť Novému svetovému poriadku a všetci, ktorí sa vzbúria proti tomuto režimu, zmiznú. V krajinách, ktorým vládne Nový svetový poriadok, dôjde k strate súkromného majetku, rovnako ako autorita rodičov nad ich deťmi, najmä nad najmladšími. Všetko pôjde do rúk štátu, ktorý bude zodpovedný za odcudzenie majetku občanov a rodín. Boží ľud bude prechádzať púšťou, iba tí, ktorí vezmú znak šelmy

[mikročip], môžu nakupovať a predávať a tešiť sa z pomoci a služieb štátu.

Malé deti, tento rok začína bolesť pre ľudstvo; aký smútok pociťujem v Srdci vašej Matky pre ľudstvo s vedomím, že nesmierna väčšina stratí samých seba, lebo je odstránená od Boha! Začali sa veľké skúšky, nespravodlivosť, klam, zlé zaobchádzanie, útlak, podrobenie sa, otroctvo, hlad a smrť budú púšťou, skrze ktorú musíte ísť; iba ak zostanete zjednotení s Bohom a vezmete si Môj Svätý ruženec, môžete prejsť týmito skúškami.

Opäť vám hovorím, Kŕdeľ Môjho Syna, nepúšťajte Môj ruženec, lebo vám prinesie veľké víťazstvá nad silami zla; modlite sa na reťaziach s Mojím ružencom a všetky plány a podvody Môjho protivníka a jeho zlých ministrov padajú na zem. Kŕdeľ Môjho Syna, Môj ruženec spolu s vašou výzbrojou je ochranou a duchovnou silou, pomocou ktorej porazíte Môjho protivníka a jeho stúpencov zla. Malé deti, teraz je čas zjednotiť sa v modlitbe a zamyslení, lebo temnota, hriech a zlo už pokrývajú Zem. Dbajte teda na Moje pokyny a nepúšťajte Môj ruženec, aby ste zo všetkých skúšok mohli vyjsť víťazne.

Pokoj Môjho Pána zostáva nech je vo vás a Moja láska a Moja materinská ochrana nech vás vždy sprevádzajú. Vaša Matka, Mária pomoci.

Šírte Moje posolstvá spásy do celého sveta, malé deti!

http://www.kommherrjesus.de/aktuelles/enoch/botschaften/botschaften2021