The Coming of the French Monarch – 16 February 2021

THE COMING OF THE FRENCH MONARCH

Open letter to the Beloved People of France and the whole world

Beloved People, Glory to the Sacred Heart of Jesus, Hope and Salvation from France.

May Peace and Blessing be upon you.

Many contenders for the Throne of France come forward and claim it rightly or even out of clumsiness. Royalists advance in great confusion not knowing who will be the true Heir to the Throne. You must, with great confidence, rest on the Revelations of the Mystics which will lead time towards the advent of the Lily of Bourbon. The signs of these times are already directing hearts to this joyful hope. The Mission of the Only King of France is parasitized by many alleged heirs. France must rediscover the nourishing Christian roots and put on the baptismal dress to become the Elder Daughter of the Church again.

The one who is to come, exiled, is well hidden awaiting his moment. Saint Michael, Saint Joan of Arc and Saint Louis King of France, prepares him for his great Mission, namely to save France and restore the church. He will place the Last Pontiff on the Papal Chair. When he comes, he will come when the Republic falters, rumors smolder about the hidden death of its leader and civil war breaks out in France. In the confusion the Throne will be given to an Orleans. However the Legitimists will cross swords with the Orleanists to return the throne to the Lys de Bourbon. The one who is to come is the Heir to the Throne of France by Divine Right.

With its advent, the House of Bourbon will be re-established. In these chaotic times, it is the history of France that is playing out again. With the revenge of the Orleans branch. The True King of France holds for the moment his legitimacy in the revelations entrusted to the Mystics who support him and recognize him as the one who is chosen by Divine election to be anointed. It will be legitimately sacred in several Cathedrals in order to honor a pious tradition. It is important to look back on past events in order to better understand the signs of the present and future times. Charles VI King of France, from 1380 to 1422, was struck by dementia. France is confronted with the civil war between the Armagnacs and the Burgundians.

To retain power, Isabeau of Bavaria, wife of Charles VI, passed into the camp of the Burgundians with the assassination of the Duke of Orleans in 1407. The King of England Henri V took advantage of his troubles to join the Burgundians and won the victory of Agincourt in 1415. With the support and the complicity of Isabeau of Bavaria wife of Charles VI, the Treaty of Troys was signed on May 21, 1421 between Henri V, Charles VI and the Duke of Burgundy. This treaty disinherits the Dauphin Charles VII for the benefit of Henry V on condition that the latter marries Catherine the daughter of Charles VI. Henry V then becomes King of France and England. The future King Charles VII, entrenched in Bourges, refuses to recognize this treaty, secures the support of the Center and the South of France.

At the age of 13, Saint Joan of Arc received Messages, Messages from Saint Michael, Saint Catherine and Saint Marguerite which asked her to deliver France then into the hands of the English. In 1428, she begged Captain Robert De Baudricourt to go to Chinon, where the Dauphin Charles VII was. She could not go there until 1429. She recognized by Divine Inspiration the Dauphin Charles VII, who was deliberately concealed by the assembly for two reasons. The first is the safety of the Future King, and the second is the way to test the veracity and credibility of Saint Joan of Arc in knowing her ability to recognize the Dauphin and she succeeds in convincing him of the reality of her mission. She then confirms to him that he and the True Heir to the Throne and asks him to entrust her with an army for the ongoing battle.

The victory in Orleans therefore galvanized the troops. After that Patay, (defeats of the English armies in front of Saint Joan on June 18, 1429) Saint Joan of Arc took AUXERRE, TROYES, CHALONS, opening the way to Reims. She consecrated Charles VII in Reims in 1429 to legitimize him as the true King of France. His intervention was decisive in rekindling hope. While trying to take Paris she is injured. After having taken Compiègne, it was captured by the Burgundians who delivered it to the English in 1431.

Bishop Pierre Cauchon, French, becomes one of the judges of the Ecclesiastical Tribunal, joined by the English of the Burgundian party. Saint Joan of Arc was burnt on May 29, 1431.

The Heir to the Throne cannot show himself as the Prophecies so clearly indicate about him. The stigmatized Marie Julie Jahenny has revealed great secrets concerning this King of Divine Right. He is hidden for his safety and protection. He is concealed like Dauphin Charles VII was, but he is Invested by God. Recognized already by some Mystics and will be recognized again when others come to him like Saint Joan of Arc who had discovered who the Hidden King was.

The True Descendant of the Bumblebees will be disinherited as Charles VII was. The fight will be fought like that led by Saint Joan of Arc to consecrate the Dauphin. Great mysteries surround the True Heir. The signs that surround him unmistakably designate him as Legitimate to the Throne. The enlightenment is given in confirmations, one should not get lost in following the agitators, the usurpers who expose themselves publicly.

Dear Cardinals, Bishops, Priests, Deacons, Nuns and Religious, Mystics and Messengers of Heaven, faithful Christians, Romanists, Royalists and you, Land of France, prepare the way for the True Heir to the Throne of France. It is imperative that the Messengers appointed by Heaven and having received the Divine confidences concerning the Grand Monarch and confirming His Writings can come forward to authenticate the True Royal Mission. The bugle blast was heard commanding the gathering of souls in the unity of the Faith. The troops must stand up and settle down and offer the sword blade of their hearts to pledge allegiance to the only King of France.

The Banner of the Sacred Heart of Jesus is the One under which you must stand. By following it, it will lead you to the True Grand Monarch. The Messages and Signs, given by Heaven concerning the King of Divine Right, are crystal clear and there is no longer any doubt as to the designation of this Heir. The time is no longer for unnecessary palaver, turf wars and ego battles but for preparing now for the Rise of the Monarch.

The necessary and sufficient conditions are met to begin this long march to the Throne. A union for common action is now offered to all those who intend to serve the Heir of France with fidelity and dedication.

Our prayers go to the Sacred Hearts of Jesus and Mary for the safeguard of the True Heir to the Bourbons.

On our Faith,

By delegation for the Very Christian King, Henry V of the Cross

The Roman Order of the Redemptive Mother

Otvorený list milovaným Francúzom a celému svetu

Milovaní ľudia, sláva Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, nádej a spása z Francúzska.

Nech je na vás pokoj a požehnanie.

Mnoho uchádzačov o trón Francúzska sa prihlási a nárokuje si ho oprávnene alebo dokonca z nemotornosti. Royalisti postupujú vo veľkom zmätku a nevedia, kto bude skutočným následníkom trónu. Musíte s veľkou dôverou spočívať na Zjaveniach mystikov, ktoré povedú čas k príchodu Lily Bourbonskej. Znaky týchto čias už smerujú srdcia k tejto radostnej nádeji. Na Misii jediného francúzskeho kráľa parazituje mnoho údajných dedičov. Francúzsko musí znovu objaviť výživné kresťanské korene a obliecť si krstné šaty, aby sa opäť stala Staršou dcérou Cirkvi. Ten, ktorý má prísť, vo vyhnanstve, je dobre skrytý a čaká na svoju chvíľu. Svätý Michal, svätá Johanka z Arku a francúzsky kráľ Saint Louis, ho pripravujú na jeho veľkú misiu, konkrétne na záchranu Francúzska a obnovu kostola. Posledného veľkňaza umiestni na pápežskú stoličku. Keď príde, príde, keď republika zakolíše, tlejú zvesti o skrytej smrti jej vodcu a vo Francúzsku vypukne občianska vojna. V zmätku bude Trón vydaný Orleansu. Legitimisti však skrížia meče s orleánistami, aby vrátili trón späť na Lys de Bourbon. Ten, kto má prísť, je dedičom francúzskeho trónu Božím právom.

S jeho príchodom bude Bourbonov dom obnovený. V týchto chaotických časoch sa znovu odohrávajú dejiny Francúzska. S pomstou orleánskej vetvy. Pravý francúzsky kráľ si pre túto chvíľu zachováva svoju legitimitu vo zjaveniach zverených mystikom, ktorí ho podporujú a uznávajú ako toho, ktorý je vyvolený božskými voľbami za pomazanie. Vo viacerých katedrálach bude legitímne posvätný, aby si uctil zbožnú tradíciu. Je dôležité ohliadnuť sa za minulými udalosťami, aby ste lepšie porozumeli znameniam súčasnej a budúcej doby. Francúzskeho kráľa Karola VI., V rokoch 1380 – 1422, zasiahla demencia. Francúzsko čelí občianskej vojne medzi Armagnacami a Burgundanmi. Aby si udržala moc, Isabeau z Bavorska, manželka Karola VI., Prešla do tábora Burgundovcov s atentátom na vojvodu z Orleansu v roku 1407. Anglický kráľ Henri V. využil jeho ťažkosti na to, aby sa pripojil k Burgundanom, a zvíťazil z Agincourtu v roku 1415. S podporou a spoluúčasťou manželky Isabeaua z Bavorska Karola VI. Bola 21. Mája 1421 podpísaná Trójska zmluva medzi Henrim V., Karolom VI. A burgundským vojvodom. Táto zmluva rozdeľuje Dauphina Karola VII. V prospech Henricha V. pod podmienkou, že sa druhý zosobáši s Katarínou, dcérou Karola VI. Henrich V. sa potom stáva francúzskym a anglickým kráľom. Budúci kráľ Karol VII., Zakotvený v Bourges, odmieta uznať túto zmluvu, zaisťuje si podporu Strediska a južného Francúzska.

Vo veku 13 rokov svätá Jana z Arku dostávala správy, správy od svätého Michala, sv. Kataríny a sv. Marguerite, ktoré od nej žiadali, aby potom odovzdala Francúzsko do rúk Angličanov. V roku 1428 prosila kapitána Roberta De Baudricourta, aby išiel do Chinonu, kde bol Dauphin Karol VII. Mohla tam ísť až v roku 1429. Poznala Božskou inšpiráciou Dauphina Karola VII., Ktorého zhromaždenie zámerne zatajilo z dvoch dôvodov. Prvým je bezpečnosť budúceho kráľa a druhým spôsob, ako otestovať pravdivosť a dôveryhodnosť svätej Johanky z Arku pri poznávaní jej schopnosti rozpoznať Dauphina a darí sa mu ho presviedčať o realite jej poslania. Potom mu potvrdí, že on a Pravý dedič trónu, a požiada ho, aby jej zveril armádu pre prebiehajúcu bitku.

Víťazstvo v Orleanse preto povzbudilo jednotky. Potom Patay (porážka anglických vojsk pred Saint Joan 18. Júna 1429) Saint Joan z Arku odniesla AUXERRE, TROYES, CHALONS a otvorila cestu do Remeša. Karla VII. Vysvätila v Remeši v roku 1429, aby ho legitimovala ako skutočného francúzskeho kráľa. Jeho zásah bol rozhodujúci pri oživovaní nádeje. Pri pokuse o odvedenie Paríža je zranená. Po dobytí Compiègne ho zajali Burgundiáni, ktorí ho v roku 1431 doručili Angličanom

Francúz Pierre Cauchon, francúzsky, sa stáva jedným zo sudcov cirkevného tribunálu, ktorý sa pripojil k Angličanom burgundskej strany. Svätá Jana z Arku bola upálená 29. Mája 1431.

Následník trónu sa nemôže prejaviť tak, ako to jasne hovoria Proroctvá o ňom. Stigmatizovaná Marie Julie Jahenny odhalila veľké tajomstvá týkajúce sa tohto Kráľa božských práv. Pre svoju bezpečnosť a ochranu je skrytý. Je ukrytý ako Dauphin Karol VII., Ale je investovaný Bohom. Uznávaní už niektorými mystikmi a budú opäť rozpoznaní, keď k nemu prídu iní, ako svätá Jana z Arku, ktorá zistila, kto je Skrytý kráľ. Pravý potomok Čmeliakov bude vydedený tak, ako bol Karol VII. Boj bude prebiehať rovnako ako ten, ktorý viedla svätá Jana z Arku na vysvätenie Dauphina. Skutočného dediča obklopujú veľké tajomstvá. Znaky, ktoré ho obklopujú, ho nepochybne označujú za legitímneho pre trón. Osvietenie sa podáva v potvrdeniach, človek by sa nemal stratiť v sledovaní agitátorov, uzurpátorov, ktorí sa verejne vystavujú.

Vážení kardináli, biskupi, kňazi, diakoni, mníšky a rehoľníci, mystikovia a poslovia neba, verní kresťania, romanisti, monarchisti a vy, krajina Francúzska, pripravte cestu pre skutočného následníka francúzskeho trónu. Je bezpodmienečne potrebné, aby Nebeskí poslovia, ktorí dostali dôveru v Božie tajomstvo týkajúce sa Veľkého panovníka a potvrdili jeho spisy, mohli vystúpiť a overiť Pravú kráľovskú misiu. Bolo počuť výbuch polnice, ktorá velila zhromažďovaniu duší v jednote viery. Vojaci sa musia postaviť a usadiť sa a ponúknuť meč svojho srdca, aby sľúbili vernosť jedinému francúzskemu kráľovi.

Transparent Najsvätejšieho Srdca Ježišovho je ten, pod ktorým musíte stáť. Jeho nasledovaním vás dovedie k Skutočnému Veľkému Monarchovi. Posolstvá a znamenia dané Nebesom týkajúce sa Kráľa božského práva sú jasné a o určení tohto dediča už nie sú žiadne pochybnosti. Čas už nie je na zbytočné vojny palaverov alebo trávnikov a bitky ega, ale na prípravu teraz na Vzostup panovníka. Na začatie tohto dlhého pochodu na Trón sú splnené nevyhnutné a dostatočné podmienky. Únia pre spoločné konanie sa teraz ponúka všetkým, ktorí majú v úmysle slúžiť dedičovi Francúzska s vernosťou a odhodlaním.

Naše modlitby smerujú k Najsvätejším srdciam Ježiša a Márie za ochranu pravého dediča Bourbonovcov.

Na našu vieru,

Delegáciou za veľmi kresťanského kráľa Henricha V. z Kríža

Rímsky rád Vykupiteľskej matky

Lettre de France et du monde entier

Peuple Bien aimé, Gloire au Sacré Cœur de Jésus, Espoir et Salut de la France.

Que la Paix et la Bénédiction soient sur vous.

De nombreux prétendants au Trône de France se manifestent et le revendiquent à bon droit voire même par maladresse. Des Royalistes avancent dans une grande confusion ne sachant pas qui sera le véritable Héritier du Trône. Vous devez, avec grande confiance, vous reposer sur les Révélations des Mystiques qui conduiront le temps vers l’avènement du Lys de Bourbon. Les signes de ces temps orientent déjà des cœurs vers cette joyeuse espérance. La Mission du Seul Roi de France est parasitée par de nombreux prétendus héritiers. La France doit retrouver les racines nourricières chrétiennes et revêtir la robe baptismale pour redevenir la Fille Aînée de l’Eglise. Celui qui doit venir, exilé, se tient bien caché attendant son moment. Saint Michel, Sainte Jeanne d’Arc et Saint Louis Roi de France, Le prépare à sa grande Mission, à savoir sauver la France et restaurer l’église. Il placera sur la Chaire Papale le Dernier Pontife. Quand il viendra, il viendra quand la République vacillera, que les rumeurs couveront sur la mort caché de son chef et que la guerre civile se lèvera en France. Dans la confusion le Trône sera donné à un Orléans. Cependant les légitimistes croiseront le fer avec les orléanistes pour rendre le trône au Lys de Bourbon. Celui qui doit venir est l’Héritier du Trône de France de Droit Divin.

Avec son avènement, la Maison de Bourbon sera rétablie. Dans ces temps chaotiques, c’est l’histoire de France qui se joue à nouveau. Avec la revanche de la branche d’Orléans. Le Véritable Roi de France tient pour l’heure sa légitimité dans les révélations confiées aux Mystiques qui le soutiennent et le reconnaissent comme celui qui est choisi par élection Divine pour être oint. Il sera légitimement sacré dans plusieurs Cathédrales afin d’honorer une pieuse tradition. Il est important de revenir sur les évènements passés en vue de mieux de comprendre les signes du temps présent et à venir. Charles VI Roi de France, de 1380 à 1422, est frappé de démence. La France est confrontée à la guerre civile entre les Armagnacs et les Bourguignons. Pour conserver le pouvoir, Isabeau de Bavière, épouse de Charles VI, passe dans le camp des Bourguignons avec l’assassinat du Duc D’Orléans en 1407. Le Roi d’Angleterre Henri V profite de ses troubles pour se rallier aux Bourguignons et remporte la victoire d’Azincourt en 1415. Avec l’appui et la complicité d’Isabeau de Bavière épouse de Charles VI, le traité de Troys est signé le 21 Mai 1421 entre Henri V, Charles VI et le Duc de Bourgogne. Ce traité déshérite le Dauphin Charles VII au profit d’Henri V à condition que ce dernier épouse Catherine la Fille de Charles VI. Henri V devient alors le Roi de France et d’Angleterre. Le futur Roi Charles VII retranché à Bourges, refuse de reconnaître ce traité, s’assure de l’appui du Centre et du Sud de la France.

A l’âge de 13 ans, Sainte Jeanne d’Arc reçoit des Messages, des Messages de Saint Michel, Sainte Catherine et Sainte Marguerite qui lui demandent de délivrer la France alors entre les mains des Anglais. En 1428, elle quémande au Capitaine Robert De Baudricourt pour se rendre à chinon, où se trouvait le Dauphin Charles VII. Elle ne put y aller qu’en 1429. Elle reconnait par Inspiration Divine le Dauphin Charles VII dissimulé volontairement par l’assemblée pour deux raisons. La première est la sécurité du Futur Roi, et la deuxième est le moyen de tester la véracité et la crédibilité de Sainte Jeanne d’Arc à savoir sa capacité à reconnaître le Dauphin et elle réussit à le convaincre de la réalité de sa mission. Elle lui confirme alors qu’il et le Véritable Héritier du Trône et lui demande de lui confier une armée pour la bataille en cours.

La victoire d’Orléans galvanise dès lors les troupes. Après celle Patay, (défaites des armées anglaises devant Sainte Jeanne le 18 juin 1429) Sainte Jeanne d’Arc prit AUXERRE, TROYES, CHALONS, ouvrant la Voie pour Reims. Elle fait sacrer Charles VII à Reims en 1429 pour le légitimer comme le vrai Roi de France. Son intervention a été décisive ranimant l’espoir. En tentant de prendre Paris elle est blessée. Après avoir pris Compiègne elle est capturée par les Bourguignons qui la livra aux Anglais en 1431. L’Evêque Pierre Cauchon, français, devient l’un des juges du Tribunal Ecclésiastique, rallié aux Anglais du parti des Bourguignons. Sainte Jeanne d’Arc est brulée le 29 mai 1431.

L’Héritier du Trône ne peut pas se montrer comme l’indique si bien les Prophéties à son sujet. La stigmatisée Marie Julie Jahenny a révélé de grands secrets concernant ce Roi de Droit Divin. Il est caché pour sa sécurité et sa protection. Il est dissimulé comme l’était le Dauphin Charles VII, mais il est Investi par Dieu. Reconnu déjà par certains Mystiques et le sera encore quand d’autres viendront à lui comme Sainte Jeanne d’Arc qui avait découvert qui était le Roi Caché. Le Véritable Descendant des Bourdons sera déshérité comme l’a été Charles VII. Le combat sera mené comme celui mené par Sainte Jeanne d’Arc pour faire sacrer le Dauphin. De grands mystères entourent le Vrai Héritier. Les signes qui l’entourent le désignent indéniablement comme Légitime au Trône. Les lumières sont données dans des confirmations, il ne faut pas se perdre en suivant les agitateurs, les usurpateurs qui s’exposent publiquement.

Chers Cardinaux, Evêques, Prêtres, Diacres, Religieuses et Religieux, Mystiques et Messagers du Ciel, fidèles Chrétiens, Romanistes, Royalistes et vous Terre de France, préparez le chemin pour le Véritable Héritier du Trône de France. Il est impératif que les Messagers désignés par le Ciel et ayant reçu les confidences Divines concernant le Grand Monarque et confirmant Ses Ecrits puissent se manifester pour authentifier la Vraie Mission Royale. La sonnerie du clairon s’est fait entendre commandant le rassemblement des âmes dans l’unité de la Foi. Les troupes doivent se lever et se mettre en place et offrir la lame d’épée de leur cœur pour prêter allégeance au seul Roi de France.

La Bannière du Sacré Cœur de Jésus est Celle sous laquelle vous devez vous placer. En la suivant, elle vous mènera vers le Véritable Grand Monarque. Les Messages et les Signes, donnés par le Ciel au sujet du Roi de Droit Divin, sont limpides et le doute n’est plus permis quant à la désignation de cet Héritier. Le temps n’est plus aux palabres inutiles, ni aux guerres intestines et aux batailles d’égo mais à la préparation dès maintenant de l’Avènement du Monarque. Les conditions nécessaires et suffisantes sont réunies pour entamer cette longue marche vers le Trône. Une union pour une action commune est offerte, dès à présent, à toutes celles et à tous ceux qui entendent servir avec fidélité et dévouement l’Héritier de France.

Nos prières vont aux Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie pour la sauvegarde du Véritable Héritier des Bourbons.

Sur notre Foi,

Par délégation pour le Roi Très Chrétien, Henri V de la Croix

L’Ordre Romain de la Mère Rédemptrice