Holy Communion on the Tongue (in Slovak)

Promises concerning Holy Communion on the Tongue – 30 April 2013

Sľuby týkajúce sa Svätého prijímania na jazyk 3. februára 2021 – 14:47 od Williamovho stola

Prorok: Catalina Rivas. Žije v Mexiku. 30 apríla 2013

Ježišove sľuby a prijímanie na jazyk

Poznámka: Chce sa každý nasledovník Misie Malého Kamienka spojiť v modlitbe tejto pobožnosti do 25. marca 2021 a osobitne požiadať Ježiša, aby bol Malý Kamienok prepustený. Pre tých, ktorí prestali prijímať Sväté prijímanie na jazyk – položte si na ruku čistú látku (alebo rukavicu) a modlite sa k svojmu Anjelovi strážcovi, aby vám strážil ruky a chránil Svätú hostiu.

Sľuby od Pána pre tých, ktorí nemôžu prijať Jeho posvätné Telo do svojich rúk.

(Malo by byť úplne pochopiteľné, že sľuby budú neplatné pre každého, kto prijme Sväté prijímanie v smrteľnom hriechu)

1. Tým, ktorí sa zdržia prijatia Môjho tela, krvi, duše a božstva svojimi rukami, sľubujem, že ich splním väčším požehnaním pre svoje ruky, srdce, dušu a celú ich podstatu.

2. Sľubujem im oveľa viac milostí počas ich púte na Zemi. S výslednými väčšími zárukami Spásy a nárastom základnej a náhodnej Slávy pre celé ich večné žitie, ktorú budú so mnou zdieľať v nebeských obydliach.

3. Pri prijímaní pocítia Moju prítomnosť v celej svojej bytosti, tak silno a s takou plnou výškou, že stratia svoje prirodzené želanie dotýkať sa Mňa.

4. Tým, ktorí môžu takto konať, s vytrvalosťou dostanú Moje väčšie milosti a dôležité výhody pre ich domovy.

5. Sľubujem tiež tým, ktorí môžu správne robiť to, čo si väčšinou želám, vo svojich rukách osobitnú moc, aby šli proti nepriateľom duše. A mnohým z nich dám liečivé sily.

6. Sľubujem, že ak budú vytrvalo postupovať, všetko dosiahnu s väčšou intenzitou, hľadať iba Moju väčšiu česť a slávu a budem ich velebiť na večnosť.

7. Dám tiež tým, ktorí pre lásku k uskutočneniu všetkých Mojich úmyslov môžu upustiť od prijatia Ma do svojich rúk, pre väčšiu bohoslužbu, pokoru a svätú úctu, dar rozlišovania ducha s väčšou intenzitou.

8. Ich mená budú osobitne napísané v Mojom Srdci, ak môžu, aby Ma lepšie potešili, správne prijímať na svoj jazyk a nie do svojej ruky.

9. Sľubujem tiež, že zvýšim všetky ich cnosti ako odmenu za tú väčšiu pokoru, ktorá predpokladá, že človek nikdy nerozpozná svoje vlastné ruky, aby boli čisté, aby sa Ma dotkli.

10. Ďalej sľubujem, že budú verne rozširovať Moju náuku a že ľahko prekonajú všetky pokušenia.

11. Tí, ktorí Ma môžu prijať na svojom jazyku a nie vo svojich rukách, nebudú oddeľovať svoje duše odo Mňa, pokiaľ to budú robiť s náležitou úctou a budú tak žiť každý deň svojho života.

12. Rovnako sľubujem, že tí, ktorí sa pohnú taktnosťou k Môjmu potešeniu, môžu Mi poskytnúť útechu, keď Ma prijmú správne vždy na svojom jazyku a nikdy nie vo svojich rukách, nenájdu dvere pre Moju lásku zatvorené.

13. Ak budú takto pokračovať, s cieľom potešiť Ma tým, že prijmú Sväté prijímanie na svoj jazyk, sľubujem, že sa dostanú a budú konať iba pre Moje Srdce, so svojím srdcom, vo svojom srdci, pre Moje Božské Srdce.

14. Sľubujem tiež, že tým, ktorí si Ma môžu týmto spôsobom uctiť, bude potešené a intenzívne počúvané Mojím Srdcom.

15. Ak je pre Mňa táto záležitosť tak dôležitá, urobia Mi to najväčšie potešenie, vždy ich poteší, pre Moju lásku skutočnosť, že nasledujú Moje Božské pohyby, a zvlášť ich znovu vytvorím na znak Môjho uspokojenia z toho, že prijímania vždy priamo na ich jazyk a nikdy do ich rúk.

16. Tieto akcie urobia veľa dobrého pre duše. Avšak tí, ktorí trvajú na želaní, aby sa Ma iba dotkli vo svojich rukách, v mnohých veciach zatvrdia ku Mojej vôli. A zatemnia sa nad Mojou vlastnou záľubou, Mojím vlastným kázaním a Mojím vlastným učením.

17. Naopak, tí, ktorých ruky sa môžu triasť a nedotýkajú sa zasvätenej formy prijímania, môžu byť zvlášť pripravení v celej svojej bytosti a v čase, keď Ma majú skrze prijímanie, môžu požiadať, aby Som bol iba JA a nič nimi „Sľubujem milosť, že čoskoro dosiahnem veľmi vysokú kresťanskú dokonalosť. Budú hľadať Moju Tvár s väčšou láskou; ľahko na seba zabudnú; vďaka tomuto gestu budú mať vždy Moje utešené Srdce; dostanú viac nebeských svetiel a budú mať väčšiu radosť z Môjho Srdca naveky vekov.

Sľuby pre tých, ktorí môžu šíriť tieto správy:

1. Sľubujem dar poznania sŕdc tým, ktorí šíria tieto sľuby.

2. Dosiahnu vznešenú Slávu v Nebi.

3. Budú mať dlhý duchovný život, aj keď nie vždy materialistický, ale za veľmi málo rokov, akoby prežili veľa rokov svätosti.

4. Splním s veľkým požehnaním ich rodinným príslušníkom.

5. Ďalej sľubujem, že čím viac oznamujú tieto sľuby, tým viac ich nalejem.

6. Umožním to, aby Ma cítili nevýslovným spôsobom, v rastúcej výške.

7. Nenechám ich podnikať tie podniky, ktoré sa Mi nepáčia.

8. Postavím im do cesty dostatok svetla, aby sa s veľkou pomocou Mojej pomoci mohli vyhnúť priestupkom a robiť nielen dobré skutky, ale aj to, čo sa Mi páči.

9. Dám im ešte väčšie milosti, nespočetné, ak ich budú vrúcne rozširovať: považujte za veľmi dôležité opomenutie nerozširovať Moje vlastné sľuby. (S riadnym povolením)

Ježiš.

Pozri webovú stránku:

http://choosing-him.blogspot.com/2013/04/jesus-promises-communion-ontongue.html

https://littlepebble.org/2021/02/03/promises-concerning-holy-communion-on-the-tongue/