Message to Enoch (in Slovak) – 3 March 2021

Moji malí, už ste v časoch temnoty a tmy, kde sa musíte modliť dňom i nocou, lebo na vás útočia sily zla!

3 marca 2021, 10:50 – Správa od Márie o pomoci Božiemu ľudu. Správa Enochovi.

Malé deti, pokoj Môjho Pána s vami všetkými a Moja ochrana a Moja materinská pomoc vás vždy sprevádzajú.

Moji malí, opäť vám pripomínam: pripravte sa na príchod Varovania, lebo je blízko, oveľa bližšie, ako si myslíte. Moje Srdce ako Matky pomoci trpí, keď vidím, že drvivá väčšina tohoto ľudského rodu sa nepripravuje; táto veľká udalosť úplne zmení predstavu, že mnohí majú duchovný život a existenciu jediného a pravého Boha, jedného a trojjediného. Ľudstvo bude v extáze, ktorá bude trvať 15 až 20 minút vášho pozemského času, počas ktorých vám bude ukázaný stav vašej duše vo vzťahu k Bohu a vašim bratom.

Každý smrteľník je súdený, iba Moje malé deti, ktorým chýba rozum, sú výnimkou: súdené je všetko, aj vaše zbytočné slová. Aký smútok pociťujem ako Matka ľudstva, keď Som videla, že veľa duší sa nevráti a nezomrie navždy kvôli závažnosti svojich hriechov. Preto vás, malé deti, prosím, aby ste boli pripravení duchovne a v milosti Božej, aby ste obstáli v tejto skúške; skúška, ktorá otvorí vaše chápanie a poznanie o existencii večnosti a Boha a pripraví vás na to, aby ste sa po návrate postavili pred posledný boj o svoju slobodu.

Moji malí, už ste v časoch tmy a tmy, kde sa musíte modliť dňom i nocou, lebo na vás útočia sily zla. Ak vy, Moji malí, neodrazíte tieto útoky, riskujete, že sa dostanete do pascí a podvodov Môjho protivníka, ktorý vás duchovne oslabí a oddelí od Boha, aby potom okradol vašu dušu. Nech vždy nosíš svoje duchovné brnenie a naolejuješ ho modlitbou; rozšírite ho na svoje deti a príbuzných, aby aj oni boli pod ochranou Neba.

Môj protivník, malé deti, je už pripravený sa zjaviť, chýba už iba to, že varovanie a zázrak skončili, aby sa dalo ľudstvu najavo; chudobné sú tie malé deti, ktoré keď sa zjaví Antikrist, zotrvávajú v hriechu a sú vzdialené od Boha, lebo už nenájdu milosrdenstvo. Domy Môjho Syna potom budú definitívne zatvorené a denná obeta, Svätá omša, bude zrušená. Čo sa teda s vami stane, vzbúrené deti? Ak sa z varovania a zázraku neprebudíte, vaša duša bude navždy zatratená.

Moje malé deti, počas poslednej vlády Môjho protivníka, je vykonávané celosvetové prenasledovanie Cirkvi Môjho Syna; Moje úbohé malé deti musia utekať do hôr a skrývať sa v jaskyniach, jaskyniach alebo Mojich mariánskych útočiskách, aby unikli vlkom; Milióny malých detí budú mučeníkmi, ale ich krv bude krvou Môjho Syna, s ktorým bude vzkriesená Nová Cirkev. Ľud Boží pôjde do vyhnanstva a bude úplne očistený. Zajtra prežijú Boží vyvolený ľud, ktorý s Ním bude prebývať v Novom a Nebeskom Jeruzaleme.

Pripravte sa teda, Moji malí, na príchod Varovania, že vaše lampy svietia modlitbou, aby ste boli pripravení, keď Pán zaklope na dvere vašej duše. Použite tieto posledné tisíciny milosrdenstva, ktoré stále chýbajú, kým nepríde Varovanie, aby ste boli v pokoji s Bohom a so svojimi bratmi.

Pokoj Môjho Pána zostáva vo vás a Moja láska a Moja ochrana ako Matky pomoci vás vždy sprevádzajú. Vaša Matka, Mária Pomocnica kresťanov.

Šírte správy o spáse celému ľudstvu, Moji maličkí.

http://www.kommherrjesus.de/aktuelles/enoch/botschaften/botschaften2021