Message to Luz de Maria (in Slovak) – 14 March 2021

Posolstvo Matky Spásy zo 14. marca 2021. Skrze Luz de Mária (Argentína).

NESTRÁCAJTE VNÚTORNÝ POKOJ

Milované deti Môjho Nepoškvrneného Srdca: Prijmite Moje materinské požehnanie…

S bolesťou vidím, ako sa stále viac vzďaľujete od Môjho Syna, kedy veľká časť ľudstva necíti, že Ho potrebuje, a tým speje k stretnutiu a prijatí antikrista a jeho klamstiev, či sa neprebudíte zo svojej duchovnej letargie [Kol 2, 8]. Žijete vo veľkej jame, kde vám hovoria, ako máte pracovať a konať… Bez toho aby ste to čakali, ste zajatci elity. Ocitli ste sa v domácich koncentračných táboroch, a to vás robí neisté a znižuje vašu schopnosť myslieť a uvažovať…

Vlažní vo viere dočasne zatvárajú chrámy, ktoré neskôr budú natrvalo zatvorené, a vy, deti, sa na to pozeráte ako na niečo normálne, v rámci toho, čo ľudstvo v tejto dobe žije. Verní ľudia Môjho Syna, žijete vo všetkých druhoch vojnového stavu, nevidíte zbrane, čo sa používajú vo vojnách, ale vojna vám rastie priamo pred očami. Sú vám ukladané časové obmedzenia vzhľadom k cestovaniu z jednej krajiny do druhej, pripravujú vás na príchod „mikročipu“, bez ktorého nebudete môcť nakupovať ani predávať, opustiť domov alebo získať lekársku starostlivosť, nebudete sa môcť premiestniť z jedného miesta na druhé, ak odmietnete byť označení pečaťou [Zj 13,16-17]. Vzhľadom k tomu je nevyhnutné, aby ste sa priblížili Môjmu Synovi, poznali Ho, milovali Ho, boli Mu verní a žili z Jeho lásky, aby ste posilnení, mohli postupovať uprostred duchovného boja a svetskej moci. Komunizmus postupuje, nezmizol, je živý a smeruje k svojmu cieľu, a Moje deti budú trpieť.

Modlite sa, Moje deti, modlite sa, modlite sa, Balkán bude v správach pre ľudstvo.

Modlite sa, Moje deti, modlite sa, Európa bez ekonomiky bude korisťou útočníkov, oblečených v červenom. Modlite sa, Moje deti, priblížte sa bez meškania k Môjmu Synovi: obrátenie je naliehavé, aby ste boli hodné Božej ochrany. Modlite sa, Moje deti, skúmajte sa vnútorne: Varovanie sa blíži.

Modlite sa, Moje deti, modlite sa za Ameriku, bude bičovaná.

Modlite sa, Moje deti, modlite sa za Mexiko, bude otrasené.

Pozeráte sa na kríž ako na utrpenie: Môj Syn vám dal kríž Víťazstva a vy ním opovrhujete kvôli svetským modlám, ktoré vám ponúkajú rozptýlenie. A večný život? Stratíte ho vo chvíli nerozumu. Obráťte sa, je naliehavé, aby sa Moje deti obrátili, aby ich čokoľvek, čo sa stane, posilnilo vo viere, v láske k Môjmu Synovi [Skutky 17, 30].

Pozor, deti! Na rôzne choroby Som sa vám z Božej vôle zmienila o použití borovice(čaj z ihličia).

Otcov dom svoje deti neopúšťa, ale bráni a chráni ich už vopred. Uchovajte si lásku k blížnemu, nestrácajte vnútorný pokoj. Nepriateľ duša, diabol, bojuje proti ľuďom Môjho Syna – trvá na tom, aby ste boli arogantní, podnecuje vás k agresivite, vnucuje vám nehanebnosť, živí vaše „ego“ až na dreň, aby ste boli kameňom úrazu pre svojich bratov. Detičky, milujte sa navzájom, buďte nositeľmi pokoja, majte na pamäti, že musíte zostať zjednotení s Božou vôľou. Modlite sa, modlitba je prostriedkom k stretnutie s Mojím Synom, prijímajte sviatosti, buďte vyznávači Môjho Syna, kdekoľvek ste – naozajstní ctitelia, vydávajte svedectvo o Duchu Svätom, ktorý prebýva v každom z vás.

Milované deti Môjho Nepoškvrneného Srdca:

Žehnám vám, ochraňujem vás, zostávajte v jednote s Božou láskou. Príďte do Môjho Srdca, v ňom budete v bezpečí. Nebojte sa! Žehnám vám.

Matka Mária.

Zdravas Mária najčistejšia, počatá bez hriechu

Zdravas Mária najčistejšia, počatá bez hriechu

Zdravas Mária najčistejšia, počatá bez hriechu

Komentár Luz de Mária

Bratia a sestry: Naša Najsvätejšia Matka nás volá, aby sme boli Láskou, čo znamená byť strážcami Prvého prikázania. Naša Matka mi povedala, že Jej Najsvätejší Syn a Ona trpia nad tými svojich detí, ktoré nemeditujú o hodnote života a trávia svoj čas bez toho, aby si udržiavali pokoj vo svojich srdciach a šírili bolesť svojim blížnym. Ukázala mi, že láska je zárukou toho, že ľudské stvorenie zostane vždy pevné vo viere a nebude pokrivkávať v najkrutejších prenasledovaniach. Láska je pokrmom pre dušu a vedie Moje deti k tomu, aby si uvedomili hodnotu svojich blížnych, keď v nich videli Môjho Syna. Na záver mi povedala:

Povedzte im, aby sa milovali, že závisť je zbraň, ktorú diabol používa v boji proti Mojim deťom. Povedzte im, že ten, kto je najsilnejší, je ten, kto je láska. Láska zachráni ľudstvo a príde konečný triumf. Amen.

https://www.countdowntothekingdom.com/sk/luz-de-maria-communism-is-advancing/