Message to Luz de Maria (in Slovak) – 24 March 2021

Správa pre Luz de Mária – 24. marca 2021 29. marca 2021 – 11:52 Od Williama

Posolstvo Svätého Michala archanjela z 24. júna 2021. Skrze Luz de Mária (Argentína).

BUDÚCNOSŤ JE PRE VÁS NEISTÁ

Milovaní Boží ľudia:

Som k vám poslaný ako k deťom, ktoré potrebujú Božiu pomoc, aby Som vás upozornil a vyzval  k naliehavému obráteniu. Ľudské stvorenie zatvrdilo svoje srdce, vyžíva sa vo svätokrádeže, heréze, zločinoch, urážkach, ohavnostiach a ďalších hriechoch, ktorými ťažko uráža Najsvätejšej Trojici a našu Kráľovnú a Matku Neba a Zeme. Tí, ktorí sa oddávajú svetským radovánkam, sa ľahko stanú korisťou nových zmien v Kristovej  Cirkvi, ktoré sú mimo pravé učenie a pod ktorými sa skrýva zvrátenosť diabla, ktorá vyvoláva rozdelenie medzi bratmi.

Boží zákon je už podmienečne nahradený veľmi ľudskými pojmami, a to z pohodlnosti skupín zakorenených v elite, ktorá riadi svet, s cieľom vytvoriť schizma vnútri Cirkvi(1). Ľudské stvorenie, vzdialené od Božej Lásky a od Lásky našej Kráľovnej a Matky, je bezbranné pred šípmi zla, ktoré sa pokúša zviesť ich k pádu.Tí, ktorí sú vlažní, nebudú v nadchádzajúcich krízach viery rozlišovať dobro od zla.

Preto je naliehavé modliť sa vzájomne za seba o príhovor, neprepadať zúfalstvu, ktoré vás ochromuje, ale naopak zostávať v pokoji, aby vaše prosby boli balzamom, ktorý sa dostane k tým, ktorí potrebujú obrátenie.

Ľudstvo nepočúva, ani sa nepozerá, nebojí sa toho, čo v tejto chvíli prežíva, ani toho, čo príde, neberie to  s vážnosťou, akú si udalosti zaslúži. Budúcnosť je pre vás neistá. Človek opúšťa vzťah s naším Kráľom a Pánom Ježišom Kristom, bez toho by to u neho vyvolávalo hrôzu. To, čo hrôzu v ľudstve vyvoláva, je pád ekonomiky,  a tá padá(2)… Úbohé stvorenia bez viery pocítite stratu života!

Potravín bude nedostatok(3), aký ľudia nikdy predtým nezažili, vlažná viera prinesie strach a neistotu.Ľudské stvorenie žije z bezprostredného, ktoré mu dáva blahobyt, a lebo o Bohu nevie, nemôže Ho spoznať. Lebočlovek nepoužíva svoje myslenie, ani neuvažuje o príčinách a dôsledkoch svojich činov, zabúda, že ak budú Boží ľudia verní a pravdiví, bude im z Neba daná manna, ktorá ich bude živiť [Ex 16,4].

Naša Kráľovná a Matka vás neopúšťa a dáva pozor na ľud svojho Syna. Modlite sa, deti Krista Kráľa, príde nová katastrofa a prinesie bolesť a hrôzu. Mládež, ľahostajná a bez nápravy, bude trpieť ako prvá. Modlite sa, deti Krista Kráľa. Ach, ľudstvo, dúfate, že sa vrátite k normálu minulosti, ale to je v obrovskom nesúlade  s prichádzajúcou realitou. Modlite sa, deti Krista Kráľa, tento pôst musí byť pre dobro duší, ľutujte svojich hriechov, už nečakajte. Nezabúdajte na Moje Slová, ako zabúdate na všetko, čo sľubujete, individuálna duchovná premena musí obsahovať vedomie toho, čo je to spása DUŠE.

Ide o nepretržitú a vedomú duchovnú prácu, pri ktorej musíte používať svoje zmysly, pamäť, chápanie   a vôľu, spolu s rozumom a vierou. Nechoďte ako automaty za tým, čo je vám predkladané ako dobro, bez toho aby ste uvažovali o tom, že dobro pochádza od Boha a je vytvárané Božou Láskou a že zlo je vytvárané diablom.  Nachádzate sa v rukách iných, ktorí nie sú z rúk Najsvätejšej Trojice… Ste vo zvrátených rukách moci zla, ktoré všetko pripravuje na príchod antikrista… [2Tes 2, 3-4].

Premýšľajte, Božie deti: Matka nášho Kráľa a Pána Ježiša Krista bola verná svojmu Synovi a Jej Syn Ju   nikdy neopustil v rámci mystického spojenia, v ktorom žili po všetky časy. Neprepadávajte panike kvôli tým, ktorí sa vzďaľujú od Božej Lásky a lásky našej Matky, nachádzajte pokoj, a potom s vierou proste o obrátenie svojich blízkych a celého ľudstva. Tak sa udržíte v Najsvätejšej Trojici – skutky v prospech druhých. Prosba je čin, práca v prospech vašich blížnych.

Táto Cirkev nášho Pána a Kráľa Ježiša Krista musí túžiť po oddychu a nájsť ho, vytvárať väčšiu vieru tým,že bude pomáhať druhým. Boh nie je statický, Boh je pohybom Lásky, je pôvodcom Nádeje a Lásky. Ľudské stvorenie musí byť zrkadlom Božích atribútov, aby nebolo ľahostajné k svojmu Stvoriteľovi. Boh je život, a život   v hojnosti. A toľko ľudských stvorení je tak živých, že sa zdajú byť mŕtvi… VPRED, ĽUDIA BOŽÍ!

Nie ste sami, vari nie ste mystické Telo Kristovo(4) a deti Matky Božej a našej Matky? Nie ste sami, buďtetvorcovia pokoja, buďte si istí Božou Láskou k vám. Nebojte sa, Nepoškvrnené Srdce našej Kráľovnej a Matky  zvíťazí a všetko bude dobré a pre dobro ľudského stvorenia. Milovaní Boží ľudia, žehnám vám.

Svätý Michal archanjel.

Zdravas Mária, najčistejšia, bezpoškvrný hriechu počatá.

Zdravas Mária, najčistejšia, bezpoškvrný hriechu počatá.

Zdravas Mária, najčistejšia, bezpoškvrný hriechu počatá.

1. O schizme v cirkvi: čítajte …

[Pozri odkaz: N / A na webovej stránke Luz de Mária]

2. O páde ekonomiky: prečítajte si …

[Pozri odkaz: N / A na webovej stránke Luz de Mária]

3. O hlade: prečítajte si …

[Pozri odkaz: N / A na webovej stránke Luz de Mária]

4. O tajomnom Kristovom tele: čítajte …

[Pozri odkaz: N / A na webovej stránke Luz de Mária]

KOMENTÁR LUZ DE MARIA

Bratia a sestry:

Náš milovaný Svätý Michal Archanjel nás pozýva k obráteniu a obrátenie nemusí byť iba príťažou, ale skôr príležitosťou na zmenu života zameranou na vyčerpávajúcu analýzu osobnej práce a konania s cieľom neustáleho zlepšovania.

Svätý Michal archanjel evokuje neistú budúcnosť, ku ktorej ako ľudstvo smerujeme. Nezabúdajme, že ako Božie deti máme pred sebou nekonečnú možnosť pokánia a obrátenia; každé stvorenie môže duchovne stúpať  a zostať v dobrom.

Toto volanie nás varuje pred nedostatkom potravín. Nezameriavajme sa na to, ale zamerajme sa skôr na  individuálny duchovný rast, aby sme svedčili o Kristovi, ktorý prebýva v každej osobe. Zvyšovanie viery znamená prehlbovanie nášho poznania Krista: spočíva v priblížení a napodobňovaní Krista, aby v nás potom ožilo Kristovo dielo a konanie.

Svätý Michal nám hovorí, že Boh nie je statický, zostáva v neustálom pohybe, a to preto, aby sme sa  prebudili z duchovnej letargie a aby sme s rozlišovaním vedeným Duchom Svätým dokázali rozlišovať medzi tým, čo je od Boha, a čo je zlé, konfrontované s mnohými možnosťami, ktoré sa dostali pred ľudstvo, zmenou skutočného Učiteľského úradu a pokračovaním v Božom zákone s cieľom prispôsobiť ho liberalizmu súčasnosti.

Ľudstvo sa bude musieť prebudiť, možno po očistení tejto generácie, ako sa to stalo s ostatnými generáciami v histórii spásy. Amen.