Message to Enoch (in Slovak) – 24 April 2021

Ešte raz vám hovorím, bezcitné matky: v okamihu, keď je ženská bunka vajíčka oplodnená, je to život; každé prerušenie, ktoré sa potom stane, je vražda!

24. apríla 2021, 13:05 – Výzva Najsvätejšej Márie k Božiemu ľudu. Správa Enochovi.

Moji malí, pokoj Môjho Pána nech je s vami všetkými a Moja materinská ochrana na vždy s vami!

Moji najmenší, cítim obrovský smútok, keď vidím domy Môjho Otca, ktoré sa menia na múzeá, reštaurácie, bary, diskotéky a iné svetské aktivity v mnohých národoch; tak sa znesvätia Božie domy, ktoré sú svätými miestami. Ó, zlí obchodníci, bude sa na vás a vašich potomkov vylievať spravodlivý Boží hnev; tak ako kráľ  Baltazár, ktorý znesvätil posvätné náradie, tak budete aj vy, ako on, vážení, počítaní a meraní; súd, ktorý dostanete, bude večná smrť! (Daniel 5,25 / 28) Myslíte si, že by ste sa mohli posmievať a zosvetštiť domy Môjho Otca bez toho, aby ste dostali trest? Och, ako sa mýlite! V tomto hroznom hriechu ste zlorečili sebe i svojim potomkom! Budete vymazaní z knihy života a odmenou vám bude večná smrť.

Nevďačné malé deti s Bohom sa nesmie robiť sranda; Domy Môjho Otca sú domami modlitby a zamyslenia a vy ste ich zmenili na lupičskú dieru a príbytok démonov! Aké smutné sú nebesá, deti Moje, vidieť toto ľudstvo týchto posledných časov také rúhavé, nevďačné a hriešne! Oheň z Neba padne na Zem veľmi skoro a všetky bezbožné národy dostanú trest!

Moje malé deti, milióny detí sa na tomto svete potratia a ich krv volá do Neba po spravodlivosti. Nebo so Mnou plače pri pohľade na masaker týchto nevinných. Bezcitné matky, neskrotné žriebätká, ktoré vraždia nádej vovašich telách a premieňajú ich na živé hroby! Ak zo svojho srdca nebudete činiť pokánie, vyznáte sa a napravíte tento hriech pred varovaním, ubezpečujem vás, že riskujete, že sa stratíte vo večnosti. Ešte raz vám hovorím,  bezcitné matky: v okamihu, keď je ženské vajíčko oplodnené, je to život; akékoľvek prerušenie po tom je vražda.

Hriech potratu je jedným zo smrteľných hriechov, ktoré Božská spravodlivosť najprísnejšie trestá. Aby  bolo možné tento hriech odpustiť, vyžaduje si to úprimné pokánie, vyznanie oprávnenému biskupovi alebo  kňazovi a nápravu; bez náhrady nie je úplne odpustené.

Malé deti, nenarodené a potratené, nepokrstené deti idú na miesto na večnosť zvané limba; Potrebujem verné malé deti, ktoré by Mi pomohli dostať týchto nevinných z tohoto miesta. Vyslovujte za nich modlitby, postite sa za nich a robte pokánie, odovzdajte ich Nebeskému Otcovi, najmä v okamihu pozdvihovania na Svätej omši; a JA, vaša Matka, zostúpim pre ňu na toto miesto v spoločnosti anjelov a uvediem ju do Večnej slávy. Svätý ruženec milosrdenstva Môjho Syna, Môj ruženec slávnych tajomstiev a všetky skutky lásky, ktoré obetujete Otcovi za týchto nevinných ľudí, slúžia na ich uvedenie do Neba. Všetky nenarodené a potratené deti musia byť krstené právom na Nebo v krste túžby. Dávam vám, Moje verné malé deti, túto modlitbu za nenarodené a potratené deti, aby ste ich pokrstili a dali do Môjho náručia, aby Som ich priniesla spolu s anjelmi do prítomnosti Nebeského Otca.

Modlitba za odovzdanie duší nenarodených a potratených detí Nebeskému Otcovi

„Ó, Otče nekonečnej dobroty a milosrdenstva, na príhovor Preblahoslavenej Panny Márie, Tvojej dcéry a našej Matky; odovzdávame Ti duše všetkých nenarodených a potratených detí na tomto svete. Obzvlášť Ťa prosíme o odpustenie týmto otcom a matkám, ktoré konali tak nespravodlivo a dovolili potratiť Tvoje stvorenia. Požehnávame všetky nenarodené a potratené deti; krstíme ich krstom túžby s právom do Neba. Milovaný Otče, krstíme nenarodených a potratených chlapcov menom Tvojho Syna Ježiša a dievčatá menom Mária.

V mene † Otca i † Syna i † Ducha Svätého. Amen. Prijmi, Otče, duše týchto stvorení  a priveď ich do večnej slávy; prosíme Ťa v mene nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý žije s Tebou a kraľuje v jednote s Duchom Svätým a ktorý je Bohom naveky vekov. Amen.“

Zostaňte v pokoji Môjho Pána, Moje drahé deti. Vaša Matka, Najsvätejšia Mária.

Dajte Moje správy na vedomie celému ľudstvu, malé deti.

http://www.kommherrjesus.de/aktuelles/enoch/botschaften/botschaften2021