Message to Enoch (in Slovak) – 1 May 2021

Ruženec poskytovania, vám posielam skrze Môjho služobníka Enocha, musíte sa modliť s korunkouBožieho milosrdenstva, aby vám v blížiacich sa dňoch nedostatku a hladu nechýbal váš každodenný chlieb!

1 mája 2021, 8:50 – volanie Boha Otca k ľudstvu. Správa Enochovi.

Moji ľudia, pokoj s vami!

Deti Moje, dni hladu prichádzajú do vášho sveta; Hlad, nezamestnanosť, nedostatok, vírusy, epidémie  a škodcovia budú iba ďalším z mnohých očistení, ktoré musí ľudstvo podstúpiť. Peniaze budú k ničomu, lebo nebude čo jesť; teraz je ten čas, deti Moje, keď sa musíte začať zásobovať potravinami, ktoré sa rýchlo nekazia, lebo sa blíži čas hladu, aký na Zemi nikdy predtým nebol. Tí, ktorí sa dokážete uživiť, to urobte teraz; ale nebojte sa tých, ktorí nemôžu; JA, váš Nebeský Otec, zvýšim to málo alebo to, čo máte rozmnožím, ak to budete zdieľať.

Ruženec poskytovania obživy, ktorý Som vám poslal skrze Môjho sluhu Enocha, musíte sa modliť  s korunkou Božieho milosrdenstva, aby vám v blížiacich sa dňoch nedostatku a hladu nechýbal chlieb každý deň.

Modlením sa tohoto ruženca rozmnožím vaše jedlo. Preto začnite, deti Moje, modliť sa tento ruženec, aby vám vo vašich domovoch nechýbalo každodenné zásobovanie. Začína sa veľký trest a nesmierna väčšina tejto ľudskej rasy je stále letargická a ľahostajná ku hriechu. Blázni, neprijmete Moje milosrdenstvo? Vedzte, že Moja spravodlivosť je smrteľná, priama a neúprosná a dáva každému podľa jeho skutkov!

Moji jazdci pustiny už jazdia na Zemi a začali vylievať svoje poháre; chýba už iba to, že by mal uplynúť čas varovania a údivu, aby sa Moje rameno s celou váhou Mojej spravodlivosti vybilo nad nesmiernou väčšinou tohoto nevďačného a hriešneho ľudstva. Ó, bezbožné ľudstvo, naďalej duchovne spíš a po prebudení už nenájdeš milosrdenstvo, ale spravodlivosť! Môj čas milosrdenstva je v procese vyčerpania v celom rozsahu a akokoľvek vás vyzývam, aby ste zmenili, na oplátku dostávam viac zla, vzbury, nevďačnosti a hriechu. Vy úbohí, ktorí sa stále obraciate chrbtom ku Mne a nie svojou tvárou, lebo keď sa rozpúta Moja spravodlivosť, už vás nebude viac počuť, keď sa budete sťažovať a prosiť!

Moji ľudia, trest, ktorý sa blíži, ste na tomto svete nikdy nestretli. Keby ste vy, hriešne ľudstvo, vedeli, čo príde, bežali by ste si napraviť svoje účty a celým srdcom hľadali Boha! Ak sa nebudete držať Mňa, svojho Nebeského Otca, v čase veľkého súženia riskujete, že sa navždy zatratíte. Stratené deti, Som váš Otec, ktorý vás čaká  s otvorenou náručou; znovu choďte na cestu spásy a vráťte sa ku Mne s skrúšeným a pokorným srdcom; Ubezpečujem vás, že ak to urobíte, odpustím vám a už nikdy si nebudem pamätať na vaše hriechy, nech už sú akékoľvek veľké. Preto utekajte, lebo loď Môjho Milosrdenstva je už pripravená na vyplávanie; So záchranným lístkom  nečakajte do poslednej chvíle; ponáhľajte sa ho vziať, aby ste zajtra nemuseli ľutovať.Zostaňte v Mojom pokoji, Moji ľudia, Moje stádo. Váš Otec, Hospodin, Pán národov.

Oznámte Moje posolstvo spásy celému ľudstvu, Moje deti!

http://www.kommherrjesus.de/aktuelles/enoch/botschaften/botschaften2021

Ruženec na zásobovanie (v čase núdze a hladu)

„Ó, nekonečné milosrdenstvo Božie, ktoré sa stretáva s ľuďmi dobrej vôle, s núdznymi, vdovami  a sirotami v ich hmotných a duchovných potrebách, otváraj nebeské špajze v mene Otca († požehnanie) v mene Syna († požehnanie) a v mene Ducha Svätého († požehnanie) pošli nám obživu, ktorúpotrebujeme, aby sme uspokojili svoje potreby pre tento deň. (uveďte prosbu, potrebu).“

Verím v Boha a Otče náš…

Modlí sa na veľkých perlách: „Aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase.“

Modlí sa na malých perlách: „V mene Jedného a Trojjediného Boha nám poskytni Božie milosrdenstvo.“ 10x

Na konci každej desiatky sa modlí Otče náš…

Na koniec ruženca sa modlite 136. žalm… *

Každodenný chlieb nebude chýbať tým, ktorí sa modlia tento ruženec s vierou a oddanosťou. To je Ježišov prísľub milosrdenstva.

Žalm 136

1 Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo je večné.

2 Oslavujte Boha nad bohmi, lebo jeho milosrdenstvo je večné.

3 Oslavujte Pána nad pánmi, lebo jeho milosrdenstvo je večné.

4 On jediný koná veľké zázraky, lebo jeho milosrdenstvo je večné.

5 On múdro stvoril nebesia, lebo jeho milosrdenstvo je večné.

6 On rozprestrel zem nad vodami, lebo jeho milosrdenstvo je večné.

7 On stvoril veľké svetlá, lebo jeho milosrdenstvo je večné:

8 slnko, aby panovalo vo dne, lebo jeho milosrdenstvo je večné,

9 mesiac a hviezdy, aby panovali v noci, lebo jeho milosrdenstvo je večné.

10 On pobil egyptských prvorodencov, lebo jeho milosrdenstvo je večné.

11 On vyviedol Izraela spomedzi nich, lebo jeho milosrdenstvo je večné;

12 mocnou rukou a vystretým ramenom, lebo jeho milosrdenstvo je večné.

13 On rozdelil Červené more na dve časti, lebo jeho milosrdenstvo je večné.

14 A Izraela previedol jeho stredom, lebo jeho milosrdenstvo je večné.

15 V Červenom mori zatopil faraóna i jeho vojsko, lebo jeho milosrdenstvo je večné.

16 On previedol svoj ľud cez púšť, lebo jeho milosrdenstvo je večné.

17 On pobil význačných kráľov, lebo jeho milosrdenstvo je večné.

18 A pozabíjal mocných kráľov, lebo jeho milosrdenstvo je večné.

19 Sehona, kráľa amorejského, lebo jeho milosrdenstvo je večné;

20 a Oga, kráľa Bášanu, lebo jeho milosrdenstvo je večné;

21 a ich krajinu dal za dedičstvo, lebo jeho milosrdenstvo je večné;

22 za dedičstvo Izraelovi, svojmu služobníkovi, lebo jeho milosrdenstvo je večné.

23 On pamätal na nás v našom ponížení, lebo jeho milosrdenstvo je večné.

24 A oslobodil nás od našich nepriateľov, lebo jeho milosrdenstvo je večné.

25 On dáva pokrm každému stvoreniu, lebo jeho milosrdenstvo je večné.

26 Oslavujte Boha nebies, lebo jeho milosrdenstvo je večné.