Message to Enoch (in Slovak) – 21 June 2021

Moje deti, pomôžte Mi vyslobodiť mnoho malých duší z očistca svojimi modlitbami, pôstami, pokániami, skutkami lásky a predovšetkým obetovaním Svätej obety omše za ich večný odpočinok.

21 JÚN 2021 – 12:10 VÝZVA POSVÄCUJÚCEJ MÁRIE BOŽÍM ĽUĎOM. SPRÁVA PRE ENOCH

Malé deti, pokoj Môjho Pána buď s vami všetkými, a Moja materinská ochrana nech vás vždy sprevádza!

Moje deti, pomôžte Mi vyslobodiť mnoho malých duší z očistca svojimi modlitbami, pôstami, pokániami, skutkami lásky a predovšetkým obetovaním svätej obety omše na ich večný odpočinok. Duše oslobodené z očistca a vzaté do Neba sa stanú vašimi príhovorcami a pomôžu vám na vašej ceste púšťou očistenia. Modlite sa, Moje malé deti, s Mojím svätým ružencom za všetky duše v očistci, najmä za tie, ktoré najviac potrebujú Božie milosrdenstvo, ktoré sú v treťom očistci; Modlite sa tiež za to, aby duše, ktoré čakajú a ktoré potrebujú iba modlitbu, recitujte Môj ruženec, čiňte skutky lásky alebo obetujte Sväté omše za nich, aby vystúpili do Neba.

Malé deti, Nebo potrebuje vaše modlitby, ružence, pôsty, pokánie, skutky lásky a dary Svätých omší, aby oslobodili milióny duší, ktoré čakajú, iné v prvom a druhom očistci, aby vystúpili a duchovne posilnili duše tretieho očistca v ich bolestivom očistení. Môj Otec vás požehná a bude brať do úvahy všetko, čo robíte pre požehnané duše v očistci. Ak obetujete, dostanete osobitné odpustky ak za nich budete v milosti obetovať Sväté omše; Odovzdajte ich Nebeskému Otcovi vo vznešenom okamihu pozdvihovania Tela a Krvi Môjho Syna, lebo sú tam duchovne prítomní a čakajú na vašu obetu za ich večný odpočinok.

Moji najmenší, na sviatok Mojej oddanosti Karmelu, ktorý sa má sláviť, vás prosím, aby ste vykonali Moju novénu a zúčastnili sa na Svätej obete, modliac sa a prihovárali sa za požehnané duše v očistci, lebo v tento deň Môj Otec a váš Otec, na Môj príhovor a váš príhovor presunie očistec tým, že vezme milióny duší do Neba, pozdvihne miesto ostatných a duchovne posilní tie v treťom očistci. Všetky duše v očistci sa vám poďakujú, a keď prídete do večnosti, blahoslavené duše sa za vás budú prihovárať, aby váš pobyt v očistci bol krátky a znesiteľný.

Počúvajte teda toto volanie, Moji malí, aby ste na príhovor duší oslobodených vašimi modlitbami nezostali veľmi dlho v očistci, keď prídete zajtra na večnosť. Zostaňte v pokoji Najvyššieho Moje malé deti!

Vaša posväcujúca Matka, Mária.

Dajte Mojim deťom poznať posolstvá spásy pre celé ľudstvo!

http://www.mensajesdelbuenpastorenoc.org/mensajesrecientes.html

PS:

Do akého Neba chcú raz vojsť kresťania, ktorí iných nenávidia, ale žijú si v spokojnosti ten svoj život? Veď v Nebi sa musia mať všetci radi, panuje tam láska, preto je to Raj. Ako chcem raz v Nebi objať svojho nepriateľa? Či on bude v jednom Nebi, a ja v druhom? Také neexistuje. Je Nebo, a peklo. Tak pozor, teda! Môže sa celkom ľahko stať, že ten môj nepriateľ bude v tom Nebi, a ja nie. Bože môj, uchovaj ma od tohoto nešťastia!

Stráviť celú večnosť bez Teba!